Ceza Hukuku Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hâller arasında değildir?


Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Mağdurun sosyal statüsü, yaşı, engellilik durumu

Haksız tahrik dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olma


2.Soru

Doğrudan icrasına başlanmış ancak suç tamamlanmamış olsa dahi kamu düzenini belli bir ölçüde bozmuş bir fiilin cezalandırılmasına imkân sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Teşebbüs

Gönüllü vazgeçme

Etkin pişmanlık

İştirak 

İcma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin, suç için alt ve üst sınırlar içerisinde bir cezayı belirleme konusunda takdir yetkisini kullanırken dikkate alması gereken ölçütlerden değildir?


Suçun işleniş biçimi

Failin güttüğü amaç

Failin kusurunun ağırlığı

Suçun konusunun önemi

ağdurun sosyal durumunun önemi 


4.Soru

  1. Hükmedilen hapis cezasının belli bir ağırlığı geçmemiş olması.
  2. Kişi daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması.
  3. Kişi suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması.
  4. İşlenen suçun mağdurun veya kamunun zararına yol açması hâlinde, zararın giderilmesi.

Yukarıdaki verilen durumların hangisi hapis cezasının ertelenmesinin koşuludur?


I ve II

II ve IV

I, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakımından ceza hukuku anlamından fiilden söz edilemez?


Bir kişinin çatıdan atılması nedeniyle aşağıdan yürüyen yayayı ezmesi halinde

Bir kişinin kişinin kolunun başkası tarafından bükülmesi sonucunda tehdit mektubu yazması

Ölümle tehdit edilen bir kişinin başka birisine zarar vermesi halinde

Başına silah dayanan kişinin sahte evrak düzenlemesi halinde

Çocuğunun ölümle tehdit edilmesi üzerine kişinin hırsızlık yapması halinde 


6.Soru

Failin elverişli hareketlerle kasten öldürme suçunu doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan kast

Olası kast

Kusurluluk

Teşebbüs

Taksirlik kast


7.Soru

İşlediği suçtan dolayı kaç yıl hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir?


altı yıl veya daha az süreyle

beş yıl veya daha az süreyle

dört yıl veya daha az süreyle

üç yıl veya daha az süreyle

iki yıl veya daha az süreyle


8.Soru

"Haksız tahrikin etkisi altında suç işleyen failin kusurluluğu..........." ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?


...ortadan kalkar.

...ortadan kalkmaz ancak azalır.

...durumunda bir değişiklik olmaz.

...zorunluluk hali çerçevesinde değerlendirilir.

...mağdur olması durumunda ortadan kalkar.


9.Soru

Aşağıdaki hallerden hangisinde kasten öldürme hukuka uygunluk nedeniyle cezalandırılmaz?


Olası kastla işlenmesi

Töre saikiyle işlenmesi

Akraba tarafından işlenmesi

Meşru müdafaa çerçevesinde işlenmesi

18 yaşından küçük çocuk tarafından işlenmesi


10.Soru

Teşebbüs hükümlerine ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Cezai sorumluluğun alanını genişletir hükümlerdir.
Düşünce aşamasını cezalandırır.
Hazırlık aşamasını cezalandırır.
Suçun kasten veya taksirle işlenmesi arasında cezalandırmada farklılık yaratmaz.
Failin isteyerek suç yolundan dönmesi halinde de uygulanır.

11.Soru

Suçun tamamlanmasından sonra failin gönüllü olarak yol açtığı zararı veya sebebiyet verdiği neticeyi gidermeye yönelik olarak gerçekleştirdiği davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?


İştirak

İçtima

Etkin pişmanlık

Gönüllü vazgeçme

Teşebbüs


12.Soru

Teşebbüs hâlinde kalan suçlar için ceza tayininde teşebbüs hükümlerinin uygulanmasını sağlayan asli suçun gerektirdiği süreli hapis cezasından en fazla ne kadar indirim yapılabilir?


Dörtte üç (3/4) oranında

Üçte iki (2/3) oranında

Yarısı (1/2) oranında

Dörtte bir (1/4) oranında

Beşte iki (2/5) oranında


13.Soru

I- İnsan Öldürme

II- Hakaret

III- Yağma

IV- Hırsızlık

Yukarıda sayılan suçlardan hangisi veya hangileri tek hareketli suçtur?


I ve II

I ve III

II ve IV

III ve IV

I ve IV


14.Soru

Kişinin gerek kendisine gerekse üçüncü bir şahsa ait bir hakka yönelik tehlikeyi bertaraf etmek için konuyla ilgisi olmayan bir kişiye karşı bir suç işlemesine ne ad verilir?


Cebir ve tehdit

Zorunluluk hali

Sebebinde Serbest Hareket Kuramı 

Haksız tahrik

Meşru savunmada sınırın aşılması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin varlığı için aranan şartlardan biri değildir?


Tehlike ağır ve muhakkak olmalıdır. Tehlikenin ağır olmasından maksat, tehlikenin kişiye ilişkin hak bakımından ağır bir zarar meydana getirmeye elverişli olmasıdır.

Tehlikenin sadece ağır olması yeterli değildir, aynı zamanda muhakkak da olmalıdır. Tehlikenin muhakkak olmasından maksat, hemen var olan, gerçek olan tehlike demektir.

Tehlike gerek kişinin kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olmalıdır.

Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmiş olunmalı.

Tehlikeden korunmanın başka olanağının bulunmaması.


16.Soru

I. 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkumiyet 

II. Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak

III. Tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hapis cezasının ertelenmesi koşullarındandır?


II ve III

I ve III

I ve II

Yalnız III

Yalnız II


17.Soru

Belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesi hali hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Azmettirme
Yardım etme
Yan yana faillik
Müşterek faillik
Dolaylı faillik

18.Soru

TCK’nın ilgili maddesine göre aşağıdakilerden hangisinde işlenmiş suç Türkiye’de işlenmiş sayılır?


Açık denizde bulunan ve İtalya bayrağı taşıyan ticaret gemisi

Türkiye münhasır ekonomik bölgesinde bulunan yabancı bir gemide

Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında bulunan Türk hava aracında

Yurtdışı konsolosluk binalarında

Yunanistan kara sularında bulunan gemide


19.Soru

19 yaşındaki A, 5 yaşındayken trafik kazası sonucu işitme duyusunu kaybeder. A, bir gün lise çıkışında B' yi bıçakla hafif yaralar. Olaya göre A' nın cezai sorumluluğu nedir?


A' nın cezai sorumluluğu tamdır.

Kavga dolayısıyla cezai sorumluluğu yoktur. 

A, sağır ve dilsizlere ilişkin 15-18 yaş hükümlerine göre cezalandırılır. 

Ağır tahrik olduğundan A cezalandırılamaz. 

Olaya meşru müdafaa hükümleri uygulanır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşya müsaderesi konusunda doğru bir ifadedir?


Taksirli bir suç işlenmiş olmalıdır.

İşlenen suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkûm edilmesi gerekir. 

Müsadere edilecek eşya iyiniyetli üçüncü kişiye ait olabilir.

Eşyanın kamu güvenliği açısından tehlikeli olması zorunlu değildir.

Eşyanın kamu sağlığı açısından tehlikeli olması zorunlu değildir.