Ceza Hukukuna Giriş Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kasten öldürme suçuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 


Serbest hareketli bir suç olması

Sadece icrai hareketle işlenebilmesi

Neticeye bağlı olmayan bir suç olması

Sadece doğrudan kasta işlenebilen bir suç olması

İştirak halinde işlenemeyen bir suç olması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yürütülen soruşturma ve kovuşturma aşamasında hapis cezasına mahkûmiyete engel olan kurumlardan biri değildir?


Uzlaşma

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

Adli para cezasına hükmetme

İdari para cezasına hükmetme

Seçenek yaptırımlara hükmetme


3.Soru

Kasten yaralamada, suçun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı yahut beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yahut da kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi veya suçun silahla yahut kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi ha^llerinde suçun temel şekline göre verilecek ceza ne oranda artırılır?


Üçte biri oranda

Üç katı oranda

Aynı kalır

İki katı oranda

Yarı oranda


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suça teşebbüsün gerçekleşmesi için aranan şartlardan birisi değildir?


Taksirle işlenen bir suçun varlığı

Kasten işlenen bir suçun varlığı

Fiilin icrasına başlanmış olması

Gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olması

Failin elinde olmayan nedenlerle icra hareketlerini tamamlayamamış veya icra hareketlerini tamamlamakla birlikte neticeyi gerçekleştirememiş olması


5.Soru

A, B’nin kendisini namussuzlukla itham etmesi üzerine sinirlenir ve bu sinirle B’nin kafasına sopayla vurarak ağır yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, B’ye karşı kasten yaralama suçunu işlemiştir.

A bu fiili işlediğinden cezasında haksız tahrik indirimi yapılacaktır.

A, B’ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı taksirle yaralama suçunu işlemiştir.

A işlediği fiil bakımından zorunluluk hali çerçevesinde hareket ettiğinden suç oluşmamıştır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten yaralama suçunun hukuka aykırılığını kaldıran hallerden biridir?


Görevin ifası

Altsoya işlenmesi

Akıl hastalığı

Gebe kadına uygulanması

eşe karşı işlenmesi


7.Soru

Cebir (m. 108) veya tehdit (m. 106) ile hırsızlık suçu (m. 141) birleşerek, yağma suçunu (m. 148) oluşturur. Bu fiilleri işleyen kişi, yağma suçu için öngörülen ceza ile cezalandırılır. Bu somut durumu ifade etmek için (suçların içtimaı başlığı altında) kullanılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?


Gerçek içtima

Zincirleme suç

Aynı nev’iden fikrî içtima 

Bileşik suç

Farklı nev’iden fikrî içtima 


8.Soru

Teşebbüste cezanın belirlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Faile verilecek cezanın indiriminde, mağdurun uyruğu dikkate alınır. 

Faile verilecek cezanın indiriminde, mağdurun mesleki faaliyeti dikkate alınır. 

Faile verilecek cezanın indiriminde, failin uyruğu dikkate alınır. 

Faile verilecek cezanın indiriminde, failin icra ettiği hareketlerin suçun konusu üzerinde meydana getirdiği zararın veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınır. 

Faile verilecek cezanın indiriminde, mağdurun icra ettiği hareketlerini tamamlayıp tamamlamadığı dikkate alınır. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tanımıdır?


Hükümlünün hayatı boyunca devam eden ceza.

Hükümlünün hayatı boyunca devam eden, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen ceza.

Hükümlünün en az 30 yıl, tek hücrede geçireceği hapis cezası.

Kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az yirmi yıldan fazla olmamak üzere uygulanan hapis cezası.

Kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde affı olmayan ve en az 5 yıl ziyaretçi izni olmayan ceza.


10.Soru

İlk defa hırsızlık amacıyla eve giren failin, ev sahibinin uyanarak bağırması üzerine yakalanma korkusuyla kaçması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Gönüllü vazgeçme vardır.

Teşebbüs hükümleri uygulanır.

