Çocuk Gelişiminde Program Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"İnsanların gelişim özelliklerinin ve öğrenme ilkelerinin incelenerek, eğitim ortamlarının etkili bir biçimde düzenlenmesini ve öğretme yoluyla öğrenmenin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlar." ifadesi program geliştirmenin hangi alandaki temelleri ile ilgilidir?


Tarihsel

Ekonomik

Psikolojik

Toplumsal

Felsefi


2.Soru

  1. Talim Terbiye Kurulu temsilcisi
  2. Eğitimde program geliştirme uzmanı
  3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı
  4. Okul-aile birliği temsilcisi
  5. Üniversiteden ilgili konu alanı uzmanı
  6. İlgili konu alanı öğretmenleri

Yukarıda verilenlerden hangileri program geliştirme sürecinde görev alan program çalışma grubunda yer alırlar?


I ve VI

II, III ve IV

II, III, V ve VI

I, II, III ve IV

I, IV, V ve VI


3.Soru

Hangisi bir öğrencinin şiddete başvurma bakımından risk altında olduğunun belirtisidir?


Diğerleriyle ciddi boyutlarda kavga etme

Geçmişinde istismara uğrama

Eşyalara ciddi oranda zarar verme

Tehlikeli aletlere sahip olma

İntihara girişeceğine ilişkin tehditte bulunma


4.Soru

Gelişimin temellerinin atıldığı ve hızlı bir ivme gösterdiği 0-6/8 yaşta temel gelişim alanları olan motor, dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve öz bakım becerilerinin kazanıldığı kritik dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Erken çocukluk dönemi

Bebeklik dönemi

Son çocukluk dönemi

Ergenlik dönemi

İlk çocukluk dönemi


5.Soru

Öğrencilerin bir konuyla ilgili açıklama yapma, yorumlama, örnek verme, ileriye yönelik tahminlerde bulunma, bir bilgiyi grafiğe çevirme ya da grafikteki bilgiyi yorumlaması bilişsel öğrenme alanının hangi basamağında yer alan becerilerdir?


Kavrana

Uygulama

Analiz

Sentez

Değerlendirme


6.Soru

Otizmli çocuklar için bir eğitim programı oluşturulurken STK'lar ve üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden görüş ve öneri alınması, gereksinim belirlemede hangi yaklaşıma örnek olabilir?


Demokratik yaklaşım

Farklar yaklaşımı

Betimsel yaklaşım

Sezgisel yaklaşım

Analitik yaklaşım


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranıştır?


İçgüdüsel davranışlar

Refleksler

Etkili okumak

Yürüme

Ses çıkarma


8.Soru

Hangisi UNESCO’nun dezavantajlı bireyleri değerlendirirken belirlediği grupsal farklar kategorisinde yer almaz?


Etnisite

Sosyoekonomik statü

Dil

Din

Irk


9.Soru

0-6 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan ya da gelişimleri herhangi bir nedenle risk altında olan çocuklara ve ailelerine yönelik hizmet vermeyi hedefleyen, çocukların gelişimlerini desteklemek, gelişimi etkileyen risk faktörlerinin etkisini en aza indirgemek, anne-babayı çocuğunun gelişimini destekleyecek beceri ve bilgilerle donatmak amacıyla Avustralya’da geliştirilmiş olan erken eğitim programına ne ad verilmektedir?


Küçük Adımlar Programı

Head Start Programı

Montessori Programı

Gezici Anaokulu Projesi

Portage Projesi


10.Soru

Program geliştirme sürecinde, çalışma gruplarının oluşturulmasında hem Karar ve Koordinasyon Grubunda hem de Program Çalışma Grubunda yer alması gereken üye aşağıdakilerden hangisidir? 


Teftiş Kurulu temsilcisi

Program geliştirme uzmanı

Konu alanı uzmanı

Eğitim teknoloğu

İletişim uzmanı


11.Soru

Aileleri ve çocuklarını etkilemek üzere tasarlanmış, erken çocukluk eğitimi,ailelerin ebeveynlik becerilerini zenginleştirme, mesleki okur yazarlık programları gibi hizmetleri içerisinde barındıran erken müdahale programları aşağıdakilerden hangisidir?


Yetişkin merkezli programlar

Aile merkezli programlar

Çocuk merkezli programlar

Tek odaklı programlar

Çift kuşağa yönelik programlar


12.Soru

Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde yarattığı ve kullandığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ne adı verilmektedir?


Kültür

Eğitim

Kültürleme

Kısıtlı kültürleme süreci

Toplumsallık


13.Soru

“Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir.” sözüyle eğitim ve suçluluk arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu vurgulayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Jean-Jacques Rousseau

Michel de Montaigne

Konfüçyüs

Victor Hugo

William Shakespeare


14.Soru

I. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen çocuklar II. Sokakta çalışan çocuklar III. Şiddet gören çocuklar IV. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromuna sahip çocuklarYukarıdakilerden hangileri sosyal dezavantajlı çocuklar kapsamında değerlendirilebilir?


II ve III

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde programlar öğrencilerin, toplumun değişen yasam koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanır?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Yaşam koşulları tasarımı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programının geliştirme sürecinde tasarlama sürecinin aşamalarından biri değildir?


Hedeflerin belirlenmesi

İçerik seçimi ve düzenlenmesi

Öğretme-öğrenme yaşantılarının oluşturulması

Değerlendirmelerin yapılması

Sınama durumları


17.Soru

Dünyada çocukların ve ailelerin gereksinimlerin en üst düzeyde karşılanması ile çocuğun gelişimini olanaklı olan en uygun biçimde desteklenmesi amacıyla geliştirilen destek ya da müdahale programlarının birçok farklı örneği bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sosyoekonomik yönden düşük ailelerle ilgili programa örnek değildir?


Montessori Programı

Head Start Programı

Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Aile-Çocuk Ev Destekli Program


18.Soru

Öğretmen, hemşire yada yardımcı öğretmenler tarafından, aileye evde doğum öncesine yönelik bakım, tıbbi para desteği, çocuğun beslenmesine, bakımına, sağlığına, güvenliğine ve gelişimine yönelik bilgilendirme, gelişimsel alanları desteklemeye yönelik bilgilendirme, aile planlaması, gelişimsel destek, sosyal hizmetler, problem çözme, ebeveynlik becerileri, eğitim ve ,iş gibi konularda destek sağlayan programlar aşağıdakilerden hangisidir?


Ev ziyaretlerine dayalı programlar

Halk sağlığı programları

İki kuşağa yönelik programlar

sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları

Kurum merkezli anaokulu programları


19.Soru

Sınavda kopya çekmek aşağıda verilen davranış türlerinden hangisine girer? 


İstendik davranışlar

İstenmedik davranışlar

Öğrenilmemiş davranışlar 

Doğuştan gelen davranışlar 

Olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar


20.Soru

Farklı amaçlara yönelik bakım ve eğitim programları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kurum Merkezli Anaokulu Programları, İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar, iki Kuşağa (Jenerasyona) Yönelik Programlar, Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programları ve Halk Sağlığı Programları.Ev Ziyaretlerine Dayalı Programlar, İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar, iki Kuşağa (Jenerasyona) Yönelik Programlar, Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programları ve Halk Sağlığı Programları.

Ev Ziyaretlerine Dayalı Programlar, Kurum Merkezli Anaokulu Programları, İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar, iki Kuşağa (Jenerasyona) Yönelik Programlar, Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programları ve Halk Sağlığı Programları.

Ev Ziyaretlerine Dayalı Programlar, Kurum Merkezli Anaokulu Programları, İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar, iki Kuşağa (Jenerasyona) Yönelik Programlar ve Halk Sağlığı Programları.

Ev Ziyaretlerine Dayalı Programlar, Kurum Merkezli Anaokulu Programları, İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar, Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programları ve Halk Sağlığı Programları.