Eğitim Bilimine Giriş Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin uğraş alanlarından birisi değildir?


Varlık öğretisi

Bilgi öğretisi

Din öğretisi

Değer öğretisi

Mantık


2.Soru

Gücünü genellikle kökleşik gerçekçilikten (klasik realismden) aldığı için çoğu yerde “kökleşik görüş” olarak nitelendirilen, Ülkücülük (idealism) akımını benimsiyenlerden de büyük ölçüde destek bulan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?


Esasicilik

İlerlemecilik

Yeniden Yapılanmacılık

Daimicilik

Ülkücülük


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların geliştirilmesi için uygulanan süreçlerde" dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?


Öğretimde öğrenenin kavrama gücü dikkate alınmalıdır

Uyar›lan bir insan, uyarılmayana göre daha kolay öğrenir

Uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmelidir

Öğretimde amaçların bireyler için gerçekçi olması gerekir

Öğrenmenin kontrolünde ceza kullanılmalı


4.Soru

Öğrencinin yarattığı sorunların üstesinden gelebilmek için kullandığı yöntemlerin işe yaramadığını, hatta öğrencide olumsuz davranışın sıklığının daha da arttığını gören öğretmenin davranışlarının pekiştireç olduğunu anlaması aşağıdaki hangi disipline hakim olduğunu gösterir? 


Eğitim psikolojisi

Program Geliştirme

Ölçme ve değerlendirme

Türk Eğitim Tarihi

Eğitim teknolojisi


5.Soru

Değişmeyen evrensel bilgilerin eğitimde yer alması gerektiğini özellikle de insan bilimleri, matematik, felsefe, mantık ve doğa bilimlerine yer veren felsefi kuram hangisidir?


Daimicilik

Esasicilik

İlerlemecilik

Yeniden yapılandırmacılık

Bağlantıcılık


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim politikası ile ilişkili alanlar arasında yer almaz?


Felsefe

Psikoloji

Sosyoloji

Arkeoloji

Hukuk


7.Soru

Aristoteles'in "ilk felsefe" adını verdiği felsefenin uğraş alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Varlık öğretisi

Bilgi öğretisi

Değer öğretisi

Mantık

Kümeleme öğretisi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımı yapılırken dikkate alınması gereken durumlardan biri değildir?


Davranış değişikliğinin olması

Yaşantı yollu olması

Zoraki kültürlemeyi içermesi

İstendik olması

Süreç olması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin politik ya da siyasal işlevleri arasında gösterilemez?


Milli bilince sahip bireyler yetiştirmek

Toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak bireyler yetiştirmek

Ülke yönetiminde görevler üstelenecek liderler yetiştirmek.

Demokratik yaşam tarzına katkı yapacak bireyler yetiştirmek

Diktatörlük yönetim biçimini daha da ileriye taşıyacak liderler yetiştirmek


10.Soru

"Dostluğa önem veren ve zengin bir sosyal yaşamı olan Mustafa, aynı zamanda çalışmaktan haz duyan iyi bir üreticidir. Mesleğinde başarılıdır, yaptığı işin toplumsal değerini bilir. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip eder, entellektüel ilgiler geliştirir, öğrenme ve tartışma isteği duyar."

Eğitim gören bireylerin sahip olması beklenen yukarıdaki davranışlardan hangisi, Mustafa'nın "kendini gerçekleştirmesi" ile ilgilidir?


Entellektüel ilgiler geliştirir, öğrenme ve tartışma isteği duyar. 

Dostluğa önem veren ve zengin bir sosyal yaşamı vardır.

Çalışmaktan haz duyan iyi bir üreticidir.

Mesleğinde başarılıdır, yaptığı işin toplumsal değerini bilir.

Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip eder.


11.Soru

İnsana çok önem veren,insanı her şeyden daha önemli gören felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?


Mantık

Epistemoloji

Aksiyoloji

Varoluşçuluk

Ontoloji


12.Soru

Belirli bir zaman dilimi içerisinde ekonomide yer alan üretim araçlarının birikimi amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?


Tüketim

Üretim

Sermaye

Yatırım

Enflasyon


13.Soru

Eğitimde gözlem ve deneyim ile öğretimde bireysel farklılıkların önemine değinen Çekoslovak eğitimci hangisidir?


Locke

Ratke

Comenius

Erasmus

Rousseau


14.Soru

"Tatmin edildiklerinde bireylere haz, tatmin edilmediklerinde üzüntü ve acı veren duygular" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Lüks isteği

Başarma duygusu

Gereksinim

Ego

Toplumsal kabullenme ihtiyacı


15.Soru

Hangisi eğitimin politik yada siyasi işlevlerinden değildir?


Var olan siyasal düzeni koruyacak, milli değerlere ve millet bilincine sahip
bireyler yetiştirmek.

Ülke yönetiminde görevler üstelenecek liderler yetiştirmek.

Toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak bireyler yetiştirmek.

Demokratik yaşamın geliştirilmesine katkı getirecek bireyler yetiştirmek.

Kültürel konularda yetkin bireyler yetiştirmek.


16.Soru

Psikolojinin bulgularını eğitime uygulayarak sınıftaki öğretme-öğrenme sürecinin niteliğini geliştirmeye yönelik arayışlar hangi bilim alanına temel oluşturmuştur?


Deneysel psikoloji

Gelişim psikolojisi

Klinik psikoloji

Eğitim psikolojisi

Sosyal psikoloji


17.Soru

Sosyolojik görüşe göre eğitim eylemi kültürel mirasın aktarılmasını içerir. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik görüş ile uyumlu eğitsel bir eylem örneğidir?


Fizik ders kitabında Newton'un çalışmalarına yer vermek 

Endemik hayvan türleri hakkında araştırma yaptırmak

Edebiyat dersinde halk masallarına yer verilmesi

Beden eğitimi dersinde olimpiyatların tanıtılması

resim dersinde sanat akımlarının anlatılması


18.Soru

"Okul, gerçek yaşamın bir kopyası olamaz. Okulun amacı, insan zihnini geliştirerek onu yaşama hazırlamaktır. O nedenle kültürü etkili biçimde yeni
kuşaklara aktarmamız gerekir."

Yukarıda yer alan açıklama hangi eğitim felsefesi görüşünü yansıtmaktadır?


Daimicilik

Esasicilik

İlerlemecilik

Yeniden yapılanmacılık

Varoluşculuk


19.Soru

İnsanın ekonomik gereksinimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İnsanın gereksinimleri sonsuzdur.

Önceden zorunlu olmayan gereksinimler, zaman içerisinde zorunlu duruma gelebilir.

İnsanın gereksinimleri karşılandıkça, gereksinimin şiddeti katlanarak artar.

Gereksinimlerin şiddeti birbirinden farklıdır.

Gereksinimlerle gereksinimleri karşılamaya yönelik olan mal ve hizmetler birbirinin yerine geçebilir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi disiplinlerin düzenlenmesine yönelik olarak yaptığı tartışmada etik, eğitim ve politikayı pratik/uygulamalı bilimler olarak sınıflandırmıştır?


Farabi

Descartes

Platon

Aristo

Sokrates