Ceza Hukukuna Giriş Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kanuni tarifine göre, oluşumu için tek hareketin icrasının yeterli görüldüğü suçlara ne denmektedir?


Bağlı Suçlar

Kesintisiz Suçlar

Tek Hareketli Suçlar

Serbest Hareketli Suçlar

Seçimlik Hareketli Suçlar


2.Soru

  1. Hukuka aykırılık, tüm hukuk düzeninin fiil hakkındaki değersizlik yargısını ifade eder.
  2. Hukuka aykırılık, hukuk düzeniyle fiil arasındaki uyumsuzluğu ifade etmektedir.
  3. Hukuka aykırılığın derecelendirmeye tâbi tutulması mümkündür.

Yukarıda hukuka aykırılık ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisi 5237 sayılı TCK’nın 1. maddesince ifade edilen Ceza Kanununun amaçları arasında yer almaz?


Kişi hak ve özgürlüklerini korumak

Kamu düzeni ve güvenliğini korumak

Suç islenmesini önlemek

Toplum barışını korumak

Toplumsal yaşamı haketmeyenleri cezalandırmak


4.Soru

Lafzi yorum yaparak bir sonuca varılamaması halinde ilgili kuralın yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisinden faydalanmak mümkün değildir?


Kanunun hazırlık çalışmalarından

Kanunun sistematiğinden

İlgili müessesenin tarihçesinden

Mukayeseli hukuk düzenlemelerinden

Yabancı hukuk kurallarından


5.Soru

Norm ile korunan hukuki menfaatin ihlali niteliğini taşıyan, haksızlık teşkil eden fiillere ........... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Hata

Kusur

Kast

Suç

Kötülük


6.Soru

I. Algılama yeteneği II. İrade yeteneği III. Cezalandırma yeteneği Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, kusur yeteneğinin unsuru/unsurları olarak kabul edilmektedir?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

II - III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi irade yeteneği ile ilgidir?


Haksızlık oluşturduğunu bilmediği davranıştan dolayı cezalandırılamaz.

Davranışının onaylanmadığının bilinmesine rağmen işlenmesini ifade etmektedir.

Davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğidir.

İnsanın çevresindeki olayları gözlemleyebilme yeteneğidir.

İrade yeteneği derecelendirmeye tabi tutulamaz.


8.Soru

"Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rıza çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez." hükmü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Görevin ifası

İlgilinin rızası

Meşru savunma

Yükümlülüğün yerine getirilmesi

Hakkın kullanılması


9.Soru

Meşru savunma TCK'nin hangi maddesinde düzenlenir?


15

25

35

45

55


10.Soru

  1. İçtihatı birleştirme kararları dolaylı kaynaklar arasında yer alır.
  2. İçtihatı birleştirme kararları doğrudan kaynaklar arasında yer alır.
  3. İlgili konuda bir İçtihatı Birleştirme Kararı mevcut ise mahkeme buna uygun hüküm vermek durumundadır. 

İçtihadı birleştirme kararlarına ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız I

Yalnız II


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiili işlediği sırada kişinin algılama yeteneğini ortadan kaldıran veya irade yeteneğini etkileyen (kusurluluğu etkileyen) nedenlerden biri değildir?


Yaş küçüklüğü

  

Akıl hastalığı

Sağır ve dilsizlik

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma

Akıl sağlığı yerinde olma


12.Soru

Haksızlığın unsurlarının oluştuğunun tespitinden sonraki aşamada, failin işlediği haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesinin zeminini oluşturan ve aynı zamanda cezanın belirlenmesinde de belirleyici olan fail hakkında verilen hükmü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kıyas Etme

Belirlilik İlkesi

Kanunilik İlkesi

Kusur Yargısı

Objektif sorumluluk


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkın kullanılması şeklindeki hukuka uygunluk nedeninin şartlarından biri değildir?


Kişinin doğrudan doğruya kullanacak bir hakkı olması

Kişinin kullanacak subjektif bir hakkının olması 

Kullanılacak hakla işlenen fiil arasında nedensellik bağının olması

Kişinin hakkını sınırları içinde kullanması

Kişinin hakkını kullanırken resmi makamların iznini alması