Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin uluslararası örgütler çatısı altında bir araya gelmek istemelerinin nedenleri arasında gösterilemez?


Ortak hareket etmenin onları daha güçlü kılması

Gelişmiş ülkelerin söz sahibi olduğu bir dünyada birlikteliğin statükoya karşı durmalarını kolaylaştırması

Dünyanın geri kalanıyla ilişki kurmalarına imkân sağlaması

Birleşmiş milletlere alternatif örgüt olmak

Ortak sorunlarına çözüm aramak


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmanın gerçekleşebilmesi için ithal ikamesine dayalı sanayileşme yoluyla sermaye birikiminin hızlandırılması ve GSMH’nin artırılması gerektiği düşüncesini temel alır?


Sürdürülebilir kalkınma

Iktisadi kalkınma

Sosyal kalkınma

İnsani kalkınma

Geleneksel kalkınma


3.Soru

Dekolonizasyon sonrasında bağımsızlığını kazanmış pek çok ülkenin eski sömürge güçleri ile olan ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarının devam etmesine ne denir?


Liberalizm

Merkantilizm

 Enternasyonal

Neo-kolonyalizm

Dekolonizasyon


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni Emperyalizmin karşılığıdır?


Kolonyalizm.

Üçüncü dünya.

Merkantalizm.

Kolonyalizm.

İkinci dalga emperyalizm.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSMH’nin kişi başına GSMH ölçütünün iktisadi kalkınmayı ölçerken kullanılmasında karşılaşılan bir takım sorunlar arasında yer almaz?


Fiyat unsuru
Fiyat indeksinin seçilmesi
Sadece kayıt altına alınmış ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi
Döviz kuru sorunu
Farklı merkez bankalarına sahip olunması

6.Soru

Modern toplumlarda geleneksel toplumların aksine, duygusal yansızlık gereği kamusal ve özel hayat arasında kesin bir ayrıma gidilerek özel hayatın ve iş hayatının birbirinden ayrılması gerektiğini savunan modernleşme kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Daniel Lerner

Walter Rostow

David McClelland

Talcott Parson

Gabriel Almond


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldikleri bölgesel bir örgüttür?


Bağlantısızlar

G20

İslam İş Birliği Teşkilatı

MIST

MERCOSUR


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1993 yılı sonrası geçici yürütme konseyini tanımlar?


TEC.

ANF.

SASO.

IFP.

Apartheid.


9.Soru

I. Gayrisafi Milli Hasıla ve Kişi Başına Gayrisafi Milli Hasıla II. Satın Alma Gücü III. İnsani Kalkınma Seviyesi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkelerin karşılaştırılmasında kullanılan, kalkınmanın ölçülmesi yöntemi veya yöntemleridir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

10.Soru

Kalkınma konusu aşağıdaki hangi gelişme sonrasında başta iktisatçılar olmak üzere bilim insanlarının ve politika yapıcıların ana günden maddelerinden biri haline gelmiştir?


İkinci Dünya Savaşı Öncesi
İkinci Dünya Savaşı Sonrası
Birinci Dünya Savaşı öncesi
11 Eylül 2011 sonrasında
İki savaş arası dönemde

11.Soru

Parson’a göre aşağıdakilerden hangisi bir geleneksel toplum özelliğidir?


Sosyal statü için başarı önem kazanmaktadır

Toplumlar etnik, dinsel özgüllükler üzerine inşa edilmiştir

Bireyler seçimlerinde özgürdür

Uzmanlaşma farklı toplumsal katmanlar arasında farklılaşmalara yol açmaktadır

Kamusal ve özel hayat arasında kesin bir ayrıma gidilir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi D-8-Gelişmekte Olan Sekizler ülkeleri arasında yer almaz


Mısır 

Kenya 

Endonezya 

İran 

Nijerya 


13.Soru

İkinci Dünya savaşı sonrası ABD, Yeni Zelanda ve Avustralyayı içeren pakt aşağıdakilerden hangisidir?


ANZUK.

ANZUS.

SEATO.

Rio paktı.

G77


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz etkilerinden biridir


Gelişmekte olan ülkelerdeki ücretlerin düşüklüğünün dünya çapında enflasyonun yükselmesini frenlemesi

Üretim süreçlerinin ulus aşan bir niteliğe bürünmesi

İletişim imkanlarının artması

Teknolojik gelişmelerin uluslararası ticareti kolaylaştırması

Gelişmiş ülkelerde işsizliğe neden olması


15.Soru

Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasasına göre kaç yaşına gelen vatandaşı oy kullanma hakkına sahiptir?


21

15

16

18

28


16.Soru

Batı Dünyasının Avrupa dışındaki keşifleri 1415 yılında kimler tarafından başlatılmıştır?


Portekizliler

İspanyollar

Fransızlar

Flemenkliler

İngilizler


17.Soru

Kolonyalizm’in sona ermesi ve pek çok ülkenin bağımsızlığını kazanması nasıl ifade edilmektedir?


Dekolonizasyon

Anti-kolonizasyon

Re-kolonizasyon

Neo-kolonyalizm

Post-kolonyalizm


18.Soru

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ülkelerin gelişmişlik düzeylerini aşağıdakilerden hangisine göre sıralamaktadır?


Ülkenin uluslararası örgütlere olan üyelik sayısına göre
İnsani Gelişme Endeksine göre
Tarihsel büyüme aşamalarına göre
Coğrafi konumuna göre
Ülkenin iklim koşullarına göre

19.Soru

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Sömürge geçmişine sahip olmaları ve/ya Batı ile kurulmuş ticari ilişkiler

Soğuk Savaş

Kolonyalizm

Kuraklık

Sel


20.Soru

1989 yılında Avustralya’da bir araya gelen 12 Asya Pasifik ülkesi tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (APEC)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)