Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi malzemelerin, hangi tarihte ve hangi miktarlarda üretilmesini tespit etmeye yarayan ve 1970'lerde ortaya çıkan yazılımlara ne ad verilmektedir?


Lojistik

Tedarik Zinciri

Entegre Lojistik Yönetimi

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Fiziksel Dağıtım


2.Soru

Bir üretim işletmesi ihtiyaç duyduğu X ham maddesini yedi gün sonra deposundan çekmek istemektedir. Bu bağlamda aşağıda yer alan olası durumların hangisinde işletmenin depolamadan tam anlamıyla yararlandığı ifade edilebilir?


İşletme ihtiyaç duyduğu X ham maddesinin tamamını sekiz günde deposundan temin edebilmiştir.

İşletme yedi gün sonra ihtiyaç duyduğu X ham maddesinin yarısını deposundan temin edebilmiştir.

İşletme yedi gün sonra ihtiyaç duyduğu X ham maddesinin tamamını temin etmiş, fakat bir kısmının bozulduğu fark etmiştir.

İşletme, stok yükü nedeniyle ihtiyaç duyulan X ham maddesini altıncı günde çekmek durumunda kalmıştır.

İşletme, yedi gün sonra ihtiyaç duyulan X ham maddesinin tamamını depodan temin edebilmiştir.


3.Soru

Paketlenmeyen, şişelenmeyen, koli veya bir kap içerisinde bulunmayan kısacası herhangi bir ambalaj içerisine konulmayan ürünlerin tutulduğu depolar aşağıdakilerden hangisidir?


Açık hava depoları

Yarı mamul depoları

Dökme yük depoları

Satış depoları

Bölge depoları


4.Soru

Bir operatör 2 saat çalışır fakat 5 saatlik ücret ödenirse bu operatörün üretkenliği ne kadardır?


%10

%20

%30

%40

%50


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolama sebeplerinden biri değildir?


Ulaştırma ve Üretim Maliyetlerini Düşürmek

Ürün Çeşitliliğini Sağlamak

Arz ve Talep Dengesini Sağlamak

Üretim Sürecine Destek Olmak

Pazarlama Sürecine Yardım Etmek


6.Soru

Gelen malların kabul noktasından doğrudan çıkış noktasına çok az ya da hiç stoklama olmadan götürülmesine ne ad verilir?


Çapraz yükleme

Sipariş toplama

Konsolide etme

Yığın bölme

Ürün birleştirme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depo performans denetimi yaklaşımı, depo yönetimine sağladığı faydalar arasında değildir?


Müşteriler üzerinde odaklanma

Periyodik olarak yaklaşımın uygulanmasıyla depo performansının izlenmesi

Depo performansının bildirilmesi

Depolamada, yeni iyileştirme alanlarının planlanması

Alanında profesyonelliğin gösterilmesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin yapısını etkileyen faktörler arasında değildir?


Üretim

Rekabet

Kültür

Pazar

Yenilik ya da yaratıcılık oranı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MRP sisteminin konusudur?


Stoktan malzeme çekilmesi

Finans

Malzeme

İnsan kaynakları

Üretim kaynak planlaması


10.Soru

Depo performans sınıfınım "iyi" olarak adlandırılması için depo performans indeksinin yüzde kaç olması gerekmektedir?


%95-100

%90-94

%85-89

%80-84

%70-79


11.Soru

Değer, değer akışı, değer akımı, çekme ve mükemmellik amacı gibi kavramları içerisinde barındıran tedarik zinciri türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çevik tedarik zinciri

Melez tedarik zinciri

Akıcı tedarik zinciri

Değişken tedarik zinciri

Yalın tedarik zinciri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir performans yönetim sisteminin bileşenlerinden birisi değildir?


Hedefler

Azim

Standartlar

Geribildirim

Araçlar yöntemler


13.Soru

Tüketilecek duruma gelmesi veya kalitelerinin yükseltilmesi için depolama veya bekletmezorunluluğu olan ürünler vardır. Örneğin, bazı meyveler tüketim için pazara sürülmedenönce bir süre depoda muhafaza edilmektedir. Yukarıdaki ifade depolama sebeplerinden hangisine aittir?


Arz ve Talep Dengesini Sağlamak.

Üretim Sürecine Destek Olmak.

Pazarlama Sürecine Yardım Etmek.

Ulaştırma ve Üretim Maliyetlerini Düşürmek.

Tüketimi Yavaşlatmak.


14.Soru

Depoya gelen mamullerin kabul edilmesi işlemine ne ad verilir?


teslim alma

stoklama

sipariş toplama

gönderme

satın alma


15.Soru

Hangi yıllardan itibaren artan rekabet nedeniyle işletmeler üretim ve dağıtım faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek zorunda kalmışlar, dağıtım ve depolama yöntemleri de buna bağlı olarak önemli ölçüde değişmiştir?


1940'lı yıllar

1960'lı yıllar

1980'li yıllar

1990'lı yıllar

2010'lu yıllar


16.Soru

Tedarik zincirinin amacı, hammadde kaynak noktasından son tüketicilere kadar geçen süreçte üretilen mal ve hizmetlerden daha yüksek katma değer sağlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu amacı gerçekleştirmek için yürütülen faaliyetlerden biri değildir


Hammadde ve yedek parçaların temin edilmesi

Hammadde ve yedek parçaların bitmiş ürünlere dönüştürülmesi

Ürünlere değer katılması 

Perakendeci ve müşterilere bu ürünlerin dağıtılması 

Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi 


17.Soru

Envanterin yıl boyunca merkezî bir depoda stoklanması ya da bitmiş ürünlerin imalat fabrikasından doğrudan büyük partiler hâlinde gönderilmesi yerine, az sayıda ürün, tahmini talep döneminden önce hedef pazar alanlarına yakın genel depolarda stoklanır.

Yukarıda bahsi geçen depo türü aşağıdakilerden hangisidir?


Antrepolar

Sözleşmeli depolar

Genel depolar

Lisanslı depolar

Spot depolar


18.Soru

I) Açık Depolar

II) Yarı Kapalı Depolar

III) Kapalı Depolar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hava koşullarından korunma durumuna göre depo çeşitlerindendir?


Yalnız I

Yalnız I ve II

Yalnız II

I, II, III

Yalnız III


19.Soru

Başarılı bir performans yönetim sisteminde "herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart" anlamına gelen bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Yeterlilik

Motivasyon

Araçlar

Fırsat

Geribildirim


20.Soru

Tedarik zincirinin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tedarik zincirinin bileşenleri doğru biçimde verilmiştir? 


kaynaklar-hammadde-üreticiler

kaynaklar-üreticiler-tüketiciler

aktörler-kaynaklar-faaliyetler

hammadde-üreticiler-tedarikçiler

kaynaklar-üreticiler-faaliyetler