Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''stratejik planın hedeflerine erişme yönünde kaynakların dağıtımıdır.'' verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Stratejik planlama

Operasyonel planlama

Acil durum planlaması

Taktik planlama

Temel stoklama planı


2.Soru

Hangisi Malzeme Yönetimi ve Fiziksel Dağıtım başlıkları altında ortak gerçekleştirilen faaliyetlerdendir?


Talep tahmini

Satın alma

İhtiyaç planlaması

Depolama

Taşıma


3.Soru

Beklenmeyen değişikliklere hızlı cevap vermeyi temel alan tedarik zinciri türü hangisidir?


Yalın

Çevik

Melez

Saf

Karışık


4.Soru

Çok sayıda imalatçıdan farklı ürünleri talep eden işletmelere, ürünlerin bir depoda birleştirilip tek bir araç ile gönderilmesi işlemine ne denir?


Yığın Bölme

Konsolide Etme

Stokta Tutma

Ürün Birleştirme

Çapraz yükleme


5.Soru

Nerede, ne stoklandığının doğru kayıtları olmadığında maruz kalınacak sorunlar gibi bütünleşik depo sürecinin içsel ölçüsüne ne ad verilir?


Envanter doğruluğu

Envanter disiplini

Kurumsal envanter

Küresel envanter

Dönüşümlü envanter


6.Soru

Depo çeşidi ne olursa olsun her depoda var olan dört temel depolama faaliyeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ? 

I- teslim alma

II- tamirat

III- stoklama

IV- sipariş toplama

V- gönderme


I,II,II,IV

II,III,IV,V

I,II,III,V

I,II,IV,V

I,III,IV,V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolarda şarj etme istasyonlarındaki en büyük potansiyel tehlikelerden biridir?


Doğru şekilde hazırlanmamış kılavuzlar yüzünden ya da mevcut talimatların izlenmemesi yüzünden ortaya çıkabilecek yangın ve patlama riski

Araç devrilmesi

Çalışanların üzerine yük düşmesi

Ergonomik olmayan araç ya da donanımı kullanma yüzünden yanlış duruş, zorlanarak kaldırma, tekrarlı
hareket ya da faaliyetlerden kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları

Tehlikeli maddelerin taşmasından oluşan kimyasal yanıklar


8.Soru

Tutarlı tahminler ile optimal kaynak tahsisi garanti edilerek pazar işaretlerinin izlenmesi tedarik zincirinin başarı şansını artıran ve bu nedenle uyulması gereken ilkelerden hangisi ile ilgilidir?


Müşteriler, ihtiyaçlarına göre farklı gruplara ayrılmalıdır.

Lojistik ağ, hizmet ihtiyaçlarına ve müşteri gruplarının karlılığına göre uyarlanmalıdır.

Tedarik zinciri çerçevesinde talep planlaması sıraya dizilmelidir.

Tedarik zinciri kapsamında bir strateji geliştirilmelidir.

Ürün müşteriye tanıtılmalıdır ve tedarik zinciri içerisindeki temin süreleri hızlandırılmalıdır.


9.Soru

Tedarik zincirinde, zincir boyunca hammaddenin bitmiş ürüne dönüşmesi sırasında ürünlerin değer kazanarak geçtikleri aşamalara ................ adı verilmektedir. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


değer kazandırma aşamaları

katma değerli süreçler

entegrasyon aşamaları

ürün değerleme aşamaları

fiyat belirleme aşamaları


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4 temel depolama faaliyeti arasında yer almaz?


Teslim alma

Stoklama

Sipariş toplama

Gönderme

Paketleme


11.Soru

Radar diagramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Öncelikle aralarında en az açıklık olan performans ölçütleri üzerinde durulmalıdır.

Fark analizi için kullanılabilecek görsel araçlardan biridir.

Organizasyonun mevcut performansı ile hedef performansı arasındaki açıklığı, örümcek ağına benzeyen çokgen şeklindeki bir grafik üzerinde gösterir.

Organizasyonun farklı dönemlerde elde ettiği performans sonuçlarını birbirleriyle kıyaslamak için kullanılabilir.

Organizasyon ile alanında başarılı başka bir işletmenin performansını karşılaştırmak için kullanılabilir.


12.Soru

Depo çeşidi ne olursa olsun her depoda var olan dört temel depolama faaliyeti vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu depolama faaliyetlerinden biri değildir?


Teslim alma,

Stoklama,

Sipariş toplama

Malzeme elleçleme

Siparişi gönderme


13.Soru

  1. Bir imaj geliştirmek,
  2. Yeni ürün tanıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek,
  3. Lojistik zincirini etkileyebilmek,
  4. Rekabet avantajı sağlamak,
  5. Talep davranışlarının gerçekçi olarak ve daha iyi anlayabilmek

Yukarıda yer alan amaçlar hangi tedarik zinciri üyesinin amaçları arasında yer almaktadır?


Dağıtımcılar

Üreticiler

Perakendeciler

Müşteriler

Lojistik hizmet sağlayıcılar


14.Soru

Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesine ne denir?


Ciro

Terminal deposu

Esnaf loncası

Lombard

Kredi


15.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde bir deponun kaynakları doğru verilmiştir?


Depolama alanı- donanım - iş gücü

Depolama hacmi- maddi kaynak- iş gücü

Depolama alanı- iş gücü - masraflar

Paketleme hacmi- iş gücü- masraflar

Paketleme hacmi- iş gücü - maddi kaynaklar


16.Soru

I. Yer ve zaman kazancı sağlaması

II. Müşteri açısından ürün erişilebilirliğinin önemli bir hizmet göstergesi olarak sayılması

III. Ürüne değer katan faaliyetlerinde yürütülebildiği bir mekan özelliği taşıması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir şirket açısından depolamanın önemini gösterir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinde depolar ürünün fiziki durumuna göre sınıflandırılmışlardır?


İşletme depoları ve dağıtım merkezleri

Hammadde, yarı mamul ya da bitmiş ürün (nihai ürün) depoları

Açık hava depoları, yarı kapalı (veya yarı açık) depolar ve kapalı ortam depoları

Yük depoları ve parça yük depoları

Özel depolar ve kiralık depolar


18.Soru

Hedeflere erişmek için kaynaklara ve teknolojiye sahip olunması başarılı bir performans yönetim sisteminin hangi başarı bileşeni kapsamında değerlendirilir?


Standartlar

Hedefler

Geribildirim

Araçlar/yöntemler

Fırsat


19.Soru

Hangisi İtalya’nın kuzeyindeki Lombardy eyaletinden esinlenerek “Lombard” olarak adlandırılan kavramdır?


Soğuk depolama yapılabilen kapalı alan

alınabilen ya da satılabilen ciro edilebilir ürün senedi

Stoklama ve koruma kapasitesi

Ürün satış alanı

Kullanılabilir ürün stoğu


20.Soru

Bir üretim sürecinden geçmekle birlikte henüz mal olarak tüketilme aşamasına gelmemiş, üzerinde daha işlem yapılması gereken kısmen bitmiş ürünlerin stoklandığı depolar aşağıdakilerden hangisidir?


Bölge deposu

Satış deposu

Nihai ürün deposu

Yarı mamul depoları

Ham madde deposu