Ceza Hukuku Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A, B'yi öldürmeye karar vermiş, silahını ateşledikten sonra pişman olmuş, A'nın tüm çabalarına rağmen ölüm neticesi gerçekleşmiştir. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Gönüllü vazgeçmeden yararlanabilir.
Teşebbüsten yararlanabilir.
İştirakten yararlanabilir.
Cezai sorumluluğu ortadan kaldıran bir hal yoktur.
Hata hükümlerinden yararlanabilir.

2.Soru

Aşağıda "teşebbüs" ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İcra hareketi niteliğindeki fiillerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Suça teşebbüse ilişkin hükümler kasten veta taksirle işlenen suçlar bakımından uygulanır.

İcra hareketlerinin failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması gerekir.

Fail tarafından icra hareketleri tamamlanmış olmasına rağmen neticenin gerçekleştirilememesi gerekir.

Teşebbüs hâlinde kalmış suçlarda  ayrı bir teşebbüs kastından söz edilemez. 


3.Soru

uykusuz şekilde araç kullanan kamyon şoförü Ş karşı yönden gelen otomobile çarparak otomobil sürücüsünün ölümüne neden olmuştur.

Ş'nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?


Doğrudan kast

Olası kast

Saik

Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir


4.Soru

Bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun işlenişine birden fazla
kişinin katıldığı hâle ne denir?


Teşebbüs

İştirak

İcra Hareketi

Fail

İçtima


5.Soru

  1. Kasten işlenen bir suçun ve bu suçu işlemeye yönelik kastın varlığı.
  2. İcra hareketi niteliğindeki fiillerin gerçekleştirilmesi.
  3. Suçun icrasına yönelik elverişli hareketlerin gerçekleştirilmiş olması.
  4. İcra hareketlerinin failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması.

Yukarıdakilerden hangisi teşebbüsün şartları arasında yer alır?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

11 yaşındaki bir sağır ve dilsiz hakkında aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler uygulanır


0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

Akıl hastalarına ilişkin hükümler

Geçici nedenlere dair hükümler


7.Soru

işyerinde çıkan yangında kendisini kurtarmaya çalışırken yoluna çıkan bir iş arkadaşına çarparak yaralanmasına neden olan A’nın ceza sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlenmesi söz konusudur. Cezasında indirim yapılır.

Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlenmesi söz konusudur. Ceza verilmez.

Zorunluluk halinden yararlanır. Ceza verilmez.

İlgilinin rızası hükümleri uygulanarak hiç ceza verilmez.

Kanun hükmünü icra hükümleri uygulanarak hiç ceza verilmez.


8.Soru

Akıl hastası olan A, hırsızlık suçu işlemiş. Kovuşturma evresinde ilk duruşmada akıl sağlığına kavuşmuştur? 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumda söz konusu olabilir?


Dava ehliyeti yoktur ceza almaz

Dava ehliyeti sonradan ortaya çıktığı için ceza indirilir

Fiili işlediği sırada kusur ehliyeti olmadığından ceza almaz

İşlediği suçun cezası ile cezalandırılır

A, hapis cezası alır ancak infaz edilmez


9.Soru

Mahkûm olduğu hapis cezasının belli bir kısmını infaz kurumunda çeken hükümlünün, kalan cezasını toplum içinde çekmesini aşağıdakilerden hangisi öngörmektedir?


Denetimli serbestlik

Güvenlik tedbiri

Müsadere

Koşullu salıverilme 

Cezanın ertelenmesi


10.Soru

  1. Yaş küçüklüğü
  2. Hukuka uygunluk nedenlerinden meşru savunmanın sınırının heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması
  3. Cebir dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi
  4. Tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kusurluluğu etkileyen neden ya da nedenlerdir?


Yalnız I

I ve II

I, II, III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


11.Soru

S' nin hamile bir kadına karşı işlediği ve bebeğin vaktinden önce doğumuna neden olan bir suç TCK' ye göre hangi suç türündedir?


Olası kast

Kusur

Kınama

Netice sebebiyle ağırlaştırılmış suç

Taksirle yaralama


12.Soru

Kusurluluğu etkileyen hallerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Fiilin icrasından sonra ortaya çıkan akıl hastalıklarının ceza sorumluluğuna herhangi bir etkisi yoktur.

Alic kuramı, failin önce kendi kusurlu davranışıyla kusur yeteneğini ortadan kaldırması ve daha sonra bu durumda iken suç işlemesi olaylarıyla ilgilidir.

Geçici bir nedenin varlığının kabulü için gereken ilk şart, bu nedenin meydana gelmesinde failin kastının veya taksirinin bulunmamasıdır.

Geçici nedenin kusur yeteneği üzerindeki etkisi bu yeteneğin tamamen ortadan kalkmasına yol açacak nitelikte ise faile hiç ceza verilmez ancak fail hakkında güvenlik tedbiri uygulanması zorunludur.

İradi sarhoşluğun kusur yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.


13.Soru

A, B'yi öldürmek üzere pusu kurduğu yerden silah doğrultmuş, o sırada Benin çocuğunun koşarak B'nin yanına gelmesi üzerine A, vicdana gelerek B'yi öldürmekten vazgeçmiştir. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.
Teşebbüs hükümleri uygulanır.
İştirak hükümleri uygulanır.
İçtima hükümler uygulanır.
Taksir hükümleri uygulanır.

14.Soru

I. Suçun maddi unsurlarında hata

II. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

III. Suçun içeriğinin tasarlanmasında hata 

IV. Yanılgı

V. Suçun nitelikli unsurlarında hata

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kastı ortadan kaldıran hata hallerinden biri değildir?


I

II

III

IV

V


15.Soru

Seçeneklerden hangisi kusurluluğu etkileyen geçici nedenlerden biri değildir?


Alkol veya uyuşturucu madde alma

Uyku hâli

Ateşli hastalık

Zehirlenme

Akıl sağlığı


16.Soru

Fiilin işlendiği sıradaki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri birbirinden farklı ise failin cezai sorumluluğu belirlenirken ne şekilde hareket edilir?


Failin lehine olan kanun uygulanır.

Failin aleyhine olan kanun uygulanır.

Fiil işlendiği sırada yürürlükte bulunan kanun uygulanır.

Sonradan yürürlüğe giren kanun uygulanır.

Mağdurun lehine olan kanun uygulanır.


17.Soru

Suçun tamamlanmasından sonra failin gönüllü olarak yol açtığı zararı veya sebebiyet verdiği neticeyi gidermeye yönelik olarak gerçekleştirdiği davranışlara ne ad verilir?


Gönüllü vazgeçme

Etkin pişmanlık

Sırf hareket suçu

İcra hareketleri

Hazırlık hareketleri


18.Soru

I. Sahipsiz mallar

II. Terkedilmiş mallar

III. Unutulmuş mallar

IV. Ölen kişinin malları

V. Devlet malları

Yukarıda sayılan mallardan hangisi hırsızlık suçunun konusunu oluşturur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

III ve V

IV ve V


19.Soru

I. TCK, haksızlığı ve kusuru aynı anlamda kullanmıştır.

II. Kusur, fail ile fiili arasındaki manevi bağı ifade etmektedir.

III. Kusur, haksızlığın gerçekleştiriliş biçimi olan kast ve taksirin ortak adıdır.

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I, III

II, III

I, II, III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması için gerekli koşullardan biridir?


Suçun kasıtla işlenmesi

Suçun dolaylı bilinçli taksirle işlenmesi

Suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi

Uzlaşmaya varılması

Önödemenin gerçekleştirilmesi