Ceza Hukuku Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları ve yaptırımları inceleyen disipline ne ad verilir?


Şekli ceza hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Maddi ceza hukuku

Ceza infaz hukuku

Milletlerarası ceza hukuku


2.Soru

Anayasa'nın 153. maddesine göre; bir fiilin Anayasa Mahkemesi kararı ile suç olmaktan çıkarılmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Önceki Kanun hükmünün alt sınırı on yıldan fazla ise, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınmaz. 

Anayasa Mahkemesinin kararının, iptal edilen kanun hükmü  zamanında işlenen suçlara etkisi yoktur. 

Önceki Kanun hükmünün alt sınırı beş yıldan fazla ise, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınmaz. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, iki yıl sonra yürürlüğe girer. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ileriye yürümez. 


3.Soru

I. Medeni hukuk bakımından kabul edilen bir hukuka uygunluk sebebi (örneğin zilyetliğin korunması) bir fiilin suç sayılmasına engel olur.
II. Her suç bir haksızlıktır.
III. Her haksızlık bir suç değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

I, II, III


4.Soru

‘’A, gece vakti öldürmek maksadıyla evine girdiği ve yatar vaziyette gördüğü hasmı B’ye öldürmek maksadıyla silahla birkaç el ateş eder. Bilahare yapılan tespitte, A’nın ateş ettiği sırada B’nin zaten kalp krizinden daha önce ölmüş olduğu belirlenir.’’ Olayda aşağıdakilerden hangi suçtan söz edilmelidir?


İşlenemez suç

Sırf hareket suçu

Gönüllü vazgeçme

Tek iştirakli fail

Etkin pişmanlık


5.Soru

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirinin hangi amaçla ve ne şekilde uygulanacağına
ilişkin hususlar hangi maddede düzenlenmiştir?


TCK’nın 51

TCK’nın 53

TCK’nın 55

TCK’nın 57

TCK’nın 59


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir cezaya mahkumiyete engel olan kurumlardan değildir? 


Önödeme

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Uzlaşma 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

Kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasına seçenek yaptırımlardan biri değildir? 


Uzlaşma 

Adli para cezası

Zararın giderilmesi 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmak 

Belli bir mesleği yapmaktan yasaklanmak


8.Soru

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda kamu davasının düşme süresi kaç yıldır?


Sekiz yıl

On beş yıl

Yirmi yıl

Yirmi beş yıl

Otuz yıl


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerdendir?


Meşru savunma

Yaş küçüklüğü

Kanun hükmünü icra

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


10.Soru

Fikri içtimaın kaç şartı vardır?


2

3

4

5

6


11.Soru

Yasama sorumsuzluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Yasama sorumsuzluğu milletvekillerinin yalnızca oy, söz ve düşünce açıklaması şeklinde tezahür eden ve suç teşkil eden fiilleriyle sınırlıdır. 

Yasama sorumsuzluğu şahsi cezasızlık nedeni niteliğindedir.

Yasama sorumsuzluğu kürsü dokunulmazlığı şeklinde de isimlendirilmektedir. 

Milletvekilinin Meclis Genel Kurulunda diğer milletvekiline yumruk atması yasama sorumsuzluğu kapsamında değildir. 

Yasama sorumsuzluğundan vazgeçilebilir. 


12.Soru

I. Resmi belgede sahtecilik suçu

II. Yağma suçu

III. Suç işlemek için kurulmuş bir örgüte üye olmak

IV. Eziyet ve işkence suçu

Bir suçun kanuni tanımında birden fazla hareketin tek hareket olarak birbiriyle ilişkili olarak düzenlendiği hâllerde hukuki anlamda tek fiilin varlığından söz edilir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde TCK'ya göre böyle bir tek fiilin varlığından söz edilebilir?


Yalnızca II

Yalnızca IV

I, III

II, IV

Hepsi


13.Soru

Müşterek faillik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Birden fazla kişinin birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icra hareketlerini gerçekleştirip suçun kanuni tanımında yer alan fiil üzerinde müşterek hâkimiyet kurmaları hâlinde söz konusu olan iştirak şekli müşterek failliktir.

Suçun kanuni tanımındaki fiilin gerçekleştirilmesinde işbirliği hâlinde hareket edilmesi nedeniyle müşterek faillik eşdeğer sorumluluk ilkesine dayanmaktadır.

 

Müşterek faillikten söz edilebilmesi için iki unsurun bir arada bulunması gerekmektedir: a- Birlikte suç işleme kararı sübjektif unsur), b-Fiilin birlikte icrasına gerçekleştirilen katkı (objektif unsur).

Müşterek faillik suça katılanların birbirini tanımasını gerektirir.

Müşterek faillik ancak birlikte suç işleme kararıyla hareket edilen hâllerde söz konusu olabilir.


14.Soru

Sağır ve dilsizlikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu yoktur.

Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş ve fakat onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin kusur yeteneğinin olmadığı mutlak bir şekilde kabul edilmiştir.

Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş ve fakat onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin kusur yeteneğine sahip olup olmadıkları araştırılmaz.

Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmuş ve fakat yirmibir yaşını dolduramamış sağır ve dilsizler hakkında soruşturma yapılabilir ise de kovuşturma (yargılama) yapılamaz.

Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmuş ve fakat yirmibir yaşını dolduramamış sağır ve dilsizlerin kusur yeteneğine sahip olup olmadıklarının araştırılması gereklidir


15.Soru

İnfaz Kanununun 110. maddesinde hapis cezası bakımından bazı özel infaz usulleri öngörülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Bunlardan değildir?


hafta sonları infaz

hafta içi infaz

geceleri infaz

konutta infaz

Hiçbiri


16.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde işlenmiş suç Türkiye'de işlenmiş sayılmaz?


Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında işlenmesi durumunda

Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla işlenmesi durumunda

Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlenmesi durumunda

Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenmesi durumunda

Yurtdışında Türk vatandaşlarına karşı işlenmesi durumunda 


17.Soru

"Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiil, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiile bazı yönlerden benzerlik gösterdiğinden bahisle o fiile ilişkin suç tanımı kapsamında cezalandırılamaz." kuralı ceza hukukuna hâkim olan ilkelerden hangisini ifade eder?


Belirlilik ilkesi

Kıyas yasağı

Evrensellik ilkesi

Koruma ilkesi

Şahsilik ilkesi


18.Soru

TCK’nın 58.maddesinde düzenlenmiş olan suçta tekerrüre ilişkin verilen önermelerden hangisi doğrudur?


Tekerrüre başvurmak için önceden işlenen bir suça dair kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamalıdır.

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki suç ile sonraki suçun aynı veya benzer nitelikli suç olması gerekir.

Tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunacaktır.

Tekerrür için onsekiz yaşını doldurmuş failin hapis veya adli para cezasına mahkum edilmemesi gerekir.

İşlendiği suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeniden bir suç işleyen kişiye sanık denir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mahkûm olduğu hapis cezasının belli bir kısmını infaz kurumunda çeken hükümlünün, kalan cezasını toplum içinde çekmesini öngören bir kurumdur?


Koşulu salıverme

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

 Uzlaşma

Kısa süreli hapis cezası

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?


Milletlerarası sözleşmeler

Ahlak kuralları

Mahkeme içtihatları

Örf ve adet

Doktrin