Çocuk Gelişiminde Program Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Ailelerin düşük gelire sahip olması
  2. Ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması
  3. Köyden şehre göç
  4. Anne babaların çocuk sorumluluğunu tam anlamıyla kavrayamamaları
  5. Ailelerin geleneksel bakış açısı ve eğitim yöntemlerini benimsemeleri  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çocukların çalıştırılmasına neden olan etmenler arasında yer alır?


1 tanesi

2 tanesi 

3 tanesi

4 tanesi

5 tanesi


2.Soru

Kitle iletişim araçlarıyla eğitime örnek olan ve MEB Okul öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü ile TRT iş birliğinde 1999’dan beri yürütülen , uzaktan eğitim yaklaşımını okul öncesi eğitime uygulamanın, televizyon aracılığıyla aileleri okul öncesi eğitim konusunda bilinçlendirmeyi, okul öncesi dönemdeki çocukların dil gelişimine katkıda bulunmayı, sevgi, saygı, paylaşma ve sorumluluk duygusunu aşılamayı amaçlayan televizyon programı aşağıdakilerden hangisidir?


Uykudan Önce

Cansuyu

Susam sokağı

Tomurcuklar

Benimle oynarmısın


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik yetersizliğin çocukların yaşantılarına etkilerinden biri değildir? 


Güvenli olmayan çevrelerde yaşama 

Yetersiz beslenme 

Eğitim olanaklarının kısıtlanması 

Sağlık hizmetlerinden yetersiz yararlanma 

Akademik başarıda artış 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki kuşağa yönelik erken müdahale programlarından biridir? 


Yetişkin merkezli programlar

Aile merkezli programlar

Okur-yazarlık programları

Çocuk merkezli programlar

Öğretmen merkezli programlar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi informel eğitime bir örnektir?


Okul dışında kişileri mesleğe hazırlamak için açılan kurslar

Berber çırağının, ustasını gözleyip taklit ederek nasıl saç keseceğini öğrenmesi

Kişilerin meslekte ilerlemesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler

Orduda asker yetiştirme

Halk eğitim merkezlerinde çeşitli konularda verilen kurslar


6.Soru

  • Program değerlendirmenin amacı, program hakkında karar veren bireyleri ya da kuruluşları bilgilendirmektir.
  • Bu yaklaşımı savunan değerlendirme modelinin amacı yönetimin vereceği kararlara açıklık getirmektir.
  • Alınacak her alternatif kararın avantajları ve dezavantajları konusunda yeterli bilgi toplanır.

Buna göre, hangi program değerlendirme yaklaşımının özellikleri verilmiştir?


Amaca dayalı

Uzmanlık yönelimli

Katılımcı odaklı

Düzey belirleyici

Yönetime dayalı


7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitimin tanımlarından biri değildir?


Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve istendik değişiklik oluşturma sürecidir.

Bireyin gelişimini sağlayan ve ekonomik kazanç düzeyini garanti eden süreçtir.

Bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimlerini edindiği süreçler toplamıdır. 

İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.

Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla davranış değiştirme sürecidir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk yetiştirme yöntemleri açısından alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki aileler hakkında verilen karşılaştırmalı bilgilerden hangisi doğrudur?


Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler çocukta bağımsızlığı vurgulamaktadırlar.

Üst sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarıyla daha az konuşmaktadırlar.

Üst sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarına daha fazla sıcaklık gösterirler. 

Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler daha hoşgörülü  bir tutum sergilemektedirler.

Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler daha etkili bir dil kullanmaktadırlar.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de özellikle otizmli bireyler için uygulanan erken eğitim programıdır?


Gezici Anaokulu Projesi

AÇEV-TRT Televizyon Yoluyla Eğitim Projesi

Küçük adımlar programı

Portage programı

OÇİDEP


10.Soru

Hedef ifadelerinin konu içeriği ile ilgili ve ilişkili olması, hedefte bulunması gereken hangi özelliği tanımlar?