Hırsız dolaylı faildir.

Hırsız azmettirendir.

Aynı nev’iden fikrî İçtima hükümleri uygulanır.


11.Soru

"Bir gün karşılıgı ödenmesi gereken para miktarı da ................... olabilir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası

en az elli ve en fazla yüz Türk Lirası

en az on ve en fazla elli Türk Lirası

en az otuz ve en fazla elli Türk Lirası

en az yüz ve en fazla beş yüz Türk Lirası


12.Soru

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmaz- lığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suç nedir?


Yağma

Hırsızlık

Gasp

Tehdit

Adam yaralama


13.Soru

Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz ha^le getiren veya kirleten kişi, mağdurun şika^yeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu suç aşağıdakilerden hangisidir?


Mala zarar verme

Yağma

Gasp

Hırsızlık

Yıpratma


14.Soru

Türk Ceza Kanunu’na göre  bir insanı kasten öldüren kişinin alacağı ceza aşağıdakilerden hangisidir?


5- 10 yıl arası hapis cezası

8-15 yıl arası hapis cezası

15-20 yıl arası hapis cezası

25-30 yıl arası hapis cezası

Müebbet hapis cezası


15.Soru

A, çalılıkların arkasında hasmı B’nin bulunduğunu görür ve elinde tüfek bulunan C’ye çalılıkların arkasında tavşan bulunduğunu söyleyerek ondan ateş etmesini istemesi ve uzağı iyi göremeyen C’nin ateşi sonucunda B'nin ölmesi halinde A'nın cezai sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Dolaylı faillik

Müşterek faillik

Yardım eden

Teşebbüs

Azmettirme


16.Soru

Başkasına ait bir aracı yakmak isteyen kişi, aracın üzerine yanıcı maddeyi döktükten sonra çevredekilerin müdahâlesi nedeniyle aracı yakmayı başaramaz ise suçun nitelikli hâli hangi aşamada kalır?


Teşebbüs

İçtima

İştirak

Kusurluluk

Mağduriyet


17.Soru

Teşebbüs aşamasında olup olmaması açısından aşağıdaki fiillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


(A) ve (B) 100.000 TL değerinde rüşvet anlaşması yapmış ancak, (Y) onları ihbar etmiştir. 

(A) ve (B); (Y)'ye pusu kurarak çapraz ateş etmiş, ancak (Y) ölmemiştir. 

(A), (Y)'yi  bıçak ile yaralamak amacıyla hamle yapmış, ancak kendisi kayıp düşmüştür. 

(A), (Y)'nin evine hırsızlık amacıyla girmeye çalışırken pencereden düşmüştür. 

(A)'nın (Y)'yi öldürme kastıyla ateş etmiş, ancak silah tutukluk yapmıştır. 


18.Soru

Hasmı C’yi öldürmek için silahını çeken A, yoldan geçen B’nin olaya müdahale edip silahı elinden alması sonucunda hasmına ateş edemez. Bu sırada olaya şahit olan C’nin kardeşi D hiddete kapılarak, A’ya sopayla saldırır ve onu yaralar.

Olayda D’nin A’ya karşı işlemiş olduğu fiil aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur?


Kasten öldürme

Kasten yaralama

Taksirle yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

İhmali davranışla yaralama


19.Soru

Şuçta tekerrür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Adli para cezaları tekerrür kapsamında değildir.

Tekerrürün tekrarı hâlinde artık kişi koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanamaz.

18 yaşından küçükler için tekerrür suçlarda yarı yarıya ceza indirimi uygulanır.

Tekerrür için, bir önceki suçun cezasının kesinleşmesine gerek yoktur.

Hapis ya da adli para cezası öngörülen suçların tekerrüründe adli para cezası uygulanır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayata karşı işlenen suçlardandır?


Taksirle yaralama

İntihara yönlendirme

Kasten yaralama

Organ veya doku ticareti

İnsan üzerinde deney