Genel İşletme Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji tabanlı eğitim metotlarından birisidir?


İşbaşında eğitim

İş rotasyonu

Mentorluk ve koçluk

Deneyimsel egzersizler

E-öğrenme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olduğu teknik yetenekler arasında yer almaz?


Stratejik düşünme
Uzmanlık bilgisi
Analiz yeteneği
Alana ilişkin araç ve teknikleri öğrenme
Araç ve teçhizat kullanabilme becerisi

3.Soru

Örgütsel hiyerarşide, alt kademe ile tepe yönetim yani üst kademe yönetim arasında yer alan, tüm yönetim düzeylerini içeren kademe aşağıdakilerden hangisidir?


Alt kademe yönetim
Stratejik yönetim
Üst kademe yönetim
Orta kademe yönetim 
Bütünleşik yönetim

4.Soru

Nasrettin Hoca, oğlu ve eşeği ile ilgili yol hikâyesi aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?


Etik ikilem
Yasa
Ahlak
Töre
Din

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini gösterir?


Varlıklar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler

Varlıklar + Giderler = Kaynaklar + Gelirler

Varlıklar = Borçlar + Sermaye

Varlıklar = Sermaye – Borçlar

Varlıklar – Alacaklar = Sermaye – Borçlar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim fonksiyonu değildir?


Kontrol

Yöneltme

Örgütleme

Planlama

Gerçekleştirme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kâr maksimizasyonu olduğunu söyler?


Sosyoekonomik görüş

Klasik görüş

Neoklasik görüş

Modern görüş

Postmodern görüş


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarına yönelik satışa özendirme araçlarından biridir? 


Satış toplantıları ve gezileri 
Kuponlar 
Örnek ürün dağıtımları 
İndirimler 
Hediye ürünler 

9.Soru

İşletmelerin doğal çevre ile etkileşimlerini yönetmede en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösteren standart aşağıdakilerden hangisidir?


ISO 14000

SA 8000

ISO 26000

GRI

The Caux Roundtable


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avusturyalı bir biyolog Karl Ludwig von Bertallanfy tarafından geliştirilen bir yaklaşımdır?


Kapalı sistem yaklaşımı
Genel sistem yaklaşımı
Sanal sistem yaklaşımı
Dijital sistem yaklaşımı
Kaotik sistem yaklaşımı

11.Soru

Harley-Davidson  motosiklet gruplarına katılan bir kişi, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşindeki aşamalardan en çok hangisine örnek olarak  gösterilebilir?


Güvenlik
Saygı ihtiyacı 
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı 
Ait olma ve sevgi ihtiyacı 
Fizyolojik ihtiyaç

12.Soru

Birim girdi başına üretilen çıktıya ne ad verilir?


Etkinlik
Verimlilik
Kapasite
Esneklik
Karlılık

13.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, birer açık sistem olarak işletmelerin ve tüm sistemlerin yok olmaya mahkum olduğu düşüncesi şeklinde açıklanabilir?


Entropi

Anerji

Eksternalite

Ekofinalite

Sinerji


14.Soru

Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın doğru yer ve zamanda yöneticiler tarafından bir araya getirilmesini sağlayan bir süreç tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Güdüleme
Soru kökü, insan kaynakları planlamasının tanımını içermektedir.
Özlük işleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biridir?


Denetim

Örgüt içi iletişim

İş tatmini

Koordinasyon

İşbirliği


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevrenin işletmeler üzerindeki etkilerindendir? 1) Ekonominin güncel durumu 2) Ekonominin konjonktürel yapısı 3) Ekonomide yaşanan yapısal değişimler


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1, 2 ve 3
2 ve 3

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verici rolleri arasında yer alır?


Monitör rolü
Arabulucu rolü
Sözcü rolü
Temsil rolü
Birleştirici rolü

18.Soru

İşletmenin tek bir amaç veya hedefine yönelik olarak hazırlanan, programa göre daha dar kapsamlı ve daha düşük karmaşıklık derecesine sahip olan plan aşağıdakilerden hangisidir?


Program

Proje

Bütçe

Politika

Prosedür


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri olan kontrol sürecinin dört temel aşamasından biri değildir?


Standartların belirlenmesi
Fiili performansın ölçülmesi
Eş zamanlı kontrol yapılması
Fiili performansın standartlarla karşılaştırılması
Gerekliyse düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

20.Soru

Bir işletme yöneticisinin çevreyi analiz ederek işletmeye yenilikler kazandırması, yönetici rollerinden hangisi ile ilgilidir?


Kaynak dağıtıcı rol

Girişimci rol

Arabulucu rol

Temsil rolü

Birleştirici rol