Ceza Hukuku Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten yaralama suçunun sağlığın bozulmasına sebebiyet verilmesi şeklinde işlenmesinin bir örneğini oluşturur?


Kişinin vücuduna taşla vurulması

Kişiye mikrop bulaştırılması

Tehdit yoluyla kişinin korku duymasına yol açılması

Kişinin suyuna uyuşturucu madde koyularak, ne yaptığını bilmez hale getirilmesi

Sürekli ve ağır gürültüyle kişinin uykusuz bırakılması


2.Soru

Bir kişinin haksızlık yanılgısı içinde olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?


Bilgi düzeyi

Eğitimi

Kültürü

Sosyal çevresine

Ekonomik durumuna


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçun icraya başlanmasıyla tamamlanması arasında söz konusu olan hukuki bir durumdur?


Teşebbüs

İcra Hareketi

 İştirak

Fail

Azmettiren Yardım Eden


4.Soru

I. Kısa süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde cezayı hakim seçenek yaptırımlara çevirmek zorundadır. 

II. Kısa süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde hakim TCK m. 50 dışındaki yaptırımlara da hükmedebilir. 

III. Kısa süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde  mahkumiyet adli para cezasına çevrilebilir. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 


Yalnız III

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız I


5.Soru

A, canını yakmak amacıyla ve ölebileceğini de düşünerek elindeki sopayla B’nin başına vurur. Beyin kanaması geçiren B hayatını kaybeder.

Böyle bir durumda A'nın sorumluluğu nedir?


Kasten öldürme

Olası kastla öldürme

Bilinçli taksirle öldürme

Bilinçsiz taksirle öldürme

Cezai sorumluluğu yoktur


6.Soru

Aşağıda azmettirme ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


TCK, iştirakte şeriklik statüsü olarak sadece azmettirmeye yer verilmiştir.

Bir kişiye belli bir suçu işleme kararının verdirilmesi azmettirmenin ilk şartıdır.

Azmettirmenin diğer bir şartını azmettirenin kasten hareket etmesi oluşturmaktadır.

Azmettirenin kastı belli bir fiile ve suç işlemeye karar verdirilecek belli kişiye
yönelik olmalıdır.

Azmettirme kastı, ilk olarak, failde suç işleme kararının verdirilmesine ilişkin olmalıdır.


7.Soru

Davanın ve cezanın düşmesine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Sanığın ölümü halinde kamu davası düşer,müsadereye tabi eşyalar ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunmaz.

Cumhurbaşkanı sürekli hastalık,sakatlık ve kocama nedenlerine bağlı olarak mahkumlarının cezalarının infaz edilmemesini sağlayabilir.

Dava ve ceza zamanaşımı mahkemece re’sen gözetilmez.

Dava zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde ilgili suç için kanunda öngörülen soyut cezanın alt sınırı göz önünde tutulur.

Af yetkisi cumhurbaşkanına aittir.


8.Soru

Suçun objektif ve sübjektif tüm unsurlarını tek başına gerçekleştiren kişiye ne denir?


Doğrudan

İştiraki

Müstakil

Teşebbüsi

Faili


9.Soru

  1. Af
  2. Dava zamanaşımı
  3. Ceza zamanaşımı
  4. Şikayetten vazgeçme
  5. Sanığın veya hükümlünün ölümü

Davanın veya cezanın düşmesi yukarıdaki belirtilen durumların hangisinde gerçekleşir?


I ve V

I, III ve V

II, III ve IV

I, IV ve V

I, II, III, IV ve V


10.Soru

Bir yabancı tarafından yurt dışında Türkiye’nin veya Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına bir suç işlenmesi hâlinde bu suçtan dolayı Türkiye’de yargılama yapılabilmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz yer bakımından uygulanma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Mülkilik ilkesi

Faile göre şahsilik ilkesi

Mağdura göre şahsilik ilkesi

Evrensellik ilkesi

Koruma ilkesi 


11.Soru

I. Kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakkın varlığı 
II. Kişi rızaya ehil olmalıdır 
III. Rızanın Açıklanması 
Yukarıdakilerden hangisi ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeninin şartları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


12.Soru

TCK'de müsadere kaça ayrılmaktadır?


Bir

İki

Üç

Dört

Beş


13.Soru

I. Fiilin tekliği

II. Tek fiille birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verilmesi 

III. Aynı suçun birden fazla işlenmesi


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


14.Soru

“İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.”  ceza hukukunun hangi ilkesini ifade eder? 


Derhal uygulama

İleriye yürüme

Geçmişe yürüme yasağı

Kanunun ileriye yürümesi

Kanunun geçmişe yürümesi


15.Soru

I. Hukuk düzeninin davranış normlarıyla yasakladığı fiillerdir.                                II.  Fail ile fiili arasındaki manevi bir bağı ifade eder.                                                III. Failin, hukuka uygun davranmak imkânı varken, hukuka karşı gelmesi, haksızlığı seçmesi nedeniyle hakkında yapılan kınama yargısıdır.  Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunda kusurun özellikleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


16.Soru

I. Birden çok fiilin bulunması

II. Birden fazla fiilin tamamının aynı suçu oluşturması

III. Birden fazla aynı suçun bir kişiye karşı işlenmiş olması

IV. Aynı suçun bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden çok defa işlenmesi 

Yukarıdakilerden hangileri zincirleme suçun şartlarındandır?


I, II

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III

Hepsi


17.Soru

Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi istisnalar
dışında kimin takdirine bağlıdır?


Bakanlıklar

Baro

Avukat

Hakim

Savcı


18.Soru

Hükümlünün hayatı boyunca devam eden ve sıkı güvenlik rejimine göre infaz edilen hapis cezası aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 


Kısa süreli hapis cezası

Uzun süreli hapis cezası 

Süreli hapis cezası 

müebbet hapis cezası 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


19.Soru

I. Haksız bir fiilin varlığı                      II. Haksız fiilin failde hiddet veya şiddetli elem meydana getirmiş olması                                               III. Suçun hiddet veya şiddetli elem altında işlenmiş olması Yukarıdakilerden hangileri haksız tahrikin şartlarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


20.Soru

  1. Temelinde toplumu faile karşı koruma amacı bulunmaktadır.
  2. Kişiyi işlediği suçtan pişmanlık duymak amacı güder.
  3. Kişinin yeniden sosyalleşmiş bir kişi hâline gelmesi amaçlanır.

Yukarıdakilerden hangisi güvenlik tedbiri için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III