Çocuk Gelişiminde Program Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel destek programlarının yararlarından biri değildir?


Anne-babaların problem çözme becerilerini geliştirmek

Ailelere eğitim ve iş olanakları sağlamak

Anne-babalara çocuk bakımı ve eğitimi konusunda deneyim kazandırmak

Çocuk gelişimi konularında bilgilendirmek

Ailelere düzenli maddi destek sağlamak


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde 0-36 ay Kreş Programını geliştiren kurum ve geliştirdiği yıl doğru verilmiştir?


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013)-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (1994)-

Milli Eğitim Bakanlığı (2006)

Milli Eğitim Bakanlığı (1994)

Halk Eğitim Merkezi (2013)


3.Soru

"Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı " hangi ülkede geliştirilmiştir?


Kanada

İngiltere

Avustralya

ABD

Hindistan


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin genel amaçları arasında yer almamaktadır?


Çocukların yoğun biçimde akademik becerilerini desteklemek

C¸ocukların beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamak

S¸artları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir  ortam yaratmak

C¸ocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Onların iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak çocuk yaşamının kaç yas arası bebeklik dönemi olarak kabul edilmektedir?


0-1 yaş

0-2 yaş

0-3 yaş

0-4 yaş

0-5 yaş


6.Soru

Erken çocukluk dönemi eğitimi hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?


0-2 yaş

0-3 yaş

0-5 yaş

0-6 yaş

0-7 yaş


7.Soru

I. Öğrenme, öğretme kavramı olmadan açıklanabilir.
II. Öğretme etkinliği olmadan öğrenme gerçekleşebilir.
III. Öğrenme kavramı olmadan öğretme kavramı açıklanamaz.
IV. Her öğretme etkinliği öğrenme ile sonuçlanır.
Öğrenme ve öğretme kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayan ifadelerden hangileri aşağıdaki seçeneklerde bir arada verilmiştir?


Yalnız III

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

Kurum merkezli eğitimde hedef kitle kimlerdir?


Doğumdan öğrenim çağına kadar olan yaş aralığındaki çocuklar

Doğumdan ergenliğe kadar olan yaş aralığındaki çocuklar

Doğumdan yetişkinliğe kadar olan yaş aralığındaki bireyler

Ergenlik dönemindeki bireyler

Yetişkinlik dönemindeki bireyler


9.Soru

  • I.Aile Eğitim Programı
  • II.Anne-Destek Programı (ADP),
  • III.Zihinsel Eğitim Programı (ZEP)
  • III.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Programı
  • Gelişimsel Eğitim Programı
  • Yukarıdaki programlardan hangileri anne çocuk eğitim programını    (AÇEP) oluşturmaktadırlar?


I, II, III

I, III, V

II, III, IV

II, IV, V

II, III, IV, V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Aile merkezli yaklaşımları" ifade eden kavramlardan biri değildir


Aile merkezli bakım

Aile merkezli uygulamalar

Aile merkezli hizmetler

Aile merkezli eşitlik

Aile merkezli yardım sağlama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 0-2, 2-4 ve 4-6 yaş çocuklarının anneleri için hazırlanan aile eğitim programının kapsamında yer alır?


Çocukta olumlu davranış geliştirme

Annede olumlu davranış geliştirme

Çocuğu okula hazırlama

Annede olumlu benlik algısı geliştirme

Etkinlik geliştirme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneden okula geçiş planlamasının temel öğelerinden biri değildir?


Çocuğun ve ailesinin hazırlanması

Okul personelinin hazırlanması

Gelişimsel tarama yapılması

Çocuğun devam ettiği sınıfın hazırlanması

Çocuğun sağlık ve başarı durumunun izlenmesi


13.Soru

Sosyal dezavantajlı çocuklar için uygulanan değişik gelişimsel destek programları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu programlardan biridir?


SODES

PPDES

AÇDES

AÇEV

SODP


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  sadece programın öngördüğü içeriğin izlenmesi değil; program dahilinde eğitilecek öğrencinin öğrenme özellikleri, öğrenme süreci, sınıf organizasyonunu deneyimlemesi gibi değişkenlerin de programda göz önüne alınması demektir?


İşlevsellik

Esneklik

Uygulanabilirlik

Yararlılık

Genişlik


15.Soru

Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda davranışta ya da potansiyel davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmelerine ne ad verilmektedir?


Eğitim

Öğretim

Öğretme

Öğrenme

Yaşantı


16.Soru

"Alıcı dilde problemi olan çocuk varsa, soru sorarken basit ve kısa cümlelerle sorulur" bilgisi, bir etkinlik planında hangi başlık ya da unsur altında yer alabilir?


Dikkat edilmesi gereken noktalar

Öğrenme süreci

Uyarlama

Kazanım ve göstergeler

Değerlendirme 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk durumları etiyolojik olarak bilinen durumlardan biridir?


Kavrama yeteneği sınırlılığı

Doğuştan gelen metabolizma hataları

Fiziksel yetersizlik

Yemek yeme zorluğu

İletişim ve dil yetersizliği


18.Soru

Birçok Avrupa ülkesinde erken özel eğitim hizmetleri hangi yıllarda başlamıştır?


1970

1960

1950

1930

1940