Genel İşletme Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Spesifik politikalar, pratikler ve programlar aracılığı ile etik konuların ve sorunların formal veya informal çözülmesine ilişkin doğrudan girişimlere ne denir?


Etik programlama
Etik yürütme
İş etiği
İş etiği yönetimi
Ahlaki yaptırım

2.Soru

  "Kendisi dışındaki üretim faktörlerini  bir araya getirerek mal ve hizmet üretmek" aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?


Yönetici

Çalışan 

Girişimci

Tüketici

Devlet


3.Soru

Bireyselcilik yaklaşımı olarak da anılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

Görecelik yaklaşımı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde gözetilmesi gereken adalet türlerinden birisi değildir?


Dağıtım adaleti

İşlemsel adalet

Prosedürsel adalet

Etkileşimsel adalet

Cezai adalet


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandıkları sermaye çeşitlerinden biri değildir?


Basit sermaye
Özsermaye
Sabit sermaye
Ayni sermaye
Borç veya kredi

6.Soru

Bir terzi siparişleri yetiştirmek üzere yanına iki personel daha alır. Bu iki işçi 6 saatte 12 pantolon dikmişlerdir. Bu durumda bu işçilerin verimliliğini hesaplayınız.


1 pantolon/saat
1,66 pantolon/saat
2 pantolon/saat
2,66 pantolon/saat
3 pantolon/saat

7.Soru

I. Yatırım II.Yatırım ProjesiIII. Ön AraştırmaIV. Fizibilite ÇalışmalarıV. Kuruluş Yerinin Seçimiİş kurma faaliyetleri önceden belirlenen bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu plan yukarıda numaralamış olarak verilen aşamalardan hangilerinden oluşmaktadır?


I., II., III.
I., III., V.
I., II., III., IV.
Yalnız I
II., III., IV.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme iç çevre alt sistemlerinden biri değildir?


İşletmenin vizyonu

İşletmenin misyonu

İşletmenin temel yetenekleri

Örgüt kültürü

Sektör ilişkileri


9.Soru

İşletmelerin sadece hissedarların ya da sahiplerin çıkarları doğrultusunda değil, aynı zamanda işletme içinde ve etrafında bulunan önemli birçok grup veya paydaşların göz önüne alınarak yönetilmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal sorumluluk yaklaşımı

Dört basamaklı model

Üçlü sorumluluk

Paydaş yaklaşımı

Sistem yaklaşımı


10.Soru

Küreselleşme sürecini hızlandıran gelişmelerden hangisi sosyokültürel çevre bağlamında değerlendirilmez?


Uluslararası turizmin gelişmesi
Çok kültürlülüğün yaygınlaşması
Medyanın küreselleşmesi
İngilizcenin yaygınlaşması
Yolculuk sürelerinin kısalması

11.Soru

Kaynakların ve önceliklerin belirlenmesi aşaması aşağıda verilen ifadelerden hangisinden dolayı dikkate alınmalıdır?


İşletmenin kaynakları sınırsız olmamasından

İşletmenin kaynakları sınırsız olduğundan

İşletme önceliklerinin yatırım yapmak olmadığından

İşletmenin temel amaçlarının öngörülememesinden

Paydaşların her zaman beklentilerinin karşılanmasından


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?


Maaş dereceleri

Bireysel karakteristikler

Sorunun etki gücü

Örgüt kültürü

Yapısal değişkenler


13.Soru

Pamuk ipliği, demir-çelik, saç, vida, boya ve cila gibi mallar işlevleri açısından değerlendirildiğinde nasıl adlandırılır?  


Endüstri malları

Yapı malzemeleri

Teçhizat ürünleri

Yardımcı maddeler

Makine ürünleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme kurma planının aşamalarından birini göstermektedir?


Saha çalışması
Ekonomik analiz
Siyasi otoritenin gücü
Ön araştırma
Hisse senetlerinin nominal değerleri

15.Soru

Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmeti satın almak yerine, rakip işletmelerin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmeleri durumunda katlanmak zorunda kalacakları maliyetlere ne ad verilir?


Otonom maliyetler

Üretim maliyeti

Değişken maliyetler

Sabit maliyetler

Değişim maliyetleri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevreye soyut ürünler sunan işletmelere bir örnektir?


Kalem fabrikası

Bilgisayar üreticisi

Doktor muayenehanesi

Şişe su fabrikası

Kasap


17.Soru

Deniz kaplumbağalarının (caretta caretta)  kafesleme ve yuvalarının yerlerinin değiştirilmesi yöntemiyle korunması amacıyla faaliyetlerde bulunan bir organizasyon nasıl adlandırılmalıdır?


Çıkar grupları

Düzenleyici kurumlar

Sosyal kurumlar

Yönlendirici kurumlar

Baskı grupları


18.Soru

Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan/üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelere ne ad verilir?


Prosedürler

Değerler

Vizyon

Misyon

Etik kodlar


19.Soru

Çevresiyle insan, bilgi, hammadde, enerji alışverişi olmayan sistemler hangi tür sistemlerdir?


Kapalı sistem
Genel sistem yaklaşımı 
İç sistem yaklaşımı
Dış sistem yaklaşımı
İhtiyaç sistem yaklaşımı

20.Soru

Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kuralların adil bir şekilde uygulanması gerekir. Kurallar açık bir şekilde ortaya konmalı, tarafsız ve tutarlı bir şekilde yürürlüğü sağlanmalıdır.  
İnsanlara eğer toplum için fayda sağlayacaksa farklı şekilde davranılabilir
Çoğunluğun en iyi faydası için olana ulaşmak, temel amaçtır. 
Farklı algılar farklı kararlar üretebilir.  
Örgüt içindeki bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında algılanan dürüstlük düzeyi davranışların belirleyicisidir.