Çocuk Gelişiminde Program Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere okuma yazma öğretmek amacıyla açılan kurslar hangi eğitim türüne girer? 


Örgün Eğitim 

İnformel Eğitim 

Hizmet içi eğitim 

Yaygın eğitim 

İlköğretim 


2.Soru

"Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Formu"nda kaç gelişim alanı yer almaktadır? 


4

5

6

7

8


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalıştırılmalarının nedenlerinden biri değildir? 


Yoksulluk 

Ebeveynlerin eğitimsizliği 

Köyden şehre göç 

Evrensel değerler 

Hane halkı gelirine katkıda bulunmak 


4.Soru

Eğitim gereksinimleri belirlenirken, konuyla ilgili uzman grubunun, akılcı ve yazılı yaklaşımla ortak görüşlerinin alınmasını amaçlayan gereksinim belirleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Meslek analizi

DACUM tekniği

Delphi tekniği

Kaynak tarama

Gözlem


5.Soru

Aile merkezli gelişimsel destek programları kapsamında gerçekleştirilen en yaygın uygulamalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Erken müdahale

Okul ziyaretleri

Kişisel bakım

Akran grupları oluşturma

Toplum merkezli uygulamalar


6.Soru

Aile merkezli eğitimin yapısında bulunan ve anne-babanın anne-baba sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve sürdürmesi için gerekli olan zaman ve enerji gibi kaynak türlerinin yanı sıra ekonomik, psikolojik ve fiziksel desteklerin tümünü içeren boyut hangisidir?


Çocuğun büyümesi ve gelişmesi

Aile-toplum desteği

Anne-babalık desteği

Çocuğun öğrenme olanakları

Çocuğun değerlendirilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konu merkezli program tasarımlarından biridir?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Yaşam koşulları tasarımı

Çekirdek tasarım

Geniş alanlı tasarım


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HIPPY (Okul Öncesi Dönemde Çocukları Olan Ailelere Yönelik Ev Merkezli Aile Eğitim Programı) adlı aile merkezli gelişimsel destek programının uygulandığı ülkelerden biri değildir?


Türkiye

Almanya

ABD

Rusya

Yeni Zelanda


9.Soru

Hangisi Portage Erken Eğitim Programı’nın temel amaçlarından biri değildir?


Anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi

Çocukların doğal ortamda öğrenmelerinin sağlanması

Ailelerin kendi çocuklarının gelişimine katlıda bulunmaları

Öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi

Çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum merkezli gelişimsel destek programlarının yapısının oluşturulmasında dikkate alınması gereken temel özelliklerden değildir?


Gelişimsel program, çocukların sağlığını ve güvenliğini tam olarak gözetecek şekilde yapılandırılmalıdır.

Gelişimsel program tüm gelişim alanlarını kapsamalı ve tüm çocuklar için uygun olmalıdır.

Gelişimsel program ekonomiklik ilkesi dikkate alınarak planlanmalıdır.

Gelişimsel program eğitsel hedefler belirlenerek planlanmalıdır.

Gelişimsel program çeşitlilik içermeli, kültürel deneyimlerdeki farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.


11.Soru

"EYDE Programları, Amerika Birleşik Devletlerinde Ivar Lovaas tarafından uygulamalı davranış analizine dayalı olarak geliştirilmiş erken ve yoğun davranışsal eğitim programlarıdır". 

Aşağıda verilenlerden hangisi bir EYDE programıdır?


Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Erken Eğitim Programı

Portage Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile eğitimini gerektiren nedenlerden biridir?


Toplumun yaşadığı politik değişimlerin aileyi etkileyen sorunlara sebep olması

Aile ve çocuklardan gelen eğitim talepleri

Okulların aileleri eğitmekte karşılaştığı zorluklar

Okul çalışanlarının aileler ile çalışmak istememesi

Ailelerin öğrenme ve değişme konusunda gösterdikleri olumlu tutumlar


13.Soru

0-36 ay çocuklar için amaçlanan kazanımlara ilişkin göstergelerinden hangisi farklı bir gelişim alanına yöneliktir? 


Görme alanı içinde nesneyi alır. 

Elindeki nesneyi ağzına götürür.

Kaşık veya küpü vücudunun orta hattına getirir. 

Elindeki nesne alındığında arar. 

Yüz üstü yatırıldığında ayakları ile kendini öne doğru iter. 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli eğitim programları kapsamında görev alan ekip içinde yer almaz?


Sosyal hizmet uzmanı

Rehber öğretmen

Okul müdürü

Branş öğretmeni

Sağlık personeli


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastanede tedavi gören bebeklerin öncelikli gereksinimleri arasında yer almaz? 


Anne 

Beslenme ve bakım

Arkadaş

Uyku

Görsel işitsel uyaranlar


16.Soru

Çocuğun bilişsel ve sosyal-duygusal becerilerini, anne-baba tutum ve becerilerini, kişisel sağlık ve annenin eğitim olanakları da dâhil olmak üzere çocuklar ve aileler üzerinde olumlu sonuçlar doğuran, aile merkezli gelişimsel destek programları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Anne baba eğitimi

Ev ziyaretleri

Erken müdahale uygulamaları

Oyun gruplarıyla destekleme

Toplumsal hizmetler


17.Soru

Çocuklar arasında uyum bozukluğuna neden olan ebeveyn davranışlarına ilişkin olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Aşırı koruma ve kollayıcılığın egemen olduğu disiplin anlayışı çocuk için yararlıdır.

Sert ve otoriter tutumlar çocuğun özgüvenini destekler.

Katı bir denetim altında büyüyen çocuklar, erkenden özdenetim geliştirirler.

Demokratik, hoşgörülü tutumda çocuklar kendini denetlemeyi öğrenemezler.

Çocuğu tümüyle serbest bırakan bir yetiştirme biçimi bencilce davranışların ortaya çıkmasına yol açar.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 48-60 ay çocuklar için hazırlanmış bir etkinlikte amaçlanan kazanıma ilişkin gösterge olarak ele alınabilir?


Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

Konuşmayı başlatır. 

Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti sunan kurumlardan olan kreş için genel yaş grubudur?


0-24 ay

0-36 ay

0-48 ay

0-60 ay

0-66 ay


20.Soru

  1. Ailelere karşı saygılı ve duyarlı davranmak,
  2. Esnek, bireyselleştirilmiş ve duyarlı uygulamalar gerçekleştirmeye özen göstermek,
  3. Ailelerin bilinçli kararlar verebilmesi için bilgi paylaşımı sağlamak,
  4. Program uygulamaları ve müdahale yöntemlerine ilişkin ailenin seçimlerini dikkate almak,
  5. Anne-baba ile çalışanlar arasında iş birliği ve ortaklıkların oluşması için koşulları düzenlemek,
  6. Çocuğun yetiştirilmesinde aileye gerekli olan tüm destek ve kaynakları işe koşmak.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri aile merkezli gelişimsel destek programı uygulamalarındaki ilkelerdir?


I, III, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V, VI

II, IV, VI

II, III, IV, V, VI