Devlet Bütçesi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

  1. Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak
  2. Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler, sağlık ve istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
  3. Kamu borç portföyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak

Yukarıdakilerden hangileri, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III


2.Soru

"................ en az kaynakla, en fazla sosyal yararın sağlanması anlamındadır."

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Etkinlik

Etkenlik

Sonuç odaklılık

Faydacılık

Başarı


3.Soru

I. Fayda Maliyet Analizi 

II. Maliyet Etkenlik Analizi

III. Stratejik Analiz 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri program analiz teknikleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

En son düzenlemelere göre faaliyetlerine devam eden fon sayısı kaçtır?


3

4

5

8

10


5.Soru

U¨lkemizde mali yılbaşı 1950'den itibaren hangi gün olarak belirlenmiştir?


1 Mart

1 Temmuz

1 Nisan

1 Aralık

1 Haziran


6.Soru

Hangisi 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid tarafından imzalamış, Osmanlı devletinde ilk defa vatandaşlık haklarının belirtildiği yasadır?


Sened-i İttifak

Bütçe Nizamnamesi

Kanun-i Esasi

Muhasebe-i Umumiye Kanunu

Tanzimat Fermanı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüzüklerinde birliğe devredilmesi öngörülen mahallî müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahip olan mahalli idare birliklerinin görev alanlarından biri değildir?


Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin kurulan birlikler

Turizm altyapı hizmet sağlamak için kurulan birlikler

Köylere hizmet götürmek için kurulan birlikler

Kişileri iradeleri dışında uğradıkları fiziki ve iktisadi tehlikelerin zararlarından kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlarını azaltmak, kişi ye bu zararlar karşılığında
insanlık onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak amacıyla kurulan birlikler

Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla kurulan birlikler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir?


Hazine ile kamu iktisadi teşebbüsleri ilişkisini kurmak, bu kuruluşların yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve Cumhurbaşkanının onayına sunmak, uygulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çıkacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklikleri yapmak

Mali sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, mali sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak

Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek

Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili yurtdışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek

Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek


9.Soru

2016 verilerine göre, ülkemizde fonların GYSH içindeki payı nedir?


0.59

0.6

0.61

0.62

0.63


10.Soru

Devlet bütçelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında, denetimlerinde ve bütçe sürecinin anlaşılmasında en zor kısım aşağıdakilerden hangisidir?


Analitik yönüdür.

Harcama kalemleri yönüdür.

Yıllık olma yönüdür.

Gelir kalemleri yönüdür.

Tahmin yöntemlerinin çokluğudur.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir?


Hazine işlemlerini yürütmek, Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak

Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalara katkıda bulunmak

Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak

Kamu borç portföyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak

Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek


12.Soru

I   Yargıya dayalı tahmin

II  Birim maliyet dayalı yöntem

III Basit yöntem

IV Zaman serisi yöntemi

Yukarıdaki yöntemlerden hangileri nicel yöntemler arasında yer alır?


I - II

II - III

III - IV

I - IV

II - IV


13.Soru

Bütçe sisteminde kamu kesiminin çeşitli kategorilere ayrıldığı ve bu kategorilerin kullanacakları toplam kaynakları genellikle başbakan tarafından belirlendiği bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Torba Bütçe

Klasik bütçe

Performans Bütçeleme

Program Bütçeleme

Sıfır Esaslı Bütçeleme


14.Soru

  1. Performans bütçeleme sistemi kamu kurumlarının faaliyet performansları ile bunları başarma dereceleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
  2. Klasik bütçede olduğu gibi kullanılan kaynaklar üzerinde yoğunlaşır.
  3. Performans bütçeleme, mali yıl içinde ölçülebilir faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışır.

 Performans bütçeleme ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-III

Yalnız II

Yalnız III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'de Büyük Özgürlük Şartı Sonrası Dönem içerisinde gerçekleşmiştir?


İngiliz kralları geniş çaplı toprak tutmaya dayalı seküler bir asalet sistemi getirmişlerdir.

Norman kralları Roma Katolik Kilisesi’ne toprak dağıtmışlar ve Normanlar kilisede
İngilizlerin liderliği pozisyonlarına yükselmişlerdir.

Büyük Özgürlük Şartı (Magna Carta Libertatum) adı verilen, tarihe ilk demokrasi metni ve anayasal belge olarak geçen şartı imzalamıştır.

İngiliz kralları, on ikinci yüzyıla kadar Vikingler gibi İskandinavya’da yaşayan istilacı Cermen kabilelerine haraç ödemek için toprak sahiplerinden para toplamışlardır.

İngiliz kralları, Zırh Vergisi adı altında toprak sahiplerinin orduya asker sağlama hizmeti
vermek yerine para ödemelerine imkân tanıyan parasal vergilere yönelmişlerdir.


16.Soru

Hangisi Strateji ve Bütçe Başkanlığında kurulan genel müdürlüklerden birisi değildir?


 Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü

 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü

Bütçe Denetleme Genel Müdürlüğü


17.Soru

Cumhuriyet Dönemiyle 1926'da mali yılbaşı hangi tarihe alındı?


1 Ocak

 1 Nisan

1 Haziran

1 Ağustos

1 Eylül


18.Soru

Bütçe terimi ilk olarak hangi yüzyılda ve hangi ülkede kullanılmıştır?


 Fransa, 15.yy

 Fransa, 17.yy

 İngiltere, 16.yy

 İngiltere, 17.yy

Almanya, 15.yy


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, harcama ve gelir tahminleri yöntemlerinden birisi değildir?


Sayısal Yöntemler

Sayısal Olmayan Yöntemler

Nicel Yöntemler

Nitel Yöntemler

Banka Gelirleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Yedek bütçe ödeneklerinden biri değildir?


Personel Gelirlerini Karşılama Ödeneği

Kur Farklarını Karşılama Ödeneği

Yatırımları Hızlandırma Ödeneği

Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği

Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği