Çocuk Gelişiminde Program Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Yetersizlik türü

II. Çocukların eğitim performansları

III. Çocukların özellikleri

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri grup eğitim sınıfları oluşturulurken dikkate alınan unsurlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Ailenin gereksinimleri doğrultusunda ailenin var olan kaynaklarını harekete geçirerek, aileyi ve çocuğu desteklemeye ne ad verilir?


Aile

Aile merkezli yardım

Aile merkezlilik

Aile

Aile merkezli bakım


3.Soru

Aile merkezli eğitim programlarda, çocuğun gelişimi ve bakımı açısından temel sorumluluk kime verilmektedir?


Okula

Aileye

Milli Eğitim Bakanlığı'na

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na

Devlete


4.Soru

I. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar

II. Duygusal ve davranışsal bozukluklara sahip çocuklar

III. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuklar

IV. Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar

Yukardakilerden hangileri özel gereksinimli çocuklar kapsamında değerlendirilebilir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Anne-babalara yaparak yasayarak öğrenme, tartışılan konuları hemen uygulama olanağı sağladığından grup çalışmalarına göre daha çok bireysel çalışmaya olanak tanıyan uygulamalar aşağıdaki uygulamalardan hangisidir?


Ev ziyaretleri

Okul merkezli uygulamalar

Anne-baba eğitimi

Oyun gruplarıyla aileyi destekleme

Erken müdahale


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının geliştirilmesinde izlenmesi gereken süreçlerden biri değildir?


Çocuğa ilişkin bilgilerin rapor edilmesi

Aileye ilişkin bilgilerin rapor edilmesi

Aile ve çocuğun ulaşması beklenilen ölçülebilir sonuçların rapor edilmesi

Çocuk için geliştirilen eğitim planının bütçesinin rapor edilmesi

Doğal ortamlarda sağlanabilecek ve sağlanamayacak hizmetlerin belirlenmesi


7.Soru

Bireyin yetersizlik yüzünden yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel etmenlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumunda kalmasına ne denir?


Beceri eksikliği

Bozukluk

Engel

Yetersizlik

Zedelenme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamın ilk yıllarında çocuğun, gelişimini destekleyecek uyaranlardan ve aile desteğinden yoksun kalmasının doğurabileceği sonuçlar arasında gösterilemez?


Suç işleme eğilimi

Özdenetim becerisi

Özel eğitim gereksinimi

Kimlik bunalımı

Okulda başarısızlık 


9.Soru

Hangi seçenekte gündüzlü özel eğitim kurumlarının hedef kitlesi doğru olarak verilmiştir?


Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan ilköğretim çağındaki çocuklar

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan okul öncesi çağındaki çocuklar

Ağır düzeyde bedensel engeli olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar

Ağır düzeyde bedensel engeli olan ilköğretim çağındaki çocuklar

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle alt gelir gruplarına yönelik olarak hazırlanmış bir erken müdahale programıdır?


AÇEP

KAEEP

Portage

GEÇDA

BADEP


11.Soru

Avusturalya’da gelişimsel geriliği olan çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş ve Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Türkçeye uyarlanmış olan bir erken eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?


Küçük adımlar erken eğitim programı

Portage programı

OÇİDEP programı

Destek eğitim programı

Erken çocukluk programı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sunan kurum ve kuruluşlar bakımından kurum merkezli eğitim kapsamını oluşturan kurumlardan biri değildir?


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu kurum ve kuruluşları

Özel sektör kuruluşları

Dernekler

Kreş ve gündüz bakım evleri


13.Soru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen "Okul Öncesi Eğitim Programı" kaç bölümden oluşmaktadır?


7

6

5

4

3


14.Soru

1966-1967 yılları arasında başlayıp hâlen devam eden, 12 ay-3 yas arasında çocuğu olan kırsal kesimde yaşayan düşük gelirli annelere yönelik uygulamalar gerçekleştiren program aşağıdakilerden hangisidir?


Erken müdahale projesi

Aile eğitimi ile erken çocukluğun desteklenmesi projesi

Anne çocuk eğitim programı

Okul öncesi dönemde çocukları olan ailelere yönelik ev merkezli aile eğitim programı

Aile çocuk destekleme eğitim programı


15.Soru

Ailelere özellikle de annelere doğum öncesi bakım, aşılama, beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler sunan erken müdahale programı aşağıdakilerden hangisidir?


Ev ziyaretlerine dayalı programlar

İki kuşağa (jenerasyona) yönelik programlar

Halk sağlığı programları

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları


Kurum merkezli anaokulu programları


16.Soru

  1. Ailenin kendi amaçlarına ulaşmasında aileleri desteklemek,
  2. Tüm öğrencilere aynı programı uygulamak,
  3. Sosyal kabulü desteklemek ve oluşturmak,
  4. Ailenin çocuktan beklentilerini minimuma indirmek,
  5. Öğrenilmiş becerilerin genellemesini sağlayıcı fırsatlar tanımak

Yukarıda verilen maddelerden hangileri özel gereksinimli çocukların gelişimini desteklemeye yönelik programların amaçları arasında yer almaktadır?


I,II,III

I,II,IV

I,III,V

I,II,V

II,III,IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti sunan kurumlardan olan anaokulu için genel yaş grubudur?


12-24

24-66

12-48

36-60

36-66


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geliştirilecek bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının başarılı olması için gereken süreçler arasında yer almaz?


Çocuğun  var olan gelişim düzeyinin doğru belirlenmesi

Ailenin güçlü yanlarının belirlenmesi

Erken müdahale hizmetlerinin sunum yöntemlerinin belirlenmesi

Verilecek hizmetin uzunluğunun ve sıklığının belirlenmesi 

Amaçları ailenin tek başına yazmasına izin vermek


19.Soru

Milli eğitim okul öncesi programında kazanımlara dayalı oluşturulan ve etkinlik oluşturmada öğretmene yardımcı olan kısımlar aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem formları

Değerlendirme testleri

Göstergeler

Gelişimsel değerlendirmeler

Aile etkinlik formları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programları kapsamında gerçekleştirilen en yaygın uygulamalardan biridir?


Aile-çocuk merkezleri

Aile destek grupları

Aile terapisi

Çocuk destek grupları

Oyun grupları