Devlet Bütçesi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

faaliyet ve çıktı sınıflamasını kullanan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?


llasik bütçe

performans bütçe 

program bütçe

torba bütçe 

örgüt bütçesi


2.Soru

Yeni Anayasa'da Bütçenin görüşülmesi ile ilgili değişiklik hangi madde ile düzenlenmiştir?


162

163

164

165

166


3.Soru

I. Girdi çıktı ilişkisidir.

II.  Belirli bir kamu programının istenen hedefle gerçekleşen arasındaki ilişkidir. 

III. En az kaynakla, en fazla sosyal yararın sağlanması amaçtır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri verimlilik ölçütünü açıklamaktadır?


Yalnız II

Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Tasarruf ilkesi

Anlaşılır olma ilkesi

Sınırlı yetki ilkesi

Denklik ilkesi

Samimiyet ilkesi


5.Soru

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamasında hangi iki kurum birleştirilerek, bakanlık bünyesindeki bütçeyle ilgili tüm görevlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir?


Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı

Bütçe Genel Müdürlüğü ile Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü

Bütçe Komisyonu ile Hazine Müsteşarlığı 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bütçe Genel Müdürlüğü


6.Soru

1689 tarihli Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) kabul edilmesi ile vergilendirme alanında yaşanan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi, hediye, katılım payı toplama yetkisi parlamentoya verildi.

Vergi, hediye, katılım payı koymak için halk oylaması getirildi.

Vergi, hediye, katılım payı toplama yetkisi sınırlandırıldı.

Haklar Bildirgesinde vergiye ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Vergi, hediye, katılma payı ödemeleri parlamentonun onayına bağlandı.


7.Soru

Fransa'da hangi hükümdar zamanında vergide yükümlünün rızasının alınması ilkesi terk edilmiştir?


1. François

10. Charles

3. Henri

4. Henri

8. Charles


8.Soru

Bütçenin siyasi işlevi hangi yönetim biçimini uygulayan ülkelerde geçerlidir?


Mutlakiyet-Mutlak Monarşi

Demokrasi

Plütokrasi

Aristokrasi

Teokrasi


9.Soru

Tahmin edilecek değişkeni etkilediği düşünülen başka değişkenler ile istatiksel ilişkilerinden yaralanmaya çalışan tahmin yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir? 


Nedensel tahmin teknikleri

Sistematik tahmin teknikleri

İçeriksel tahmin teknikleri

Dinamik tahmin teknikleri

Dönüşümlü tahmin teknikleri


10.Soru

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinin uygulamasından sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

TBMM

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Merkez Bankası

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü


11.Soru

Bu fonlar genel olarak ekonomik kaynağını bütçe ödeneklerinden alan ve bütçe tertibi olan ancak ödeneğin kullanılmasında özelliği olan fonlardır.          Yukarıdaki cümlede hangi fon türünden bahsedilmektedir?


Sosyal fon

Ekonomik fon

Bütçe içi fon

Kültürel fon

Kamusal fon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli idareleri olarak adlandırılan kurumların özellikleri arasında yer almaz?


Her bir özel bütçeli kuruluşun ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

Sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlidirler.

Belirli bir bakanlığa bağlı değildirler.

Kendi nakit idarelerini yaparlar.

Kendi mal varlıkları vardır ve yönetimini kendileri yaparlar.


13.Soru

Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe

Vergi

Faiz

Gelir

Gider


14.Soru

13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bünyesinde kaç adet Genel Müdürlük bulunur?


1

2

3

4

5


15.Soru

Bütçe hakkının tarihte ilk defa kazanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Fransa

Rusya


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bütçelerle birlikte kullanıldığında, kamu fonlarını kullananların performans denetimlerini de sağlamaktadır?


Gelir-Gider Analizleri

Ekonomik Analizler

Bütçe Teklifi

Politika Analizleri

Bütçe Onayı


17.Soru

Nicel yöntemler içerisinde, yaygın olarak kullanılan ve çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


Basit yöntem

İçerik yöntemi

Ortalamalar yöntemi

Sistematik yöntem

İç karlılık yöntemi


18.Soru

"Kalkınma planını, orta vadeli program ve orta vadeli mali planı hazırlamak" hangi kurumun görevleri arasında yer almaktadır?


Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın

Devlet Planlama Başkanlığı'nın

Ekonomi Bakanlığı'nın

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın

TBMM'nin


19.Soru

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve ______________ ile Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısından) oluşur.


Grup başkanları

Genel Müdürler

Daire başkanları

İşçiler

Avukatlar


20.Soru

  1. Yeni performans bütçeleme sisteminde kamu kurumları, kendi programlarını oluşturmakta, bu programlara yönelik performansları belirlemekte daha sonra bütçe tekliflerini hazırlamaktadır.
  2. Yeni performans bütçe biçimi, program bütçe uygulamasında önemli sorunu yaratan, kamu örgüt yapısında değişiklik yapmayı gerektirebilir.
  3. Yeni performans bütçe biçimi, birkaç farklı kamu kurumundaki benzer programları birleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yeni performans bütçeleme sistemi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III