Çocuk Gelişiminde Program Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programının amaçlarından biri değildir?


Eğitim öğretim hizmetlerini kesintisiz biçimde sunmak

Çocukların moral düzeyini artırmak

Çocukları bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlamaya yardımcı olmak

Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrar etmelerini önlemek

Çocukların akademik olarak akranlarından ileride olmalarını sağlamak


2.Soru

Ailelerin gereksinimlerini karşılayarak hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için sahip oldukları güç ve kapasiteleri anlamak gerektiği anlayışı üzerine kurulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişimsel yaklaşım

Ekolojik yaklaşım

Ev merkezli yaklaşım

Güçlendirme yaklaşımı

Aile merkezli yaklaşım


3.Soru

Erken çocuklukta özel eğitim aşağıdaki yaş gruplarından hangisini kapsamaktadır?


0-6 yaş

2-4 yaş

2-6 yaş

4-8 yaş

0-8 yaş


4.Soru

Okul öncesi eğitim programın çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya ve bireyselleştirilmeye uygun olması hangi özelliğini göstermektedir? 


Dengeli

Oyun temelli

Sarmal

Eklektik

Esnek


5.Soru

Özel Eğitim Anaokullarına aşağıdaki çocuklardan hangileri gidebilir? 


Genel eğitim programlarından yararlanamayan ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar 

Hafif düzeyde öğrenme yetersizliği olan 3-6 yaş arasındaki çocuklar 

Orta düzeyde öğrenme yetersizliği olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar 

3-6 yaş arasında normal gelişim gösteren çocuklar

3-6 yaş arasında yer alan normal gelişim gösteren ve/veya hafif düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocuklar 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programlarının tümünde ortak olan ilkelerden biridir?


Ailelere karşı saygılı ve duyarlı davranmak

Aileleri erken gelişim konusunda bilinçlendirmek

Aile çocuk ilişkisini güçlendirmek

Ailelerin yeterlik, güvenlik, özerklik durumlarını zenginleştirmek

Ailelerin toplumsal kaynakları kullanabilme yeterliklerini artırmak


7.Soru

Hastanede hastane okullarına yönelik verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sınıflar okul öncesi ve ilköğretim çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak biçimde donatılır.

Sınıf malzemeleri çocukların özel durumlarına göre seçilir.

Hastane okullarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır

Hastane gruplarında sınıflar en fazla 10 öğrenciden oluşur.

Hastane okulları ayrı bir müfredata tabidir.


8.Soru

Türkçe sözlükteki karşılığı "zarar görmek" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yetersizlik

Engel

Özür

Zedelenme

Farklılık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "erken müdahale" hakkında doğru bir bilgi değildir?


Gelişimsel geriliği ya da riski olan çocukları ve ailelerini kapsar.

Gelişimsel açıdan herhangi bir sorun ortaya çıkmadan önce bu olası sorunları önlemeyi amaçlar.

Ortaya çıkan sorunların etkilerini azaltmayı amaçlar.

Ev merkezli, kurum merkezli ve hastane merkezli olarak sunulabilir.

Erken müdahale doktorlar tarafından sunulan sağlık hizmetleridir.


10.Soru

I.Millî Eğitim Bakanlığı II.Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü III.Kamu kurum ve kuruluşları IV.Üniversiteler                                                                Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okulöncesi dönemindeki çocuklar için kurum merkezli eğitim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardandır?


Sadece I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alan hedeflerine ulaşma düzeyini belirlemede kullanılan ölçme araçlarından biri değildir?


Sözlü sınav

Tanılayıcı dallanmış ağaç

Yapılandırılmış grid

Kelime ilişkilendirme testi

Gözlem formu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının dayandığı temel özelliklerden biri değildir?


Gelişimsel

Katı

Sarmal

Dengeli

Bütüncül


13.Soru

Özel gereksinimli çocuklar için 3-5 yaş arasındaki okul öncesi çocuklara sağlanan eğitimsel ve ilgili hizmetler hangisidir?


Gelişimsel programlar

Erken çocukluk özel eğitimi

Erken müdahale programları

Kreş programı

Anaokulu programı


14.Soru

Hangisi erken çocukluk özel eğitim hizmetlerinin hedef kitlesi arasında yer almaz?


Risk altındaki 0-6 yaş grubu çocuklar

Gelişim geriliği olan çocuklar

Özel gereksinimli çocuklar

Özel gereksinimli çocuğu olan aileler

Normal gelişim gösteren çocuklar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk ve en kapsamlı erken müdahale programları arasında yer almaktadır?


Eteçom

Oçidep

Head Start Programı

Küçük adımlar programı

Portage programı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Portage programının bileşenlerinden biri değildir?


Öğretim kartları

Etkinlik kartları

Organik oyuncaklar

Gelişimsel beceriler kontrol listesi

Okuma kitapları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "sokağın çocukların" (children of the street) kavramını açıklamaktadır? 


Ailesinin geçim sorumluluğunu çalışarak paylaşan çocukları 

Günlük geçimlerinde ailelerinden hiçbir destek almayan çocukları

Sık sık evden kaçan çocukları

Evdeki ebeveynlerinden birini kaybetmiş çocukları

Sık sık kavga çıkaran çocukları


18.Soru

Hangisi düşük gelirli 4-7 yaş çocuklarla ilk çocuk evini kurma projesini gerçekleştirmiş bilim insanıdır?


Freud

Montessori

Piaget

Waldorf

Malaguzzi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OÇİDEP kitap setlerinde yer verilen becerilerden biri değildir?


Tuvalet ve el becerileri

Yabancı dil

Oyun becerileri

Alıcı dil

Eşleme ve sınıflama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde Planlama aşamasında gerçekleştirilen basamaklardan biridir?


Hedeflerin belirlenmesi

İçerik seçimi ve düzenlenmesi

Öğretme-öğrenme yaşantılarının oluşturulması

Gereksinim analizi çalışmalarının yapılması

Sınama durumları