Ceza Hukukuna Giriş Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  • İcra edilen hareket, hazırlık hareketi niteliğinde ise, fail kural olarak cezalandırılmaz.

Verilen bu bilginin bir yansıması olarak, aşağıdaki örneklerden hangisinde, failin cezalandırılması mümkün değildir?


İstanbul’a gitmekte olan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada A, üzerinde bir silah ve hasmı B’ye ait bilgilerin yer aldığı not defteri ile yakalanmıştır. 

Kasten öldürme suçunu işlemek için A, çalmak suretiyle silah temin etmiştir.

A, öldürme kastı ile silahını B’ye doğru ateşlemiş ancak kurşun B’ye isabet etmemiştir.

Kasten öldürme amacıyla hareket eden A'nın silahından çıkan kurşun B'ye isabet etmiş, fakat B hafif şekilde yaralanmıştır. 

Kasten öldürme amacıyla hareket eden A'nın silahından çıkan kurşun B'ye isabet etmiş; B, hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmış ancak gördüğü tedavi sonrasında iyileşmiştir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?


Adli para cezası

Kazanç müsaderesi

Eşya müsaderesi

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak güvenlik tedbirleri


3.Soru

Bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla kişinin katılımıyla işlenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Suça teşebbüs

Suça iştirak

Kesintisiz suç

Teşebbüs suçu

Mütamadi suç


4.Soru

TCK’nin 50. Maddesine göre mahkeme kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlardan birine çevirirken kullandığı taktirinde aşağıdakilerin hangisini göz önünde bulundurmaz?


Suçlunun kişiliği

Suçlunun sosyal ve ekonomik durumu

Suçlunun pişmanlığı

Suçlunun siyasi görüşü

Suçun işlenmesindeki özellikler


5.Soru

Hasmı C’yi öldürmek için silahını çeken A, yoldan geçen B’nin olaya müdahale edip silahı elinden alması sonucunda hasmına ateş edemez. Bu sırada olaya şahit olan C’nin kardeşi D hiddete kapılarak, A’ya sopayla saldırır ve onu yaralar.

Olayda A’nın C’ye karşı gerçekleştirdiği fiille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, C’ye karşı kasten yaralama suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı kasten yaralamaya teşebbüs suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı taksirle yaralama suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlemiştir.


6.Soru

Erteleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Erteleme, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir.

Ertelemenin, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulması halinde, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir.

Hapis cezası hakkında erteleme kararı verilen ve serbest bırakılan mahkûm, belli bir süre denetime tabi tutulur. 

Erteleme kapsamında öngörülen denetim süresinde, denetimli serbestlik tedbirlerinden birine hükmetme konusunda mahkemenin takdir yetkisi vardır.

Denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi, bu süre zarfında kasıtlı bir suç işlenmemesi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranılmış olması durumunda erteleme kararına temel teşkil eden suç hiç işlenmemiş sayılır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Suçun O¨zel Görünüş Biçimleri ile ilgilidir?

I.Teşebbüs

II. İştirak

III. İçtima

IV. Fail


I, II

I, III

I, II, III

I, II, IV

I, III, IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunu nitelikli hale getirmez?


Anneye karşı işlenmesi

Eşe karşı işlenmesi

Kan gütme saikiyle işlenmesi

İş arkadaşına karşı işlenmesi

Gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisine karşı işlenen kasten yaralama fiili sonucunda verilecek ceza iki katı oranında artırılmaz?


Üstsoya veya altsoya karşı işlenmesi

Eşe karşı işlenmesi

Suçun silahla işlenmesi

Suçun yakın akrabaya karşı işlenmesi

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi


10.Soru

Hükümlünün hayatı boyunca devam eden, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen cezaya, ne ad verilir?


Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Müebbet hapis cezası

Süreli hapis cezası

Kısa süreli hapis cezası

Uzun süreli hapis cezası


11.Soru

Ahmet, işe alım mülakatında yer alan mülakat komisyonu üyelerine yönelik olarak "Hepiniz pisliksiniz!" ifadesini kullanmıştır. İşlenen fiile ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Aynı neviden fikri içtima söz konusudur. 

Farklı neviden fikri içtima söz konusudur. 

Bileşik suç söz konusudur. 

Suça teşebbüs söz konusudur. 

Azmettirme söz konusudur. 


12.Soru

TAksirler öldürme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


serbest hareketli bir suçtur. 

Taksirli davranış, dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal eden bir fiildir

Bilinçli taksirde, fail fiilinin sonuçlarını öngöremez.

Bu suç bilinçli taksirle de işlenebilir.

Dikkat ve özen yükümüne aykırı davranış, icrai olabileceği gibi ihmali de olabilir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma suçunun konusunu oluşturamaz?


Taşınır mallar

Taşınmaz mallar

Mağdurun kendisini borç altına sokabilecek bir senet

İleride senet haline gelebilecek bir kağıt

Var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesika


14.Soru

TCK’nın 53. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi kişinin yoksun bırakılacağı haklar arasında yer almaz? 


Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmak.

Velayet hakkı; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmak.

Taşınmaz mal edinmek, kiralamak veya satmak.

Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesi.

Vakıf, dernek, siyasi parti ve benzeri tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunu nitelikli hale getirecek unsurlardan değildir?


Tasarlanarak işlenmesi

Çocuğa karşı işlenmesi

Hamileliği bilinmeyen kadına karşı işlenmesi

Kan gütme saikiyle işlenmesi

Canavarca hislerle veya eziyet çektirerek işlenmesi


16.Soru

İnsanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuca ne ad verilir?


Ceza

Yaptırım

Suç

Müsadere

Kanun


17.Soru

Cezanın belirlenmesinin ardından bireyselleştirilme aşamasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?


Teşebbüs

İştirak

Zincirleme suç

Akıl hastalığı

Kırk yaşını aşmış olmak


18.Soru

TCK’nın 50. maddesine göre, işlediği suç nedeniyle bir kişi hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezası, belli koşulların varlığı halinde mahkeme tarafından aşağıdakilerden hangisine çevrilebilir?


Uzlaşma

Tedbir

Koşullu salıverilme

Ön ödeme

Cezanın ertelenmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğuna etki eden hata hallerinden biri değildir?


Suçun maddi unsurlarında hata

suçun nitelikli unsurlarında hata

hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

işlenen fiilin haksızlık teşkil ettiği hususunda hata

saikte hata


20.Soru

Mehmet katılmış olduğu bir davetten ayrılırken yanlışlıkla, kendi paltosu yerine Ali’ye ait paltoyu alır.Mehmet'in sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mehmet  mala zarar verme suçundan sorumludur.

Mehmet'in yanlışlıkla aldığı çantayı geri vermemesi hâlinde yağma suçu oluşur.

Mehmet dolandırıcılık suçundan sorumludur.

Hırsızlık kasten işlenebilen bir suç olduğundan Mehmet hırsızlık suçunu işlemiş olmaz.

Mehmet taksirle işlediği hırsızlık suçundan sorumludur.