Genel İşletme Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda yer alan yönetici davranışlarından hangisinde etik karar almada bütünleşik sosyal sözleşme kuramı benimsenerek hareket edilmektedir?


İşletmenin yeni üretim tesisi yeri seçiminde şirketin ekonomik çıkarlarını destekleyecek seçeneği seçmek.
İşletmenin yurt dışında yer alan üretim tesislerindeki çalışan ücretlerini oradaki yaşam standartları doğrultusunda belirlemek.
İşletme çalışma kurallarını açık bir şekilde tüm çalışanlara tebliğ ederek tarafsız ve tutarlı bir şekilde herkes için uygulamak.
İşletmede aynı işlerde çalışan kadın ve erkek işçilere eşit ücret vermek.
İşletme çalışanlarının çalışma saatlerinin düzenlenmesinde işçilerin haklarını en iyi koruyan programı uygulamaya koymak.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde yer alan “kendini gerçekleştirme ihtiyacı” kapsamında değerlendirilir?


Yemek, içmek, uyumak
Can ve mal güvenliği
Ekip çalışması ve spor kulüplerine üyelik
Saygı görme ve tanınma
Yaratıcılık, yenilik ve inovasyon

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Teknik Bilgi
Pazara Yakınlık
Ulaştırma
Hammadde
İklim Koşulları

4.Soru

Çeşitli ürün ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin kullanımı hangi kavramla ifade edilmektedir?


Kârlılık

Etkililik

Verimlilik

Geçerlilik

Gelişme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumlu işletme olma yolundaki işletmeler için sürecin ilk aşamasını ifade eder?

 


Paydaş gruplarının tanınması

Paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesi

Kurum kültürünün gözden geçirilmesi

Kaynakların ve önceliklerin belirlenmesi

Paydaşlardan geri bildirim alınması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin en başta gelen hedefidir?


Varlığını sürdürmek
Kar etmek
Topluma hizmet etmek
Büyümek
Rekabet edebilmek

7.Soru

Uluslararası faaliyetlerin bir merkezde birleştirildiği ve ülke dışı görevlerde kaynak ülke vatandaşlarının görevlendirildiği işletmeleri hangi kategoride değerlemek gerekir?


Çokuluslu

Uluslarötesi

Uluslarüstü

Uluslararası

Ulusal


8.Soru

Bir terzinin bir pantolonu dikme süresi 2 saattir. Terzi Ahmet Bey ise bir pantolonu 3 saatte dikebilmektedir. Bu durumda Terzi Ahmet Beyin pantolon dikme işindeki etkinlik (etkililik) derecesi nedir?


%40
%50
%66
%100
%16

9.Soru

İşletmenin merkezinde (odağında) olan ve bir fonksiyon olmayan,
fonksiyonların var olma nedeni olan şey aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Ar-Ge

Üretim

Tüketici

Yönetim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal statü bakımından sermaye şirketleri kapsamında sınıflandırılır?


Anonim şirket

Şahıs şirketleri

Kollektif şirket

Adi Komandit şirket

Adi şirket


11.Soru

Aşağıdaki çokuluslu işletmeler ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


Üretim birden fazla dış ülkede yapılır

Sermaye sahipliği ikiden fazla ülkeye yayılmıştır

Tepe yöneticilerinin kimler olacağına birimlerin şubeleri tarafından karar verilir

Birimler, belli bir bağımsızlık içinde çalışır

Uluslararası sermeye piyasalarına finansman için başvurulur


12.Soru

  1. yy filozofları Jeremy Bentham ve John Stuart Mill tarafından desteklenen bu yaklaşım, çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik karar olduğunu savunur. Bu yaklaşıma göre karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesidir. Bu yaklaşımda karmaşık hesaplamalar yerine basitleştirme tercih edilir.

Metinde özellikleri anlatılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleşik sosyal sözleşme yaklaşımı

Birey ahlakı yaklaşımı


13.Soru

İşletmenin kuruluş yeri belirleme sürecinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından işletmenin kuruluşu ile ilgili izin alınması

Ticaret Sicili Memurluğuna yeni kuruluş tescili için gerekli belgelerin verilmesi ve kuruluş ilanı

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğundan tescil ve ilan işlemleri

Tutulması zorunlu olan defterlerin kırtasiyeden alınması ve notere onaylattırma

Bankalarla kredi anlaşmaları yapılması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme sisteminin elemanlarından biri değildir?


Girdiler

İşletmecilik süreçler,

Çıktılar

Geri bildirim

Kanal


15.Soru

Resmi kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları, iş tanımları, etik kodlar aşağıda verilen etik/etik olmayan davranışları belirleyen unsurlardan hangisi içinde yer almaktadır?


Bireysel özellikler

Yapısal değişkenler

Örgüt kültürü

Ahlaki gelişmişlik düzeyi

Sorunun etki gücü


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?


Uzun vadeli sermaye sağlama olanakları daha fazladır 
Büyük miktarlarda sermaye sağlama olanakları daha fazladır
Borçlanma yoluyla yatırım yapma daha yaygındır
Öz sermaye kullanımı daha fazla görülür
Borç bulabilecekleri fırsatlar daha fazladır

17.Soru

Etik davranışları etkileyen faktörlerden hangisinde, bireyin değil de örgütün temel özelliği ön plandadır?


Sorunun etki gücü
Örgüt Kültürü
Bireysel özellikler
Bireyin ahlaki gelişimi
Yapısal değişkenler

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin doğal çevreye etkilerinden birisidir?


Genetiği değiştirilmiş ürünler

 

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması

 

Yolculuk sürelerinin kısalması

 

Küresel sermayenin yaygınlaşması

Medyanın küreselleşmesi


19.Soru

Etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olmasını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İnnovasyon yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı 
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sosyokültürel çevreye olan etkilerinden birisidir?


Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması

Ülkelerarası sınırların gevşetilmesi

Uluslararası kuruluşlarının öneminin artması

Uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesi

Çokuluslu işletmelerin yaygınlaşması