Genel İşletme Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Düzenleyici Kurumlar arasında yer alır?


SPK
Greenpeace Örgütü
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
AKUT
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

2.Soru

Sipariş temeline dayalı olarak işleyen ve üretim sistemi kişilere bağlı olma özelliği taşıyan üretim sistemi hangisidir?


Ev işçiliği sistemi

El işçiliği sistemi

İmalathane sistemi

Fabrikasyon sistemi

Seri üretim sistemi


3.Soru

Bir işletmenin finansal tablolarında yer alan iki unsurun ilişkisinin analizine ne denir?


Oran analizi

Trend analizi

Yüzde yöntemi ile analiz

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Risk analizi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin  faaliyetlerinden biri değildir?


İş sözleşmesinin yapılması 
İşten çıkış belgelerinin oluşturulması 
Bütçe oluştumak 
Tazminatın hesaplanması
Sigorta başvurusu  

5.Soru

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, diğer bir ifade ile likidite riskini değerlendirmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının saptanması için kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal yapı oranları

Faaliyet oranları

Karlılık oranları

Performans oranları

Likidite oranları


6.Soru

  1. Misyon kavramı, bir işletmenin var olma nedeni olarak tanımlanabilir.
  2. Vizyon kavramı, kavramı ise işletmenin gelecekte kendini görmek istediği konumu tanımlamaktadır.
  3. İşletmelerin en iyi bildikleri ve yaptıkları işler onların temel yetenekleri olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


7.Soru

Ucuz, fazla düşünüp planlama yapmadan alınan ürünlere ne ad verilir?


Beğenmeli ürünler
Kolayda ürünler
Aranmayan ürünler
Özellikli ürünler
Hammadde

8.Soru

"A şehrine kurulacak olan nükleer enerji santrali inşaatı, çevre halkı ve çevreci gruplar tarafından protesto edildi. Çevreci gruplar santralin doğal hayatı olumsuz yönde etkileyeceğini savunmakta ve detaylı bir araştırmanın yapılmadığını ileri sürmektedir. Ancak yeni kurulacak nükleer enerji santralinin tek başına tüm elektrik üretiminin %10 unun karşılayabilecek büyüklükte olduğu hükümet tarafından bildirildi ve santralin yapımına izin verildi."Yukarıda verilen örnek olaya göre karar verici hangi etik karar verme yaklaşımına göre karar vermiştir?


Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı
Faydacılık yaklaşımı
Örgüt yaklaşımı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel bulma yöntemlerinden biri değildir?


İlan yoluyla
İnternet aracılığıyla
Çalışanların tavsiyesiyle
Eğitim kurumları aracılığıyla
Mülakat aracılığıyla

10.Soru

İşletmelerin büyümek istemelerindeki asıl hedefleri nedir?


Karlarını arttırmak istemeleri
Teknolojileri takip ederek satın alma faaliyetlerini kolaylaştırmak
Piyasada iyi bir yer edinerek, küresel bir işletme olma vizyonunu oluşturmak
Büyüme sürecinde Doğal kaynakları idareli kullanmak
En çok bedeli ödeyene, mallarını veya hizmetlerini satmak

11.Soru

Üretim sistemi değerlendirmesinde birim girdi başına üretilen çıktı olarak ölçülen öğe aşağıdakilerin hangisidir?


Verimlilik

Etkinlik

Kapasite

Esneklik

Misyon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Temel Performans Değerlendirme Yöntemleri'nden biri değildir?


Kritik olay
Yazılı kompozisyon
Hedeflere dayalı değerlendirme ölçütleri
Grafik değerlendirme ölçeği
Çoklu karşılaştırma

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinde yer almaz?


Pazarlama ve reklam giderleri

Nakit kâr payı dağıtılması

Devlete vergi ödenmesi

Hammadde alışları

Proforma tablolar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim metotları arasında yer almaz?


Videokonferans
İş başında eğitim
İş rotasyonu
Mentorluk ve koçluk
Çalışma kitapları

15.Soru

‘’ ………… işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını, ………….. ise üçüncü şahısların varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder’’ ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Sermaye- Borçlar
Varlıklar- Alacaklar
Öz sermaye- Finansal Borçlar
Kaynaklar- Krediler
Kısa vadeli Borçlar- Uzun vadeli alacaklar

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim gerçekleştirilirken kullanılan sistemlerden biri değildir?


El işçiliği
Ev işçiliği
İmalathane
Seri üretim
Fabrikasyon

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması aşamalarından birisidir?


İşletmenin yeniden yapılandırılması

Bölüm ilişkilerinin geliştirilmesi

İnsan kaynağı arzının belirlenmesi

Departman iş akışlarının belirlenmesi

Mali yapının güçlendirilmesi


18.Soru

İşletme yönetiminin ilk fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordinasyon

Kontrol


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin yapısı içinde yer almaz?


Girdi
Çıktı
Etkililik
İşlem
Geri bildirim

20.Soru

Organizasyonun en tepesinden en alt noktasına kadar bir yetki hattı ile kimin kime rapor vereceğinin belirlenmesine ne ad verilmektedir?


Komuta zinciri
Yetki devri
Komuta birliği
Sorumluluk
Kontrol Alanı