Ceza Hukukuna Giriş Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ceza hukuku yaptırımları birey hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale niteliği taşıdığı için .......................... olarak görülmelidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Anayasa'ya aykırı

son çare

önleme faaliyeti

koruyucu müdahale

güvenlik önlemi


2.Soru

A tarafından kolu arkaya doğru zorla kıvrılan B’den karşısındaki C’ye hakaret etmesi istenir. B hakaret etmemekte direndikçe kol üzerindeki kuvvet artırılarak B’nin acısı artırılır. Nihayet acıya dayanamayan B, istemediği hâlde C’ye hakaret etmek zorunda kalır. Bu örnekte, kişinin cezalandırılabilmesi noktasında, kusurluluğu etkileyen nedenlerden hangisinin değerlendirilmesi gerekmektedir?


Haksız tahrik

Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması

Kastı kaldıran ve kusurluluğu etkileyen hata hâlleri


3.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?    


On iki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler, on altı yaşını doldurmamış olan “sağır ve dilsizler” hakkında uygulanır

On iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler, on beş yaşını doldurmuş olup da on dokuz yaşını doldurmamış “sağır ve dilsizler” hakkında uygulanır

On beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler, on sekiz yaşını doldurmuş olup da yirmi iki yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında uygulanır

Yirmi bir yaşını doldurmuş sağır ve dilsizlerde yaşın ceza sorumluluğu üzerinde bir etkisi yoktur 

Sağır ve dilsizliğin kusurluluğu etkilemesinden bahsedilemez


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı TCK bakımından doğru bir ifadedir?


Yalnızca suçlara yer verilmiştir. 

Hem suçları hem kabahatleri düzenler.

Yalnızca kabahatleri düzenler. 

1926 tarihlidir. 

Tazminat hukukuna ilişkin düzenlemeler ihtiva eder. 


5.Soru

Zorunluluk hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Zorunluluk hâli kusurluluğu kaldıran bir mazeret sebebini oluşturmaktadır.

Zorunluluk hali çerçevesinde işlenen fiil, haksız bir fiildir.

Zorunluluk hâli ağır ve muhakkak bir tehlikeden korunmak amacıyla kabul edilmiştir.

Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olmalıdır.

Tehlikeye bizzat sebebiyet vermişse bu tehlikeden kurtulmak için gerçekleştirmiş olduğu fiille bağlantılı olarak zorunluluk hâlinden faydalanabilir.


6.Soru

Kanunda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiile ilişkin suç tanımı kapsamında değerlendirilmesine ne ad verilir?


Yorum

Kıyas

Sistematik yorum

Lafzi yorum

Tarihi yorum


7.Soru

Sonradan yürürlüğe giren kanun ancak yürürlüğe girdikten sonraki fiiller bakımından uygulama alanı bulabilir. Söz konusu kural hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 


Geriye yürüme yasağı 

İleriye yürüme yasağı 

Failin aleyhine olan kuralın geçmişe yürüme yasağı 

Failin aleyhine olan kuralın ileriye yürüme yasağı 

Geçici kanunun ileriye yürümesi


8.Soru

Bir banka memurunun zimmetine para geçirmesi aşağıdaki suçlardan hangisine dahildir?


Kesintisiz suç

Seçimlik hareketli suç

Görünüşte ihmalli suç

Gerçek özgü suç

Sırf hareket suçu


9.Soru

I. Yağma

II. Mala zarar verme

III. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

K. Bağlı hareketli suç

L. Kesintisiz suç

M. Seçimlik hareketli suç

Yukarıda verilen suçlar ve suç tiplerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I-K, II-L, III-M

I-K, II-M, III-L

I-L, I-M, III-K

I-L, II-K, III-M

I-M, II-L, III-K


10.Soru

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan kural aşağıdakilerden hangisidir? 


Geriye yürüme yasağı

Kanunilik ilkesi

Kıyas yasağı

Belirlilik ilkesi 

Kusur ilkesi


11.Soru

İcra İflas Kanunu’nun verdiği yetkiyi kullanarak haciz işlemi yapmak için başkasının konutuna giren icra memurunun TCK’nin 116. maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği söylenememesi hangi hukuka uygunluk nedeninin gereğidir?


Hakkın kullanılması

Görevin ifası

Zorunluluk hali

Meşru savunma

İlgilinin rızası


12.Soru

I. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama.
II. Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri
yakalama ve arama.
III. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla
yakalama.
IV. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168.
maddesine göre yakalama.
V. Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine,
Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma.

Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin yetkileri içindedir?


I,II ve III

III,IV ve V

II,III,IV,V

I,II,III,IV ve V

I, III ve V


13.Soru

Haciz işlemi yapmak için başkasının konutuna giren icra memurunun konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği söylenemez. Bu durumda aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisi söz konusudur?


Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Zorunluluk hali

Meşru savunma

Görevin ifası


14.Soru

Kanun maddeleri yorumlanırken ilk başvurulacak kaynak, madde metnidir. Bu yorum metodu hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Lafzi yorum

Yasama yorumu 

Sistematik yorum

Tarihi yorum 

Karşılaştırmalı yorum


15.Soru

A şahsının 1 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirdiği fiil, o tarihte yürülükte olan kanunda (X) suçu olarak tanımlanmıştır. Fakat 2 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliği ile fiil suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


X suçunun ağırlaştırılmış hali uygulanır

Bu durum hafifletici neden olarak kabul edilir

Fiilin işlendiği esnada hangi ceza öngörülüyorsa o uygulanır

A şahsı artık (X) suçundan dolayı cezalandırılamaz

A'ya ceza verilir; ancak ertelenir


16.Soru

Bir fiil, işlendikten sonra yürürlüğe giren bir kanunla suç hâline getirilmişse bu kanun geçmişe yürütülerek bu fiili işleyen kişi cezalandırılamaz. Bu kurala ne ad verilir?


Geriye yürüme yasağı

Geçmişe dönme yasağı

İleriye yürüme yasağı

Geçmişe bakma yasağı

Geçmişe dönük yasaklar


17.Soru

Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz” şeklinde kanunda yer alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Belirlilik ilkesi

Kıyas yasağı

Yorum yasağı

Geriye yürüme yasağı


18.Soru

"İşlenen fiilin hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma halinde olması" olarak ifade edilen suçun unsuru aşağıdakilerden hangisidir? 


Hukuka aykırılık 

Manevi unsur

Maddi unsur

Kusurluluk 

Fiil 


19.Soru

I. Tehlike suçları, kanun koyucunun bazı hukuki değerleri daha etkin
bir şekilde korumak amacıyla, bunları ihlal eden davranış dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için herhangi bir zararın gerçekleşmesini aramadığı suçlardır.

II. Tehlike suçları kendi içinde “soyut tehlike suçları” ve “somut tehlike suçları” şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

III. Suç işlemeye alenen tahrik, suçu ve suçluyu övme somut tehlike suçlarındandır.


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel bir hukuka uygunluk nedenidir? 


İsnadın ispatı

Meşru savunma

Görevin ifası

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası