Genel İşletme Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kariyer yönetimi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


İş hayatına giriş
Transferler
Atamalar
İş değiştirme
İş akdinin feshi

2.Soru

Belli bir konuda uzman olan yöneticiye, uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere, yaptırım hakkı veren ve belirli bir görevle sınırlı olan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


Komuta yetkisi
Kurmay yetki
Hiyerarşik yetki
Fonksiyonel yetki
Uzmanlık yetkisi

3.Soru

İşletme faaliyetlerinden sorumlu olan ve işletme içindeki bilgiye kolayca erişim olanağı olan yöneticiler ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bunlar tablo analizleri, karlılık raporları, bütçeler gibi araçlarla ölçülür. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu ifadelerin tümünü kapsayan muhasebe türüdür?


Yönetim muhasebesi
Genel muhasebe
Enflasyon muhasebesi
Karşılaştırmalı muhasebe
Şirketler muhasebesi

4.Soru

Amerikanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates’in mutlu çalışanların olmasındaki en önemli etken nedir?


Çalışanlarına astronomik ücretler ödemesi
Çalışanlarının kendisine koşulsuz itaat etmesi
En aşağıdan en yukarıya kadar tüm çalışanlarına şirketin en değerli varlıkları olduklarını hissettirme stratejisi izlemesi
Amaç ve hedeflere ulaşmada çalışanlarına teknolojiyi kullanmasını sağlaması
Çalışanlarına düzenli olarak ödül, ikramiye vermesi

5.Soru

I. Hazır giyim II. Köprü yapımı III. Gemi İnşası IV. Büyük buhar kazanı yapımı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri"tek tip üretime" örnek olarak verilebilir?


I ve III
II ve III
I ve II
III ve IV
II ve IV

6.Soru

I-Saygı ihtiyacıII-Güvenlik ihtiyacıIII-Fizyolojik ihtiyaçlarIV-Kendini gerçekleştirme ihtiyacıV-Ait olma ve sevgi ihtiyacıYukarıda yer alan ihtiyaçların Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre piramidin tabanından tepesine doğru olacak şekilde sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


II-III-V-I-IV
III-II-IV-I-V
III-II-V-I-IV
II-III-IV-I-V
II-III-V-IV-I

7.Soru

Makine, insan ve teçhizat kullanarak fiziksel bir ürünün yapımı ya da hizmetin meydana getirilmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim
Tüketim
Yönetim
Organizasyon
İletişim

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üst kademe yönetimde yer alan unvanlardan biridir?


Kısım müdürü

Bölüm müdür yardımcısı

Bölüm müdürü

Hat yöneticisi

Genel direktör


9.Soru

Serçe mobilya üretim firması, rekabet gücünü artırmak amacıyla, Net mobilya mağazası ile birleşmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu birleşme ile ilgili görüşlerden biridir?


Ürününe yeni kullanım alanı bulmak için pazarı farklılaştırmaktadır
Nüfuz etkililiğini artırmak için yatay büyüme yoluna gitmiştir
Aynı sektörde güçlenmek için çapraz birleşme yoluna gidilmiştir
Mevcut ürünler üzerinde farklılık yaparak ürün farklılaştırılması yoluna gidilmiştir
Dağıtım ve pazarlama maliyetlerine azaltmak için dikey birleşme yoluna gitmiştir

10.Soru

İşletme kurma aşağıdakilerden hangisiyle başlayan bir süreçtir?


Sermaye

Kuruluş yeri

İş fikri

İnsan kaynakları

Yönetim ve organizasyon


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "hazırlanma düzeyine göre" plan türlerinden biridir?


Uzun vadeli planlar
Operasyonel planlar
Sürekli planlar
Prosedürler
Programlar

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bireysel kişisel ihtiyaç isteklerini gidermek amacıyla satın aldığı ürünler grubunda değildir?


Kolayda ürünler
Beğenmeli ürünler
Özellikli ürünler
Aranmayan ürünler
İşletme gereçleri

13.Soru

Örgütleme ile plan arasında nasıl bir ilişki vardır?


Örgütleme işletmelerde ne yapılması, planlar ise nasıl yapılması gerektiğini
Örgütleme işlerin nasıl yapılması ,planlar ise ne yapılması gerektiğini
Planlar kısa süreli iken, Örgütleme süreci çok uzun olabilir
Planlar organisazyon yapısını ortaya koyar iken, örgütleme ise bu organizasyonun nasıl kontrol edileceğine karar verir
Örgütleme bir sonuç iken, planlar bir süreçtir

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olması gereken bilgi sağlama rollerinden biridir?


Temsil rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü

Sorun çözücü rolü

Sözcü rolü


15.Soru

Temel muhasebe eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?


Varlıklar sermayeye eşittir.

Varlıklar borçlara eşittir.

Varlıklar, sermaye ve borçların farkına eşittir.

Varlıklar, sermaye ve kar toplamına eşittir.

Varlıklar, sermaye ve borçlar toplamına eşittir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yaklaşımlarındandır? 1) Faydacılık yaklaşımı 2) Adalet kuramı yaklaşımı 3) Bütünleştirici sözleşme kuramı


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2 ve 3

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, “finansal tablolardaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan sürece” verilen addır?


Finansal analiz
SWOT analizi
Fayda-maliyet analizi
Pazar analizi
Yöneylem araştırması

18.Soru

İşletmelerin bir bütün olarak görüldüğü , tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış çevre arasındaki ilişkilerin yönetildiği kademeye ne ad verilir?


Orta Kademe Yönetimi
Üst Kademe Yönetimi
Alt Kademe Yönetimi
Yönetimsel Görevi Bulunmayan Kademe
Yönetsel Kademe

19.Soru

Yetkinin işletme içindeki dağılımını, işletmedeki değişim kanallarını  ve işletme amaçları arasındaki hiyerarşik düzeni belirleyen  iç çevre  unsurlarından  hangisidir?


Vizyon
Örgüt kültürü
Örgüt Yapısı 
Misyon
İş ortaklıkları 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanı, diğer üretim faktörlerinden ayıran en önemli özelliğidir?


Emeği başkasına kiralaması

Yükselmek istemesi

Verimli çalışması

Para karşılığı çalışması

Geliştirilebilir bir varlık olması