Genel İşletme Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “Kişilerarası Roller”dendir?I. Temsil rolüII. Sözcü rolüIII. Monitör rolüIV. Birleştirici rolü


I-III
I-IV
I-III-IV
II-III-IV
I-II-III-IV

2.Soru

Verimli olan sistemlerin aynı zamanda ne olmaları beklenir?


Esnek

Yüksek kapasiteli

Etkin

İşlevsel

Geribildirimli


3.Soru

Hangisi temel üretim faktörleri arasında yer almaz?


Doğal kaynaklar

Su

Emek

Sermaye

Girişimcilik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez doğal kaynaklara bir örnektir?


Rüzgâr

Petrol

Güneş

Hava

Deniz suyu


5.Soru

İşletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kar maksimizasyonu olduğunu savunan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?


Friedrich Hayek

Thomas Malthus

Milton Friedman

Friedrich List

Irving Fisher


6.Soru

Tedarikçilere uygun fiyat, miktar ve ödeme koşulları sağlanması işletmelerin hangi amacının kapsamında yer alır ?


Sosyal sürdürülebilirlik
Çevresel sürdürelebilirlik
Ekonomik sürdürülebilirlik
Kar
Yasal sürdürülebilirlik

7.Soru

İnsan kaynakları yöneticisi kendi bölümünü yönetirken hangi yetkiyi kullanır?


Kurmay
Komuta
Fonksiyonel
İdari
Makam

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir?


Çeşitlilik
Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Esneklik

9.Soru

Resmî kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları ve etik kodlar etik davranışı etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi

Bireysel özellikler

Yapısal değişkenler

Örgüt kültürü

Sorunu etki gücü


10.Soru

Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir? 


Fiyatlama 
Dağıtım 
Pazarlama iletişimi 
Satış 
Üretim 

11.Soru

  1. Yabancı ülkelerdeki üretimin, toplam üretimin en az %25-30’una denk gelmesi,
  2. Yabancı ülkelerdeki kârların, toplam kârların önemli bir oranına denk gelmesi
  3. Yabancı ülkelerdeki personelin, toplam personelin önemli bir oranına ulaşması

Çokuluslu işletmelerin özellikleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız I


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içerisinde yer almaz?


El işçiliği sistemi
Ev işçiliği sistemi
İmalathane sistemi
Fabrikasyon sistemi
Tam zamanlı üretim sistemi

13.Soru

Sektörel çevre işletmenin hangi aralığında yer almaktadır?


İşletmenin dış çevre ve genel çevre aralığında,
İç çevrenin içerinde,
İşletmenin iç çevresi ile genel çevresi arasında,
Dış çevrenin de dışında,
Dış çevrenin içerisinde

14.Soru

Bir genel müdüre bağlı pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi bölümleri bulunan bir örgüt yapısı aşağıdaki bölümlere ayırma yöntemlerinden hangisini kullanmış olabilir?


Ürün temeline göre bölümlendirme

Coğrafi temele göre bölümlendirme

Fonksiyonlara göre bölümlendirme

Müşteri temeline göre bölümlendirme

Süreç temeline göre bölümlendirme


15.Soru

Örgütte yer alan bireylerin, belirlenen amaçlar yönünde hareket etmelerini sağlamada başvurulabilecek en etkili yollardan biri, etkili bir........uygulaması gerçekleştirmektir. ..................kişilerin belli bir amaca gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları şeklinde tanımlayabiliriz. .......... ise insanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamıdır. Boşluğa hangi kelime kökü gelmelidir?


Lider
Önder
Güdü
İletişim
Başarı

16.Soru

Tek bir amaç veya hedefe yönelik olan ya da tek seferlik önemli bir işle ilgili olarak hazırlanan, tamamlanması birkaç yıl alabilecek kapsamlı ve karmaşıklık derecesi yüksek olabilen plan aşağıdakilerden hangisidir?


Program

Proje

Bütçe

Politika

Prosedür


17.Soru

Etik davranışı etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi resmî kurallar ve düzenlemeler ve iş tanımları ile ilgilidir?


Yapısal değişkenler

Bireysel özellikler

Bireyin ahlaki gelişim düzeyi

Sorunun etki gücü

Temel yetenekler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinden biri değildir?


insan kaynağının sağlanması
istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma
sosyo-politik olanak sağlama
planlama, örgütleme
yönlendirme ve denetleme

19.Soru

İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünleşik yönetim
Stratejik yönetim
Üst kademe yönetim
Orta kademe yönetim 
Alt kademe yönetim 

20.Soru

Uluslararası sosyal Hesapverilebilirlik kurumu tarafından oluşturulmuş standart hangisidir?


ISO 14000
ISO 26000
SA 8000
İSO 18000
ISO 9000