Çocuk Gelişiminde Program Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eğitim ve öğretim kavramlarının birbirinden farklı özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi eğitimin kavramının bir özelliğidir?


Zaman ve mekân yönünden sınırlıdır.

Planlıdır, programlıdır, güdümlüdür, desteklidir.

Öğretmen, öğrenci ve veli beklentisi önem taşır.

Öğrenme yaşantılarının eğitsel olması esastır.

Bilgi dahil her türlü yaşantı üzerinde durulur.


2.Soru

Konuyla ilgili uzmanlar grubunun, akılcı ve yazılı bir yaklaşımla ortak görüşlerinin alındığı gereksinim belirleme tekniği hangisidir?


Delphi tekniği

Meslek analizi

Kaynak tarama

Progel/Dacum  

Görüşme/Mülakat


3.Soru

I-Tasarlama II-Değerlendirme III-Planlama IV-Programın denenmesi
Yukarıda verilen program geliştirme sürecinin aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


I-II-III-IV

III-I-IV-II

III-IV-II-I

III-IV-I-II

II-I-III-IV


4.Soru

Program geliştirme çalışmalarını daha sistemli duruma getirmek için önceki çalışmaların göz önüne alınması gerekir. Bu bilgi program geliştirmenin temellerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Tarihi temeller

Toplumsal temeller

Ekonomik temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


5.Soru

  1. Gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alırlar.
  2. Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler.
  3. Yüksek gelirli topluluklarda da bulunabilirler.
  4. Kırsal alanda sayıları oldukça fazladır.                                           Yukarıda sıralananlardan hangisi/hangileri sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişiler arasında yer almazlar?


I ve II

III

IIve IV

I ve III

IV


6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisine konu merkezli program tasarımlarında rastlayabiliriz?


Öğrencinin doğasına uygun eğitim sistemini savunur.

Öğrencinin ilgisi ve gereksinimleri ön plandadır.

Programlar toplumu yeniden yapılandıracak hedefler ortaya koymalıdır.

Program sorunsal nitelikteki konuların çevresinde şekillenir.

Her ders kendi başına bir tasarımdır


7.Soru

Hangi tasarımın savunucuları, öğrencinin en iyi biçimde öğrenebilmesi için etkin duruma geçirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Çekirdek tasarım


8.Soru

Portage Projesi aşağıda verilen ülkelerin hangisinde geliştirilmiştir?


Kanada

İngiltere

Avustralya

ABD

Hindistan


9.Soru

Eğitim kültürlemenin amaçlı olarak yapılan kısmını oluşturmaktadır . Bu nedenle, kültürlemenin amaçlı olarak yapılması olan eğitim, aşağıdaki süreçlerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Eğitim süreçleri

Kültür süreci

Kültürleme süreci

Yaşam boyu eğitim süreci

Kısıtlı kültürleme süreci


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirtilen özelliklere sahip çocukların şiddete başvurma bakımından risk altında olduklarını belirtmemektedir?


Dürtülerini kontrol edemeyenler

Okulda sosyal etkinliklere katılmayıp dışarıda kalanlar

Derslerinden yüksek not alamayan

Evde şiddete uğrayan

Tepkisel olanlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir erken müdahale programının yapısını oluştururken özen gösterilmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Programın bireysel olarak planlanması

Çocuğun davranışlarının sıklığı, yoğunluğu ve süresi

Geçerli ve güvenilir veri toplama araçları kullanılması

Olumsuz davranışların genellenmesinin desteklenmesi

İş birlikli bir yaklaşım benimsenmesi


12.Soru

1967 yılında ABD Wisconsin’de özel gereksinimleri olan çocuklara ve ailelerine eğitim vermek amacıyla tasarlanan proje, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öncülüğünde sosyal ve biyolojik risk altında olan, gelişimsel olarak 0-6 yaş aralığında bulunan çocukların ailelerine yönelik ev eğitim programlarının hazırlanması amacıyla Türkçe’ye çevrilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu projedir?


Montessori Programı

Anne-baba-çocuk eğitimi projesi

Perry çok kapsamlı anaokulu projesi

Portage projesi

Gezici anaokulu projesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme süreç aşamalarından biri değildir?


Planlama

Örgütleme

Tasarlama

Deneme

Değerlendirme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO'nun dezavantajlı bireyleri incelediği kategorilerden biri değildir?


Göçsel

Grupsal

Yoksullukla ilişkili

Konumsal

Bireysel farklar


15.Soru

Öğrencinin en iyi biçimde öğrenebilmesi için etkin duruma geçirilmesi gerektiğini öne süren, öğrenmenin öğrencinin yaşantısından ayrılmamasını savunan ve öğrencinin ilgisi ve gereksinimlerini ön planda tutan bir öğretmen, aşağıda verilen program tasarım yaklaşımlarından hangisini benimsemiştir?


Yaşam koşulları tasarımı

Çekirdek tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Çocuk merkezli tasarım

Hümanistik tasarım


16.Soru

"Erken müdahale alanında...........kavramı önemli bir yer tutmaktadır."

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


çok değişkenli risk

standart

ölçülebilirlik

gözlenebilirlik

duygusal


17.Soru

  1. Gecekondu Çocukları Projesi
  2. Portage Projesi
  3. Mahalle Yuvaları Uygulaması
  4. Oyun Odaları
  5. Televizyon Yoluyla Eğitim
  6. Mahalle Anneliği

Yukarıdakilerden hangileri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından yürütülen gelişimsel destek programları arasında yer alır?


I ve II

II, III ve V

I, II ve V

III, IV, V ve VI

I, III, IV ve VI


18.Soru

Sosyal dezavantajlı çocuk kavramının kapsamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çalışan çocuklar, sokak çocukları, şiddete maruz kalan ve suç işleyen çocuklar, göç etmiş ve şiddet eğilimi gösteren çocuklar çocuklar.

Sokak çocukları, şiddete maruz kalan ve suç işleyen çocuklar, göç etmiş ve şiddet eğilimi gösteren çocuklar çocuklar.

Çalışan çocuklar, şiddete maruz kalan ve suç işleyen çocuklar, göç etmiş ve şiddet eğilimi gösteren çocuklar çocuklar.

Çalışan çocuklar, sokak çocukları, göç etmiş ve şiddet eğilimi gösteren çocuklar çocuklar.

Çalışan çocuklar, sokak çocukları, şiddete mağruz kalan ve suç işleyen çocuklar, göç etmiş ve mülteci çocuklar.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Destek Programı (SODES) sayesinde ulaşılması hedeflenen amaçlardan biri değildir? 


Sosyal sermayeyi geliştirmek

İnsanların refah düzeyini yükseltmek

İnsanların daha huzurlu yaşamalarını sağlamak 

Bireyleri daha donanımlı duruma getirmek

Her bireyin üniversite mezunu olmasını sağlamak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ABD’de 3-5 yaslarında okul öncesi dönemdeki çocukların aileleri için düzenlenmiş ev merkezli programlardan biridir?


Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı

.

Head Start Programı

Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Okul öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı