Ceza Hukukuna Giriş Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A, B'den olan alacağını tahsil edemeyince B'nin cüzdanını masasının üstünde bulmuş ve çalmıştır. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Hırsızlık suçunun cezada indirimi gerektiren nitelikli hali söz konusudur. 

Yağma suçunun cezada indirimi gerektiren nitelikli hali söz konusudur. 

Dolandırıcılık suçunun cezada indirimi gerektiren nitelikli hali söz konusudur. 

Mala zarar verme suçunun cezada indirimi gerektiren nitelikli hali söz konusudur. 

Dolandırıcılık suçunun cezada artırımı gerektiren nitelikli hali söz konusudur. 


2.Soru

Anayasanın 38. maddesinde 5179 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, herhangi bir istisna öngörülmeksizin ölüm cezasının verilemeyeceği kararı hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


1974

1984

1994

2004

2014


3.Soru

İşlemiş olduğu suçtan dolayı kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, suç işleyen kişi hakkında ya da suçun konusu ile veya suçun işlenmesinde kullanılan araçla ilgili olarak uygulanan, koruma veya iyileştirme amacına yönelik ceza hukuku yaptırımına ne ad verilir?


Davanın düşmesi

Cezanın bireyselleştirilmesi

Adli para cezası

İdari para cezası

Güvenlik tedbiri


4.Soru

A, B’ye silahla öldürme maksadıyla ateş etmiş fakat isabet kaydedememiştir. A tarafından takip edilmemesine rağmen korkuya
kapılarak olay yerinden kaçan B, dikkatsiz bir şekilde otoyola çıktığı için bir aracın çarpmasının sonucunda ölmüştür. Bu olaya göre A'nın B'nin ölümü nedeniyle cezai sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A, kasten yaralama fiili nedeniyle sorumludur

A, taksirle öldürme fiili nedeniyle sorumluluğu doğar

Meşru müdafaa hali içerisinde olduğundan A'ya ceza verilemez

B'nin ölümü ile A'nın fiili arasında nedensellik bağı bulunmadığından, A ölüm neticesinden sorumlu tutulamaz

A, öldürmek maksadını güderek ateş ettiğinden, ölüm neticesi gerçekleştiğinden, kasten öldürme nedeniyle sorumludur


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunda cezada artırım yapılması gereken hallerden değildir?


Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle

Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle

Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle

Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf
veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle

Gece vakti olmasından dolayı havanın karanlığından faydalanarak işlenmesi suretiyle


6.Soru

Kasten öldürme suçunun manevi unsuru ile ilgil hangi ifade doğrudur?


Mağdurun kimliğinde hataya düşülmesinin ise ceza sorumluluğuna kural olarak etkisi vardır.

Bazı nitelikli hâller bakımından failin belli bir maksat veya saikle hareket etmesi aranmaz.

Suçun oluşumu için kural olarak kastın dışında başkaca bir subjektif unsurun gerçekleşmesi aranır.

Kasten öldürme doğrudan kastla işlenebileceği gibi olası kastla da işlenebilir.

Öldürme yalnızca kasten işlenebilen bir suçtur.


7.Soru

Fail-şerik ayrımında esas alınan kriter aşağıdakilerden hangisidir?


Fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet

Vazgeçmenin gönüllü olması

Kast unsurunun bulunması

Ayırt etme gücünün bulunması

icra hareketlerini tamamlayamamış olma


8.Soru

Kasten öldürme suçunun nitelikli halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?


15-20 yıl hapis cezası

20-25 yıl hapis cezası

25-30 yıl hapis cezası

Müebbet hapis cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunun konusunu oluşturabilir


Sahipli hayvanlar

Sahipsiz taşınır mallar

Sahipsiz taşınmaz mallar

Sahipsiz hayvanlar

Doğal kaynaklar


10.Soru

Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak fiiline ne ad verilir?


Hırsızlık

Yağma

Kapkaç

Zilyet

Gasp


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?


Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma.

Eşya müsaderesi.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak güvenlik tedbirleri.

Tüzel olmayan kişilere özgü güvenlik tedbirleri.

Mükerrirlere ve diğer özel tehlikeli suçlulara özgü güvenlik tedbirleri.


12.Soru

Davanın ve cezanın düşmesinin etkisi, TCK’nin, dava veya cezanın düşmesinin etkisi başlığını taşıyan kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir?


137. madde

74. madde

125. madde

100. madde

52. madde


13.Soru

Yağma suçuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Taksirli hali cezalandırılmaz. 

Gece vakti işlenmesi nitelikli haldir. 

Yolkesmek suretiyle işlenmesi nitelikli haldir. 

Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi nitelikli haldir. 

Olası kastla işlenemez. 


14.Soru

(A); (B)'yi öldürmek üzere fare zehiri satın almıştır. Akşam yemeğinde zehiri (B)'nin tabağına koymuştur. (B) zehirli yemeği yemiş fakat evde ikamet eden (C ) tarafından hastaneye götürülmüş ve hayatı kurtarılmıştır. Bu bilgiler ışığında (A)'nın fiili ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasten adam öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. 

Kasten adama öldürme fiili gerçekleşmiştir. 

Kasten yaralama fiili gerçekleşmiştir. 

Kasten yaralama fiili hazırlık aşamasında kalmıştır. 

Taksirle adama öldürme fiili teşebbüs aşamasında kalmıştır. 


15.Soru

Kişinin cezalandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yürürlükteki ceza hukukumuzda, en ağır ceza türü olarak idam cezası benimsenmiştir.

Ceza, işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı bir insanın ayıplanması gerektiği yolundaki yargının somutlaşmasıdır, maddi bir içerik kazanmasıdır.

Kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olmamak üzere uygulanan hapis, süreli hapis cezasıdır.

Kişinin cezalandırılabilmesi için işlediği haksızlık nedeniyle kusurlu sayılabilmesi gerekir.

Hapis cezası, TCK’da, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olmak üzere üçe ayrılmıştır.


16.Soru

Hırsızlık suçunu oluşturan fiil aşağıdakilerden hangisidir?


Bir taşınmaz mala zarar verilmesi

Bir taşınır mala zarar verilmesi

Bir taşınır malın bulunduğu yerden alınması

Bir taşınır malın cebir veya tehditle sahibinden alınması

Bir taşınmaz mala zorla girilmesi


17.Soru

Yağma suçu bakımından söz konusu olan cebrin neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama boyutuna ulaşması halinde fail nasıl cezalandırılır?


Hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından sorumlu tutulur

Yağmadan sorumlu tutulur

Kasten yaralamadan sorumlu tutulur

Yağma ve kasten yaralamadan sorumlu tutulur

Hırsızlıktan sorumlu tutulur


18.Soru

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise Kanun'a göre verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?


Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası

İki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası

Beş yıldan on yıla kadar hapis cezası

On yıldan on beş yıla kadar hapis cezası

Müebbet hapis cezası


19.Soru

Ahmet, Bilal'i öldürmek kastıyla uzaktan silah doğrultmuş, o esnada Bilal'in çocuklarının arkadan koşarak geldiğini görünce silahı ateşlemekten vazgeçmiştir. Ahmet'in cezai sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur. 

Gönüllü vazgeçme söz konusudur. 

Kasten yaralamadan sorumludur. 

Kasten yaralamaya teşebbüsten sorumludur. 

Teşebbüs suçu söz konusudur. 


20.Soru

bir banka soygunu sırasında, A silahıyla bankadakileri etkisiz hâle getirirken, B kasadaki paraları alır. A ve B ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A azmettirenken, B dolaylı faildir.

A ile B müşterek faildir.

A yardım edenken, B azmettirendir.

A doğrudan failken, B yardım edendir.

A müşterek failken, B dolaylı faildir.