Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Güney Afrika ekonomisi için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

  1. Makroekonomik göstergeler açısından Güney Afrika ekonomisi Afrika kıtasındaki en gelişmiş market ekonomisidir.
  2. Güney Afrika, Afrika kıtasının arazi açısından sadece %3’üne sahip olmasına rağmen, tüm kıtanın yaklaşık %40 endüstriyel ürününü ve %25’lik GSMH’sini üretmektedir.
  3. Tarihsel olarak ekonominin kontrolünü hep beyazların elinde olmuştur.
  4. 1994 yılından sonra bir dizi düzenlemeler yaparak bozuk olan gelir dağılımını düzeltmeye çalışmaktadır.


I, II, III

I, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nin (OPEC) genel merkezinin bulunduğu yerdir? 


Bakü 

Berlin 

Paris 

Viyana 

Bişkek


3.Soru

Az gelişmişliği açıklamaya çalışan ekonomik yakla- şımlardan “Büyük İtiş Teorisi” aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?


Chenery

Lewis

Nurkse

Rosenstein-Rodan

Prebisch


4.Soru

Gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütlerin ve gruplaşmaların en eskisi aşağıdakilerden hangisidir? 


Arap Birliği 

Asya Kaplanları 

Yeni Sanayileşmiş Ülkeler 

Avrupa Birliği 

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 


5.Soru

Az gelişmiş bölgelerdeki gizli potansiyellerin piyasa koşulları içerisinde harekete geçirilemeyeceğini ve bunun ancak devletin ekonomiye müdahalesi ile olabileceğini ileri süren geleneksel kalkınma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?


Fakirlik Kısır Döngüsü Teorisi
Büyük İtiş Teorisi
İkili Ekonomi Teorisi
Tarihsel Büyüme Aşamaları Teorisi
Etkin Müdahale Teorisi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eski sömürgeleri üzerindeki ayrıcalıklarını devam ettirebilmek için Fransa tarafından geliştirilen ve eski sömürgeleriyle olan ilişkilerini yeni duruma göre tanımlayan iş birliği mekanizmasıdır?


Fransız Milletler Topluluğu

İngiliz Milletler Topluluğu

Avrupa Topluluğu

Bağlantısız Devletler Topluluğu

Afrika Birliği


7.Soru

Başlangıç noktası 1955 yılında Endonezyada toplanan, Bandung konferansı olarak anılan süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Bağlantısızlar hareketi.

G77

ANZUK.

ANZUS.

SEATO.


8.Soru

Ulusal Partinin iktidara geldiği 1948 yılından itibaren ırkçı uygulamalara başlayan, dünya siyasetinden her geçen gün soyutlanarak dışlanan ve en son 1961 yılında İngiliz Milletler Topluluğundan ayrılan Güney Afrika kaç tarihinde tekrar bu topluluğa üye olmuştur?


1987

1994

1990

1980

1974


9.Soru

Güney Afrika’daki gelir dağılımını düzeltmeye yönelik olarak uygulanan pozitif ayrımcılık politikasının adı aşağıdakilerden hangisidir?


Siyah Ayrımcılığı

Yeniden Yapılandırma Politikası

Siyahların Ekonomik Kalkınması

Sömürgecilikle Yüzleşme

Barış ve Uzlaştırma Komisyonu


10.Soru

Ülkeleri merkez, çevre ve yarı çevre olarak sınıflandıran Dünya Sistemi Kuramı hangi düşünür tarafından geliştirilmiştir?


Willi Brandt

Samuel Huntington

Charles W. Kegley

Shannon L. Blanton

Immanuel Wallerstein


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın temel öğeleri arasında yer almaz?


Sanayi kesiminin millî gelir ve ihracat içindeki payının artması

Ekonomik yapının korunması

Üretim faktörlerinin değişmesi

Kişi başına düşen millî gelirin artırılması

Üretim faktörlerinin etkinliği


12.Soru

Kökleri XVI. yüzyıla uzanan değerli madenlerin arttırılması ile ekonomik güç arasında ilişki kuran korumacı ekonomi siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?


Emperyalizm

Merkantilizm

Neokolonyalizm

Dekolonizasyon

Self-determinasyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hanisi, gelirin bir birim artması durumunda bu artan kısmın ne kadarlık bölümünün tüketime ayrıldığını gösterir?


Marjinal tüketim eğilimi
Rekabet analizi
Tüketim davranışı
Olası zarar karşılığı
Merkezi limit

14.Soru

Daha çok yasalarla uygulanan apartheid sistemi, kaç yılında yapılan bir dizi düzenlemeyle resmî devlet politikası olmuştur?


1950 yılında

1960 yılında

1963 yılında

1973 yılında

1969 yılında


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunların çözümünü amaçlayan Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri  sekiz makro hedef arasında yer almaz?


Sefalet ve açlığı sona erdirmek

Evrensel temel eğitimi sağlamak

Anne sağlığını iyileştirmek

Çocuk ölümlerini azaltmak

Demokratik rejimlerle yönetilmelerini sağlamak


16.Soru

Kuzey-Güney ayrımı aşağıdaki raporlardan hangisi ile gündeme taşınmıştır?


Brandt raporu

Kennan raporu

Drudge raporu

Palmer raporu

Gaither raporu


17.Soru

Avrupa merkezli erken dönem emperyalizm (ilk kuşak emperyalizm) hangi olayla başlamıştır?


Soğuk Savaş

Monroe Doktrini

Avrupa Birliği’nin kurulması

II. Dünya Savaşı

Coğrafi Keşifler


18.Soru

1994 yılında yapılan seçimlere kadar Güney Afrika’daki siyasi sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Apartheid Sistemi

Hakim Parti Sistemi

Kurucu Parti Sistemi

Tek Parti Sistemi

Çok Parti Sistemi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtalarındaki ülkelerin ortak kurumlar ve normlar oluşturmak amacıyla bir araya gelmeleri ve üyelerin toprak bütünlüklerini ve bağımsızlıklarını güvence altına almaları amacıyla kurulan örgüttür?


Avrupa Topluluğu Örgütü

Birleşmiş Milletler Topluluğu Örgütü

Amerika Devletleri Örgütü

İngiliz Milletler Örgütü

Fransız Milletler Topluluğu


20.Soru

Sömürgeciliğin sonlanması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?


Merkantalizm.

Kolonyalizm.

Dekolonyalizm.

Neo- kolonyalizm.

Üçüncü dünya.