Ceza Hukuku Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Azmettirme

II. Dolaylı faillik

III. Yardım etme

TCK'ya göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iştirakte şeriklik statüsündedir?


Yalnızca I

Yalnızca II

II ve III

I ve III

I, II, III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik tedbiri değildir?


Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma  

Sınır dışı edilme

Koşullu salıverilme 

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi görevinin gereklerine aykırı davranmış olmasına rağmen görevi kötüye kullanmadan dolayı cezalandırılması için aranan şarta verilen addır?


Kusurluluk

Nedensellik bağı

Objektif cezalandırma

Objektif kusurluluk

Tipiklik


4.Soru

Türk Ceza Kanunu'nda "Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir?


Taksirle öldürme suçu

Kasten öldürme suçu

Yağma

Kasten yaralama

Kasten öldürmenin nitelikli hali


5.Soru

Gönüllü vazgeçme, cezayı kaldıran şahsi bir sebeptir.  İcrası tamamlanmış suçlar bakımından da gönüllü vazgeçme mümkündür.  İcra hareketleri safhasında gönüllü vazgeçme mümkündür.  Gönüllü vazgeçmenin hükmünü icra ederek faili ceza sorumluluğundan kurtarabilmesi,bunun başarılı olmasına bağlıdır.  Gönüllü vazgeçmeye ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II ve IV

III ve IV


6.Soru

Zincirleme suç kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Farklı suçların aynı kişiye karşı işlenmesi durumunda ortaya çıkar.

Farklı suçların farklı kişilere karşı işlenmesi durumunda ortaya çıkar.

Aynı suçun farklı belirli kişilere karşı birden fazla defa işlenmesiyle ortaya çıkar.

Farklı kişilerin aynı suçu birlikte işlemeleriyle ortaya çıkar.

Birden fazla aynı suçun bir kişiye karşı işlenmesiyle ortaya çıkar.


7.Soru

I. Suça iştirak a) faillik, b) şeriklik olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. II. Suçun failleri ve şeriklerinin eşit cezalar alması esastır. III.  Suça iştirake ilişkin hükümler ceza sorumluluğunun alanını daraltmaktadır. İştirakle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

II ve III

I ve III


8.Soru

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne denir?


Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Olası kast

Doğrudan kast

Netice


9.Soru

Bir kişinin işlediği fiilden dolayı suçlanabilmesi için öncelikle aşağıdaki durumlardan hangisinin olması gerekmektedir?


Kusur yeteneğine sahip olması

Kasten yapması

Taksirle yapması

Haksiz tahrik altında yapması

İlgilinin rızası dahilinde yapması


10.Soru

’’……………………, failin kendi isteğiyle icra hareketlerine devam etmemesi veya bu hareketleri tamamladıktan sonra iradi etkin davranışlarıyla tipik neticenin oluşmasını önlemesi olarak tanımlanabilir.’’ Yukarıda verilen cümledeki boşluğu doldurunuz.


Gönüllü vazgeçme

Nispi elverişsizlik

Mutlak elverişsizlik

İşlenemez suç

Gönülsüz vazgeçme


11.Soru

 1. dolandırıcılık
 2. parada sahtecilik
 3. uyuşturucu madde ticareti
 4. banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Yukarıdaki verilen suçların hangisinin karşılığında hapis ve adli para cezesı birlikte öngörülmüştür?


Yanlız II

Yalnız III

I,II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

 1. Etkin pişmanlık
 2. Şikayetten vazgeçme
 3. Uzlaşma
 4. Genel af
 5. Dava zamanaşımı

Yukarıdakilerden hangileri davayı ve cezayı düşüren sebeplerdendir?


I, II ve III

II, III ve V

I, III ve IV

II, IV ve V

II, III ve IV


13.Soru

Bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle istemediği ve fakat öngörülebilir bir neticeyi gerçekleştirmesine ne denir?


Kast

Doğrudan kast

Olası kast

Taksir

Norm


14.Soru

Failin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu doğrultuda davranışlarını yönlendirme yeteneği aşağıdakilerden hangisinin unsurlarıdır?


Haksızlık

Zorunluluk hali

Kusur yeteneği

Görevin ifası

Hukuka aykırılık


15.Soru

Ölüm fiilinde taksirli kasta aşağıdaki durumlardan hangisi örnek olarak verilebilir?


Failin öldürdüğü canlının insan olduğunu bilmemesi hâli

İşlenen fiilin ölüm neticesini meydana getireceğinin mutlak değil de muhtemel olma durumu

Fiilin ölüm neticesini meydana getirebileceğinin öngörülmesi ve buna rağmen fiilin işlenmesi durumu

Failin kapının arkasında bulunan hasmını öldürmek amacıyla onun yanında başkalarının da bulunduğunu bildiği hâlde hedef gözetmeksizin tarama şeklinde ateş etmesi hâli

Bir kimseyi öldürmek isteyen kişi, bu amaçla mağdura sert bir cisimle vurarak ve onun öldüğünü sanarak toprağa gömmesi


16.Soru

A kişisinin bir villayı soymayı tek başına planlaması ve eylemi gerçekleştirmesi hangi faillik türüne örnektir?


Yan yana faillik

Müşterek faillik

Dolaylı faillik

Azmettirme

Müstakil faillik


17.Soru

____________, mahkum olduğu hapis cezasının belli bir kısmını infaz kurumunda çeken hükümlünün, kalan cezasını toplum içinde çekmesini öngören bir kurumdur.

Yukarıdaki boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?


Koşullu salıverilme

Kısa süreli hapis cezasın seçenek yaptırımlara çevrilmesi

Hapis cezasının ertelenmesi

Adli para cezası

Uzlaşma


18.Soru

Meşru savunma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Saldırı herkese yönelmiş olabilir.

Saldırı sadece faile yönelik olabilir. 

Saldırı sadece fail ve failin yakınlarına yönelik olmalıdır. 

Saldırı sadece fail veya küçüklere yönelik olmalıdır. 

Saldırı mutlaka gerçekleşmiş olmalıdır. 


19.Soru

 1. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
 2. Kazanç müsaderesi
 3. Sınır dışı edilme
 4. Gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
 5. Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması

Yukarıdakilerden hangisi ceza hukuku yaptırımlarından olan güvenlik tedbirleri arasında yer alır?


II ve III

I, II ve III

III ve IV

III ve V

III, IV ve V


20.Soru

Aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından zincirleme suç ve aynı neviden fikri içtimaya ilişkin hükümler uygulanabilir?


Cinsel saldırı

Kasten öldürme

Yağma

İşkence 

Kasten yaralama