Ceza Hukuku Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kanuni tanıma uygun hareketin icrasıyla ya da tipte ayrıca neticenin arandığı hâllerde neticenin gerçekleşmesiyle tamamlanan suçlara ne denir?


Çok Hareketli Suçlar

Bağlı Hareketli Suçlar

Seçimlik Hareketli Suçlar

Ani suçlar

İhmali suçlar


2.Soru

Bir fiille birden fazla farklı suçun işlenmesine ne denir?


Gerçek içtima

Zincirleme suç

Görünüşte içtima

Aynı neviden fikri içtima

Farklı neviden fikri içtima


3.Soru

Kanun tanımlarında hangi tür hareketlerle işleneceği hususunda belirlemede bulunulmayan suçlara ne denir?


çok hareketli suçlar

seçimlik hareketli suçlar

bağlı hareketli suçlar

kesintisiz suçlar

serbest hareketli suçlar


4.Soru

Kasten öldürme suçu aşağıdaki suçlardan hangisinin bir türünü oluşturur?


Topluma karşı suçlar

Millete ve devlete karşı suçlar

Kişilere karşı suçlar

Uluslararası suçlar

Kabahatler


5.Soru

A’nın B’yi öldürmek için silahla ateş etmek üzere olduğunu gören C, A’nın ateş etmesini engellemek için B’nin önüne geçerek siper olur. A, buna rağmen silahını ateşler ve B ile birlikte C’yi de öldürür. A'nın C'yi öldürmedeki manevi unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir

Olası kast

Kısmi kast

Doğrudan kast


6.Soru

Ceza hukuku ile yakın ilişki hâlinde olan bir diğer hukuk dalı da ...... hukukudur.Günümüzde özellikle terör eylemleri, bilişim sistemlerine karşı veya bu sistemler aracılığıyla işlenen fiiller, uyuşturucu madde ticareti, fuhuş veya organların alınması maksadıyla insan ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi suçlar çoğu zaman suç örgütleri tarafından birçok devleti ilgilendirecek şekilde işlenmektedir.                                                                                                      Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hukuk dallarından hangisi gelmelidir?


İdare hukuku

Anayasa hukuku

Devletler hukuku

Medeni hukuk

Borçlar hukuku


7.Soru

Suçun konusunun yokluğu hâli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Hata

Elverişsiz teşebbüs

Nispi elverişsizlik

İşlenemez suç

Mutlak elverişsizlik


8.Soru

Bir suç işlemek suretiyle gösterilen tehlikelilik durumundan toplumun korunması veya toplumdan kişinin korunması, yani kişinin ıslahı amacıyla uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik tedbiri 

Adli para cezası

İdari para cezası

Hapis cezası

Sınır dışı edilme


9.Soru

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumu hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Zincirleme suç 

Bileşik suç 

Müşterek faillik 

Azmettirme

Fikri İçtima 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'teşebbüs'ün şartlarından biri değildir?


Kasten işlenen bir suçun ve bu suçu işlemeye yönelik kastın varlığı

Sehven icra edilmiş bir suçun varlığı

İcra hareketi niteliğindeki fiillerin gerçekleştirilmesi

Suçun icrasına yönelik elverişli hareketlerin gerçekleştirilmiş olması

İcra hareketlerinin failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranış kuralları ile ilgili hatalı bir ifadedir?


Davranış normları bir yasaktan ibarettir. Davranış normları emir içeremez.

Davranış normlarını kendi içinde, yasaklayıcı davranış normları ve emredici davranış normları şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür.

Yasaklayıcı davranış normları, ancak bir davranışın gerçekleştirilmesi suretiyle (icrai davranış) ihlal edilebilir.

Emredici davranış normları ise, ancak emredilen hareketin gerçekleştirilmemesiyle (ihmali davranış) ihlal edilebilir.

Kişilerin, muhatabı oldukları davranış normlarının gereklerine aykırı davranmaları haksızlık teşkil eder.


12.Soru

TCK’nın 31. maddesinin ilk fıkrasına göre, fiili işlediği sırada (…) yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Boşluğa hangi ifade gelmelidir?


oniki

ondört

onaltı

onyedi

onsekiz


13.Soru

Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrasında usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu, .................. ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi hâlinde ise milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Temel hak ve özgürlüklere

Suç ve cezalara

Siyasal haklara

Ekonomik haklara

Kamu hukuku düzenlemelerine


14.Soru

Failin işlediği suçun maddi unsurları hakkındaki bilgisinin derecesine göre kast kaça ayrılır?


1

2

3

4

5


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hâllerden değildir?


Zorunluluk hâli

Görevin ifası

Haksız tahrik

Sağır ve dilsizlik

Yaş küçüklüğü


16.Soru

Suç işlerken gördüğü birisini yakalayıp, kolluk kuvveti gelinceye kadar özgürlüğünden mahrum eden kişi bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Zorunluluk hali

İlgilinin rızası

Mücbir sebep

Bağlayıcı emrin ifası

Görevin ifası


17.Soru

Gönüllü vazgeçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Gönüllü vazgeçme hukuki mahiyeti itibariyle, cezayı kaldıran şahsi bir sebeptir.

Gönüllü vazgeçme ancak icrası tamamlanmamış suçlar bakımından söz konusu olabilir.

Suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü vazgeçme mümkündür.

Vazgeçmenin teşebbüsten dolayı ceza sorumluluğunu kaldırması gönüllü olmasına bağlıdır.

Neticeye unsur olarak yer veren suçlarda, fail sadece icra hareketlerinin tamamlanmasından sonraki aşamada vazgeçebilir.


18.Soru

Bir suçun işlenişine katılan, fakat gerçekleştirmiş olduğu katkıyla suçun kanuni tanımında yer alan fiil üzerinde hâkimiyet kuramayanlara ne denir?


Şeriklik

Müşterek

Müstafik

İçtima

İştirak


19.Soru

Türk Ceza Kanununa göre kaç yaşını doldurmamış kimseler "çocuk" olarak kabul edilir?


Yedi

Oniki

Onbeş

Onsekiz

Ondokuz


20.Soru

İnsanın kendi varlığının bilincinde olarak çevresindeki olguları gözlemleyebilmekabiliyetini ifade eder.                                                         Yukarıdaki cümlede kusur unsurlarından hangisi ifade edilmektedir?


Algılama yeteneği

İrade yeteneği

Açıklama yeteneği

Soruşturma yeteneği

Çözümleme yeteneği