Öğrenci davranışına dönüklük

Açıklık-seçiklik

Kenetlilik

Genellik

Tutarlık


11.Soru

Türkiye'de uygulanan gelişimsel destek programlarının genel özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


2-5 yaş grubu çocuklar için ev merkezli 

4-8 yaş grubu çocuklar için kurum merkezli 

0-3 yaş grubu çocuklar için ev merkezli 

5-6 yaş grubu çocuklar için kurum merkezli 

0-3 yaş grubu çocuklar için kurum merkezli 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toplumlarda sosyal, ekonomik, demografik değişikliklerin hızla artmasının doğurduğu sonuçlar arasında gösterilemez?


Anne-babaların yaşamlarında ve rollerinde değişiklikler olması

Geleneksel destek sistemlerinin güçlenmesi

Geniş ailelerden çekirdek aileye doğru bir dönüşümün olması

Tek ebeveynli ailelerde büyüyen çocukların artması

Ailelerin hem evde hem de işte çalışmak zorunda kalmaları


13.Soru

Türkiye'de 1993 yılından beri AÇEV'in Milli Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde yürüttüğü erken müdahale programı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


Gezici Anaokulları 

Anne Çocuk Eğitim Programı 

Ana-Baba Okulu 

Baba Destek Programı 

Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi 


14.Soru

Aşağıda kapsam açısından program türleri verilmiştir. Maddelerden hangisinde kapsam açısından program türlerinin hiyerarşik sıralaması doğru bir şekilde verilmiştir?

I-  Öğretim Programı 

II- Ünite Programı (Planı)

III- Konu Planı 

IV- Eğitim Programı 

V-  Ders Programı 


I, II, III, IV ve V

II, IV, III, I ve V 

I, IV, II, III ve V

IV, I, V, II ve III 

I, IV, V, II ve III 


15.Soru

En çok kullanılan gereksinim belirleme (bilgi toplama) teknikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 Delphi, POEDA, Meslek analizi,  Kaynak tarama, görüşme/ mülakat, gözlem,  Ölçme araçları / Testler

POEDA, Meslek analizi,  Kaynak tarama, görüşme/ mülakat, Gözlem,  Ölçme araçları / Testler

 Delphi, Meslek analizi,  Kaynak tarama, görüşme/ mülakat, gözlem,  Ölçme araçları / Testler

 Delphi, POEDA, Kaynak tarama, görüşme/ mülakat, Gözlem,  Ölçme araçları / Testler

 Delphi, POEDA, eslek analizi, görüşme/ mülakat, özlem,  Ölçme araçları / Testler


16.Soru

Çocuğun yaşantısında değişiklik meydana getirebilmek için toplumun ve ailenin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu bilgi, erken müdahale yaklaşımının dayandığı temel varsayımlardan hangisine örnek oluşturur?


Önleme

Geliştirme

Sorun çözme

Eksiklik

Çevresel değişiklik


17.Soru

Ailenin psikolojik ve sosyal açıdan bulunduğu yaşam koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmak ve çocukların eğitiminde aile ayağını güçlendirerek onların gelişimlerinin desteklenmesine hizmet eden program türü aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim programı

Öğretim programı

Bireyselleştirilmiş öğretim programı

Gelişimsel destek programı

Önleyici program


18.Soru

Aşağıda yer alan eğitim programı özelliklerinden hangisi program içeriklerinin bütüncül, sistematik ve sürekli olarak bilgi ve anlayış dahilinde geliştirilmesi gerektiğini öngörmektedir?


Süreklilik

Esneklik

İşlevsellik

Yararlılık

Genişlik


19.Soru

Eğitimi "deneyimlerin sürekli yeniden yapılanmasıyla oluşan yaşam süreci" olarak açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Dewey

Froebel

Rousseau

Pestalozzi

Aristo


20.Soru

Montessori anaokulu programlarındaki maksimum sınıf mevcudu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


7

17

27

37

47