Ceza Hukuku Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ormanda piknik yapan A, ayı saldırısından korunmak için B' nin ormandaki evinin kapısını kırıp içeri girer. A' nın bu fiili TCK' ya göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Hakkın kullanılması

Meşru müdafaa

Haksız fiil

Zorunluluk hali

Cebir ve tehdit altında suç işleme


2.Soru

A,  karanlık ve tehlikeli bir sokakta, şahsıyla ilgili olmayan bir nedenle arkasından koşan ve elinde bıçak olan kişiyi kendisine yönelik bir saldırı gerçekleştireceği düşüncesiyle silahla vurarak öldürmüştür. A bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


A meşru savunma halindedir ceza almaz

A insan öldürmenin cezasını alır

A, meşru savunmanın koşullarının varlığında hataya düşmüştür, insan öldürme suçuna teşebbüsten dolayı ceza alır

A, meşru savunmanın koşullarının varlığında hataya düşmüştür, taksirle insan öldürme suçunun cezasını alır

A, meşru savunmanın koşullarının varlığında hataya düşmüştür, insan yaralama suçunun cezasını alır


3.Soru

Türk Ceza Kanunundaki çocuk deyiminden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?


10 yaşını doldurmamış kişiden

12 yaşını doldurmamış kişiden

15 yaşını doldurmamış kişiden

17 yaşını doldurmamış kişiden

18 yaşını doldurmamış kişiden


4.Soru

Failin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu doğrultuda davranışlarını yönlendirmesine ne ad verilir?


İrade yeteneği

Algılama yeteneği

Kusur yeteneği

Şahsi cezasızlık sebebi

Yaş küçüklüğü


5.Soru

Taksirli öldürme suçunda hangi yükümlülük ihlal edilmektedir?


Bakım yükümlülüğü

Suçu bildirme yükümlülüğü

Tehlikeyi önleme yükümlülüğü

Bildirim yükümlülüğü

Dikkat ve özen yükümlülüğü


6.Soru

“Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Zorunluluk hali

Görevin ifası

Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlenmesi

Haksız tahrik


7.Soru

Bay A'yı öldürmek isteyen Bayan B, bu amaçla sert bir cisimle A'ya vurur.  Bay A ölmez fakat bilincini kaybeder. A'nın öldüğünü sanan B, A'yı bir çuvala koyarak denize atar ve A boğularak ölür. Bayan B hangi suçtan sorumlu olacaktır?


Taksirle öldürme

Olası kastla öldürme

Kasten öldürme

Öldürmeye teşebbüs

Kasten yaralama


8.Soru

I. Müşterek faillik ancak birlikte suç işleme kararıyla hareket edilen hâllerde söz konusu olabilir. 

II. Müşterek faillik için, birlikte suç işleme karanının yanı sıra fiilin birlikte icra edilmesi de gerekmektedir.

III. Suçun işlenişine olan fonksiyonel katkıların hem zaman olması şarttır.


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesine ne ad verilir?


Olası Kast

Kasıt

Hata

Bilinçli Taksir

Olasılıklı Kast


10.Soru

I. Suç işlenmeye karar verilmiştir.

II. Suç işlemeye karar verilmiş ancak henüz suç işlenmeye başlanmamıştır. 

III. Suç işlenmeye başlanmış fakat suçlu kendi iradesiyle vazgeçmiştir.

IV. Suç kasıtlı olarak işlenmeye başlanmış ancak elde olmayan nedenlerden ötürü tamamlanamamıştır.

'Teşebbüs'ün TCK'deki tanımı dikkate alındığında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 'teşebbüs'le ilgili olarak söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız I ve II

I ve III

I ve IV


11.Soru

Failin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama (algılama yeteneği) ve bu doğrultuda davranışlarını yönlendirme (irade yeteneği) yeteneğine ne denir?


Kusursuz sorumluluk

Taksir

Kusur Yeteneği 

Kast

Cezai Sorumluluk


12.Soru

I. Haksız bir fiilin varlığı

II. Bu fiilin failde hiddet veya şiddetli elem meydana getirmiş olması

III. Suçun bu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olması

IV. Suç tahrik teşkil eden haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı işlenmiş olmalıdır

Yukarıdakilerden hangileri haksız tahrikin şartlarındadır?


I, II

I, III

II, III

I, II, III

I, II, III, IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde sınırın telaş, korku ve heyecan ile aşılması düzenlenmiştir?


Zorunluluk hali

İlgilinin rızası

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

Görevin ifası


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde fail, hırsızlığa teşebbüsten ceza alır?


hırsızlık için el sokulan cebin boş olması

girilen evde çalınacak bir şeyin bulunmaması

açılan kasanın boş çıkması

çalınan tablonun sahte çıkması

evden yapılan hırsızlıklarda, failin aldığı eşya ile evi terk etmeden mağdurun uyanması nedeniyle eşyayı bırakıp kaçması


15.Soru

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahku^m edilmiş olanlar ... infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


30 yıl

20 yıl

10 yıl

5 yıl

3 yıl


16.Soru

  1. Failin suç tanımına uygun vasıflarını,
  2. Kanuni tanımda ayrıca öngörülmüşse neticeyi,
  3. Fiil ile netice arasındaki nedensellik bağını,
  4. Mağdurun suç tipine uygun özelliklerini.

Teşebbüste kast, yukarıdakilerden hangilerini kapsaması gerekmektedir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Kolluk kuvvetinin zor kullanma yetkisi kapsamında karşılaştığı direnci kırmak amacıyla silah kullanması hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamındadır?


Meşru savunma

İlgilinin rızası

Zorunluluk hali

Hakkın kullanılması

Görevin ifası


18.Soru

Fiili işlediği sırada kaç yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur?


11

12

13

14

15


19.Soru

Kusurluluk ve kusurun konuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kast, bir kusurluluk şeklidir.

Taksir, bir kusurluluk şeklidir.

Kusurluluğun konusunu failin kişiliği oluşturur.

Ceza hukuku ahlaki kusurun varlığını dikkate alır.

Kusur, failin tipikliği gerçekleştirdiğini bilmesi değildir.


20.Soru

  1. Dolaylı faillik
  2. Azmettirme
  3. Yardım etme
  4. Yan yana faillik

Yukarıdakilerden hangileri şeriklik statüsüdür?


I ve II

I ve IV

II ve III

II ve IV

III ve IV