Devlet Bütçesi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşğaıdaki bütçeleme sistemlerinden hangisi yöneticileri aynı işi başarmanın alternatif yollarını ve istenen amaca en az maliyetle ulaşmayı aramaya zorunlu kılar?


Torba bütçeleme

Performans bütçeleme

Program bütçeleme

Klasik bütçeleme

Genel bütçeleme 


2.Soru

Arpalık ve aidat yöntemlerinin terk edilerek yerine “maaş” sisteminin konulması, Hassa (padişah) Hazinesi ile giderlerinin Maliye Hazinesine aktarılması ne zaman öngörülmüştür?


1610 

1774

1961

1918

1839


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin siyasal işlevini açıklamaktadır?


Bütçenin parlamentolar tarafından onaylanması.

Bütçenin hükümetler tarafından hazırlanması.

Bütçenin siyasi kararların finansmanını sağlaması.

Bütçenin iktidarlar tarafından uygulanması.

Bütçenin siyasal bir belge olması.


4.Soru

Mahkemelerin almış olduğu harçlar veya trafik cezaları vb. gelirlerin bu dairelere tahsis edilmeyip doğrudan doğruya
hazineye gelir olarak yazılması hangi yöntem ile açıklanmaktadır?


Birlik yöntemi

Bütün gelir ve giderlerin bütçede gösterilmesi yöntemi

Ademi tahsis yöntemi

Gayrisafi hasılat yöntemi

Doğruluk yöntemi


5.Soru

Belirli kaynaklardan elde edilen gelirler,in belirli hizmetlere tahsis edilmeyip bütün hizmetlerin karşılığı olarak kabul edilmesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Adem-i tahsis ilkesi

Birlik ilkesi

Genellik ilkesi

Açıklık ilkesi

Alenilik ilkesi


6.Soru

Devlet bütçe üzerinden bütün gelir dağılımı türlerinde adalet işlevini aşağıdakilerden hangisini kullanarak gerçekleştirir?


Topladığı vergiler,verdiği hizmetler, harcadığı paralarla.

Vergileri azaltıp, fiyat indirip, ücretleri arttırarak.

Kalkınmayı sağlayıp, üretimi arttırıp, istihdamı arttırarak.

Ekonomik istikrarı, fiyat istikrarını, tam istihdamı sağlayarak.

Bütçe harcamalarını, gelirlerini arttırarak.


7.Soru

Bütçelerin hükümetler tarafından hazırlanıp parlamento tarafından onaylanması bütçenin hangi niteliğini oluşturur. 


Siyasi 

Mali

İktisadi

Hukuki

Kaynak tahsisi


8.Soru

Seçmenlerin, mali piyasaların, hükümetlerin şimdiki ve gelecekteki mali durumlarını doğru olarak değerlendirilmeleri için kamu sektörü dışında oluşan işlemleri de kapsamayacak şekilde, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, zamanında, kapsamlı ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeyi gerektiren kavrama ne ad verilmektedir?


Verimlilik ilkesi 

Hesap verebilirlik ilkesi

Telafi edici bütçe ilkesi

Bütçenin açıklık ilkesi

Mali saydamlık ilkesi


9.Soru

"Gelir ve gider tahminlerinde doğruluk derecesini artırmak, bütçe denetimini daha doğru ve verimli yapmak amacına dayanmaktadır. Bu ilke, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin izin ve yetkilerin verilmesi, gerek gelir tahminleri gerekse ödenekler ancak bir süre için geçerli olabilecektir. Bir süreliğin  genel olarak kabul edilmesinin nedeni, hasat zamanı, iklimler gibi doğal olayların akışı ile ekonomik faaliyetlerin planlanmasında ve hesaplanmasında yaygın bir zaman ölçüsü olmasından ileri gelmektedir." 

Yukarıda açıklanan bütçe ilkesine ne ad verilmektedir?


Bütçenin dönemlik olması ilkesi

Bütçenin genel olması ilkesi

Tek bütçe olması ilkesi

Süreli bütçe ilkesi

Bütçenin yıllık olması ilkesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belli bir döneme (mali yıla) ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin, yasama organınca o mali yıl başlamadan önce bir bütçe yasası ile yürütme organına verilmesidir?


Yıllık olma ilkesi

Önceden izin alma ilkesi

Alenilik ilkesi

Anlaşılır olma ilkesi

Denklik ilkesi


11.Soru

Osmanlı Devleti'nde vergi düzeni ile adil ve eşit vergi salma konusunda hükümler hangi belge ile getirilmiştir?


Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Kanun-i Esasi

Bütçe Nizamnamesi

1924 Anayasası


12.Soru

Parlamentoların hükümete vermiş olduğu uygulama iznini en azından mali yılsonunda kontrol etmesi aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisiyle ilişkilidir?


Siyasi işlev

Mali işlev

Denetim işlevi

Adalet işlevi

İstikrar işlevi


13.Soru

'Klasik bütçeleme sistemi, devlet teşkilatına dayalı ödenek tahsis eder. Bütçeler bu yapı içerisindeki kuruluşlar bazında yapılmaktadır.' Bu nedenle klasik bütçelemenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


sağlık bütçesi

özel faaliyetler bütçesi

kamu bütçesi

örgüt bütçesi

devlet bütçesi


14.Soru

I. Bütçeyi kullanan kişilerin harcayacağı yerler konusunda kısıtı söz konusu değildir.

II. Eğitim, sağlık veya sosyal güvenlil gibi çeşitli geniş kategorilere ayrılır.

III. Kullanılacak olan kaynaklar TBMM başkanı tarafından belirlenir.

Yukarıda verilenlerden hangileri torba bütçelemenin özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III

Yalnız II


15.Soru

Durgunluk dönemlerinde devletin ekonomiye müdahale etmesi görüşü aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisiyle ilişkilidir?


Mali işlev

Adalet işlevi

Siyasal işlev

Ekonomik istikrar işlevi

Kaynak tahsisinde etkinlik işlevi


16.Soru

Bütçe terimi ilk olarak hangi yüzyılda ve hangi ülkede kullanılmıştır?  


14.yy, İngiltere

15.yy, Fransa

16.yy, İtalya

17.yy, Almanya

18.yy, Osmanlı imparatorluğu


17.Soru

Aşağıdaki bütçeleme sistemlerinden hangisi toplumsal refah ve sonuç odaklıdır?


Torba Bütçeleme

Klasik Bütçeleme

Örgüt Bütçesi

Performans Bütçeleme

Planlama ve programlama Bütçeleme


18.Soru

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


Verimlilik ekonomisi

İç denetim

Hesap verilebilirlik

Mali saydamlık

Anlaşılır olma


19.Soru

Türkiye’de ilk kez verginin niteliğini çağdaş görüşlere uygun olarak ifade eden ve "vergiler ancak kanunla salınır ve alınır” ifadesinin geçtiği düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?


Sened-i İttifak

Kanun-i Esasi

Duyun-u Umumiye

1924 Anayasası

1961 Anayasası


20.Soru

"Dünya tarihinde ilk bütçelerin yapılma nedeni, devletin hangi hizmetleri yapacağını ve bu hizmetlere halkın katkısının ne olacağını belirlemek arzusudur."

Yukarıda verilen ifade bütçenin hangi işlevi ile ilgilidir?


Mali işlev

Siyasi işlev

Hukuki işlev

Denetim işlevi

İstikrar işlevi