Genel İşletme Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimci yapılan araştırmaları değerlendirirken bazı ölçütlerden yararlanmaktadır. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu ölçütleri vermektedir?


Verimlilik, emek, karlılık
Sermaye, karlıık
Verimlilik, iktisadilik, bilgi
İktisadilik, enerji
Verimlilik, iktisadilik, karlılık

2.Soru

İşletmenin kurum olarak tanıtımını yapan ve ona itibar (imaj) kazandıran fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Halkla ilişkiler

Üretim

Pazarlama

Muhasebe

Finans


3.Soru

İşletme kesin üretime ne zaman geçer?


Ön araştırmadan sonra

Fizibilite çalışmalarından sonra

Teknik araştırmalardan sonra

Deneme üretiminden sonra

Kesin projeden sonra


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik standartların özellikleri arasında yer alır? 


Resmi kurallardır. 
Tüm bireylerin kabul ettiği kurallardır. 
Yanlış ve doğruyu net olarak belirlemek zordur. 
Üzerinde uzlaşılmış kurallardır. 
Sektörlerin ortak kabul ettiği kurallardır. 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanların ikincil ihtiyaçlarından biridir?


Yemek

İçmek

Sevmek

Barınmak

Uyumak


6.Soru

İşletme kuruluş yerinin belirlenmesi niçin hayati bir önem taşımaktadır?


İşletme kurulduktan sonra uzun süre faaliyetlerini kurulduğu yerde sürdürmek zorunda olacağı için
Tüm havaalanlarına yakın olması gerektiği için
Sosyo- ekonomik düzeyi yüksek yerlerde kurulmasının, işletme faaliyetlerine olumlu etkisi olduğu için
Kuruluş yerinin, satış kanallarına uzak olmaması gerektiği için
Girişimcinin belirlemesi gereken bir yer olduğu için

7.Soru

Özellikle üst yönetim kademeleri açısından önem taşıyan ve işletmeyi bir bütün olarak görebilmek olarak tanımlanan yetenek aşağıdakilerden hangisidir? 


Fonksiyonel yetenek 
Teknik yetenek 
Kavramsal yetenek 
Görevsel yetenek 
Beşeri yetenek 

8.Soru

Bir ülkedeki nüfusun yapısı, güncel durumu ve değişim eğilimleri o ülkenin hangi özelliğidir?


Ekonomik

Politik

Siyasal

Kültürel

Demografik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneği tanımlar?


Üretim
Tedarik
Sistem
Teknoloji
Yenilik

10.Soru

"Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu tüm
uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız" aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Misyon ve/veya değerler bildirgesi

Risk analizi ve yönetimi

Etik kodlar

Etik eğitimi

Raporlama/tavsiye kanalları


11.Soru

“Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi ve belirlenmesi” şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 


Yöneltme
Örgütleme
Planlama 
Kontrol
Koordinasyon

12.Soru

Pazara yeni bir rakip firmanın girmesi ve piyasaya güçlü bir ürün sürmesi diğer işletmeler açısından nasıl bir değişim olarak algılanmalıdır?


Rekabetçi

Eylemsel

Stratejik

Esnek

Belirsiz


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beş temel dış çevre bileşenlerinden biri değildir?


Siyasal-Yasal çevre
Ekonomik çevre
Sosyokültürel çevre
İşletme çevresi
Teknolojik çevre

14.Soru

İşletme çevresindeki siyasal sistem, yasal ve siyasal kurumlar, yasalar ve diğer çeşitli düzenlemeleri de içine alan bir yapı hangisidir? 


Yasal-siyasal çevre

Ekonomik çevre

Sosyokültürel çevre

Teknolojik çevre

Doğal çevre


15.Soru

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında  evrensel etik ilkeler seti oluşturulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi  bu set kapsamında yer almaz?


İnsan hakları

Çalışma şartları

Yolsuzlukla mücadele

Çevre

Tasarruf


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin büyüme nedenlerinden birisidir?


Uluslararası prestij kazanmak
Hedef kitleyi büyütmek
Yenilikleri daha kolay takip etmek ve kolay satın almak
Daha çok istihdam yaratmak
Ulusal bazda prestij kazanmak

17.Soru

İşletmelerin bir amaç setine sahip olduklarını ve amaçlarının ekonomik değer, sosyal değer ve çevresel değer üretmek olduğunu savunan üçlü sorumluluk kavramını yazına kazandıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


John Elkington

Edward Freeman

Milton Friedman

Jeremy Bentham

John Stuart Mill


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çevresi içinde yer almaktadır?


Düzenleyici kurumlar
Müşteriler
Sosyokültürel çevre
Çıkar grupları
Müşteriler

19.Soru

İnsana ait hangi özellik işletmelerin varoluşunun devamlılığında kilit unsurdur?


Kendi kendine yetememesi
Sosyal bir canlı olması
İstek ve ihtiyaçlarının sınırsız olması
Tembel olması
Meraklı olması

20.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi işletmelerde sosyal sorumluluk kavramını en iyi şekilde ifade etmektedir?


İşletmenin yasal yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmesidir.
İşletmenin ekonomik yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmesidir.
İşletmenin kar maksimizasyonu amaçlı yönetim benimsemesidir.
İşletmede patrona karşı sorumlu olma anlayışının benimsenmesidir.
İşletmenin toplumun iyiliği için doğru şeyleri doğru yöntemlerle yapma niyetidir.