Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin'de yaşayan kent nüfusunun oranını vermektedir?


35

40

45

50

55


2.Soru

Çin’in bugünkü lideri kimdir?


Hu Jintao

Sun Yat-sen

Chiang Kay-Şek

Kuomintang

Deng Şayping


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan ile ilgili söylenemez?


Hindistan dünyanın en eski medeniyet havzalarından birinin mirasına sahip bulunmaktadır

Bağımsızlıktan bugüne ülkede demokratik olmayan birçok hareket gerçekleşmiş, askeri darbeler siyasi hayata gölge düşürmüştür

Ülke ekonomisi son yirmi yıl içinde yıllık ortalama %5-6 oranında büyümektedir

Ülke bilişim teknolojileri başta olmak üzere birçok sektörde dikkat çekici bir ilerleme göstermektedir

Ülke hem askerî alanda hem de enerji üretiminde nükleer teknolojiye sahip bulunmaktadır


4.Soru

Çin’in devlet kurumlarından hangisi olağanüstü hal ve savaş ilan edebilir?


Devlet başkanı

Yasama organı

Yargı

Devlet konseyi

Ordu


5.Soru

Çin’de yüzyıllardır süregelen toplumsal hiyerarşik yapıları ve eşitsizlikleri yok etme çabaları aşağıdakilerden hangi dönemde yoğunlaşmış ve nispeten başarılı olmuştur?


Mao öncesi Japon yönetimi dönemi

Mao öncesi komünist dönem yönetimi

Mao dönemi yönetimi

Mao sonrası Japon yönetimi dönemi

Mao sonrası komünist dönem yönetimi


6.Soru

Güney Afrika’nın sosyo-ekonomik yapısı düşünüldü-ğünde insan kaynaklarının geleceği için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?


Fakirlik 

AIDS

Irkçılık

Afrikaanslar

Kötü idare


7.Soru

Çin komünist partisi kaç yılında iktidara gelmiştir?


1945 yılında

1927 yılında

1949 yılında

1953 yılında

1958 yılında


8.Soru

Brezilya’da nakit transferine dayalı yardım programı il kez kaç yılında gerçekleştirilmiştir?


1965

1975

1980

1990

1995


9.Soru

Hangisi Lok Sabha adı verilen Meclisin özelliklerinden biri değildir?


Federe devletlerin ve bölge yönetimlerinin temsil edildiği meclistir.

552 üyeden oluşur.  

Ülke genelinde seçim bölgelerinden genel oy ile seçilen temsilcilerden oluşan Halk Meclisidir. 

20 üye bölge yönetimlerinden seçimle gelmektedir ve ayrıca iki üyelik Anglo-Hintlilere ayrılmış bulunmaktadır.

Görev süresi beş yıldır. 


10.Soru

Güney Afrika’yı karşılaştırmalı siyaset açısından öne çıkaran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Kalabalık Nüfusu

Parlamenter bir sisteme sahip olması

Çok kültürlü fakat Irkçılık sorunlu geçmişi

Yoksulluk ve sosyal gerilimlere rağmen canlı bir demokrasiye sahip olması

2000’li yıllarda gösterdiği ekonomik gelişme düzeyi


11.Soru

  1. Parlamenter rejim Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu olmak üzere ikili bir yürütme yapısına sahiptir.
  2. Hindistan cumhurbaşkanı, beş yıl süre ile seçilir.
  3. Cumhurbaşkanı adaylığı için aranan şartlardan biri 30 yaşını tamamlamış olmaktır.
  4. Bakanlar, Halk Meclisinin önerisi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
  5. Başbakan, Halk Meclisi üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hindistan parlamenter sisteminin özelliklerindendir?


I, II, III, IV, V

I, II, V

II, III, IV

I, IV, V

III ve IV


12.Soru

The failed State İndex 2010 verilerine göre en başarısız Devlet aşağıdakileren hangisidir?


Sudan.

Somali.

Çad.

Afganistan.

Irak.


13.Soru

Çin'de Devlet başkanı en az kaç yaşında seçilme yeterliliğine sahip Çin vatandaşları arasından seçilmektedir?


20 

25

38

40

45


14.Soru

1930'ta Amerika'da ortaya çıkan ve Latin Amerika ekonomisini olumsuz etkileyen ekonomik krizin adı nedir?


Büyük Buhran

Northern Rock krizi

Kara Pazartesi

Gıda Krizi

Mortgage Krizi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılın başlarına kadar Hindistan coğrafyasında kurulmuş olan Türk devletlerinden birisi değildir?


Kutbiler

Uygurlar

Balabanlılar

Kalaçlar

Tuğluklar


16.Soru

Çin siyasi hayatını yönlendiren komünist partinin en etkin parti organı hangisidir?


Ulusal Parti Kongresi

Merkez Komitesi

Ulusal Halk Meclisi

Politik Danışma Platformları

Politbüro Daimi Komitesi


17.Soru

1988 Anayasası’na göre Brezilya devlet yönetim biçimi hakkında, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yirmi altı eyalet ve otonom yönetimi olan Federal Bölge (Distrito Federal) vardır.

Her eyalet dört yıllık süre için seçilen valiler tarafından yönetilir.

Her eyalette tek meclisten oluşan yasama organı vardır.

Her eyaletin temsilci sayısı beştir yani eşittir. Nüfusa göre belirlenmemiştir.

Üst meclis yani Senato birçok federal devlette olduğu gibi eyaletleri eşit temsil eder.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin'in 19. yüzyılda yaşadığı sorunlardan biri değildir?


Ekonomik durgunluk ve yoksulluk 

Sömürülmeye karşı başlayan isyanlar 

Avrupalı devletlere birçok alanda imtiyazlar tanınması 

Britanya’nın galip ayrıldığı Afyon savaşları

1912 yılında milliyetçi bir devrim ile cumhuriyet kurulması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Latin Amerika demokrasisinin gelişimine engel olmuş etmenlerden biridir?


19yy.’da gerçekleşen bağımsızlık.

Meksika'daki toprak reformu.

Irklar arasındaki eşitlik.

Dünya piyasasına ilksel ürünler ihraç etmeye dayalı ekonomi.

Endüstrileşmenin artması.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Latin Amerika" diye tanımlanmış bölgeyi kolonileştirmiş ülkelerden biridir?


Portekiz

İngiltere

İtalya

Osmanlı

Almanya