Genel İşletme Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Etik kararlarda toplumun değil, bireylerin odak noktada olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Hepsi
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı
Haklar yaklaşımı

2.Soru

A firması, zararlı atıkları nedeni ile greenpeace örgütü tarafından başlatılan bir kampanya ile protesto edilmektedir. İşletmeyi sosyal sorumlu davranmaya iten davranışın arkasında hangi tür grup yer almaktadır?


Destek grupları
Baskı grupları
Eylem grupları
Sosyal gruplar
İnternet grupları

3.Soru

İşletme sınırları içinde kalan ve işletmenin misyonunu, vizyonunu, temel yeteneklerini, örgüt yapısını ve örgütsel kültürünü içinde barındıran alt sistemler topluğu hangisidir?


Kültürel ortam

Çevre

Genel çevre

İç çevre

Dış çevre


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki bireylerin etik davranışlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


Sorunun etki gücü

Bireysel özellikler

İşletmenin büyüklüğü

Etik sorunla karşılaşma

Örgüt kültürü


5.Soru

Patates cipsi üreten bir işletmenin, Afyon Patates üreticileri birliği ile anlaşma yapması hangi tip büyümeye örnek olarak gösterilebilir?


Dışsal büyüme
Dikey birleşme
Geriye doğru yatay büyüme
Dikey büyüme
Ürün farklılaştırma

6.Soru

Abraham Maslow’un “htiyaçlar Hiyerarşisi”nde en tepedeki ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyacı

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


7.Soru

İşletmelerin sosyal sorumluluk düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sorumluluk düzeylerinden hangisinde işletmelerin toplumun geniş kesimlerine duyarlılık gösterme seviyesi en alt düzeydedir?


Ekonomik sorumluluklar
Yasal sorumluluklar
Etik sorumluluk
Hayırseverlik sorumluluğu
Sosyoekonomik sorumluluk

8.Soru

İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacağı kaynakların temin edilmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Pazarlama

Muhasebe

Araştırma Geliştirme

Finansman

İnsan Kaynakları


9.Soru

Ahlak biliminde birey veya gurubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler topluluğuna ne ad verilir?


Moral
Değer
Etik
Kanun
Örf

10.Soru

Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkum olduklarını ifade eden kavram hangisidir?


Entropi
Sinerji
Ekofinalite
Açık sistem
Doğal çevre

11.Soru

Bireylerin ahlaki gelişim seviyelerinin üçüncü basamağında bireylerin sergilediği davranış aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Bireyler çoğunluğun fikrine aldırmaksızın diğerlerinin haklarına saygı ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlılık gösterir.

Bireyler sadece kendi çıkarlarına uygun olduğu durumlarda kurallara uyarlar.

Bireyler kendisine yakın olan kişilerin beklentileri doğrultusunda hareket ederler.

Bireyler kendisinin de onayladığı yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle var olan düzeni korur.

Bireyler sadece fiziksel cezalandırılmadan kaçınmak için kurallara uyarlar.


12.Soru

Yasaların ötesinde güven oluşturmaya yönelme  işletmeler için oluşturulan ilkelerden hangisini açıklar?


İşletmelerin sorumluluğu 
Kurallara saygı 
İşletmelerin ekonomik ve sosyal etkisi 
İşletme davranışı 
Çok taraflı ticarete destek 

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin niceliksel ölçülere göre sınıflandırılması sonucu oluşan işletme türlerinden bir değildir?


Büyük işletme 
Yerli işletmeler
Orta büyüklükteki işletme 
Mikro işletme 
Küçük işletme 

14.Soru

Genel olarak girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneklere ne olarak adlandırılır?


Teknik

Teknoloji

Yenilik

Uzmanlık

Entelektüel sermaye


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş sırasında yapılacak işlemlerden biri değildir?


Ticaret Sicil Memurluğu yeni kurulu tescili için gerekli belgelerin verilmesi ve kuruluş ilanı
Ortaklar dışında  işe alınan çalışanların sigota belgeleri
Belediyelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması
Sanayi Odası ya da Ticaret Odasına kayıt işlemleri
Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Memurluğu’ndan tescil ve ilan işlemleri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlardan biridir?


Sosyal güvenlik

Bir gruba üye olmak

İtibar kazanmak

Yaratıcılık

Barınmak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden birisi değildir?


İşletmelerin karlarını arttırmak istemeleri

Piyasada iyi bir yer edinerek hammaddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak istemeleri

Büyük işletmelerin yenilikleri takip etmelerine gerek kalmayacak olması

İşletmeler büyüdükçe, iş arayanların veya yöneticilerin de çalışmak istediği, daha fazla tercih edilen işletmeler olmaları

Büyük işletmelerin, diğer işletmelerle, yerel yönetimle, resmi dairelerle ve medyayla da ilişkilerinin iyi olması


18.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla değer yaratması durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Sistem
Ekofinalite
Çevre
Sinerji
Entropi

19.Soru

Fizyolojik ihtiyaçların dışındaki ihtiyaçlar ne şekilde sınıflandırılmaktadır?


Birincil

İkincil

Ek

Sonsuz

Geçici


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?


Piyasada iyi bir yer edinerek hammaddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak istemeleri
Küçük işletmelerin yenilikleri takip etmesi ve satın almasının daha kolay olması
İşletmelerin yararlarını arttırmak istemeleri
İşletmeler büyüdükçe, iş arayanların veya yöneticilerin de çalışmak istediği, daha fazla tercih edilen işletmeler olmaları
Büyük işletmelerin, diğer işletmelerle, yerel yönetimle, resmî dairelerle ve medyayla da ilişkilerinin iyi olması