Genel İşletme Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Muhasebe bilgisi önemli hata ve ön yargı içermemeli ve bilgi kullanıcılarının, bilginin neyi açıklamayı hedefliyorsa onu temsil ettiğini bilmesi gerekliliği” bilginin hangi niteliğini belirtmektedir?


İlgililik
Karşılaştırabilirlilik
Anlaşılabilirlik
Önemlilik
Güvenirlilik

2.Soru

Mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşma tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Yönetim
İstek
Etkililik
Üretim
İnovasyon 

3.Soru

Aşağıdaki unsurlardan hangisi insan kaynaklarında yer almaz?


Kalıplar, normlar

İnsan odaklı

Danışmanlık hizmeti

Kaynak anlayışı

Dinamik bir yapı


4.Soru

“Makine, insan ve teçhizat kullanarak fiziksel bir ürünün yapımı ya da hizmetin meydana getirilmesi”ne ne ad verilir? 


Üretim
Proje
Tüketim
Yatırım
Gözden geçirme

5.Soru

İnsan kaynakları biriminin (1) Performans yönetimi (2) Ücret yönetimi, (3) Kariyer yönetimi faaliyetleri aşağıdakilerden hangisini sağlar?


Yetkin çalışanları belirlemek
Yetkin çalışanları seçmek
İşten çıkarma
Çalışanlara güncel bilgi ve yetenekler sağlamak
Yetkin ve yüksek performanslı çalışanları elde tutmak

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının  fonksiyonlarından biri değildir?


Özlük işleri 
Ücret yönetimi 
Kariyer yönetimi
İnsan kaynakları planlaması
Vizyon ve misyon belirleme 

7.Soru

Fırtına, deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetler işletme faaliyetlerinin kesintiye uğramasına veya tamamen durmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki işletmelerden hangisinin doğal çevreyle yakın bir etkileşimi vardır?


Dayanıklı tüketim malı ticareti yapan işletmeler

Turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler

Bankacılık alanında faaliyet gösteren işletmeler

Madencilik alanında faaliyet gösteren işletmeler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama iletişimi araçlarından biri değildir?


Televizyon
İnternet
Telefon
Kuponlar
Otomatik satış makineleri

9.Soru

Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanan öge, aşağıdakilerden hangisidir? 


Etkinlik
Fizibilite 
Yatırım
Verimlilik
Kapasite           

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alt kademe yönetimde yer alan unvanlardan biridir?


Bölüm müdürü

Genel müdür

Hat yöneticisi

Yönetim kurulu başkanı

Bölüm müdür yardımcısı


11.Soru

Bir işletmenin faaliyetlerine yön veren, geleceği ile ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Misyon

Vizyon

Temel yetenekler

Örgüt kültürü

Örgüt yapısı


12.Soru

"1980 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan AA şirketini o yıllarda babam Veli Onar yönetiyordu. İlerleyen yıllarda şirketin büyümesi ile birlikte şirket yönetimi 2015 yılında bu işte uzman olan Ali Onar Bey'e bırakılmıştır." Yukarıda aktarılan bilgiye göre A Şirket'i verilen yıllara göre nasıl yönetilmektedir?


1980 yılı: Ailesel Yönetim, 2015 yılı: Profesyonel Yönetim
1980 yılı: Ailesel Yönetim, 2015 yılı: Siyasi Yönetim
1980 yılı: Siyasi Yönetim, 2015 yılı: Profesyonel Yönetim
1980 yılı: Profesyonel Yönetim, 2015 yılı: Ailesel Yönetim
1980 yılı: Profesyonel Yönetim, 2015 yılı: Siyasi Yönetim

13.Soru

Yöneticiler karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken çeşitli roller üstlenirler.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Girişimcilik rolü

Sorun çözme rolü

Monitör rolü

Kaynak dağıtımı rolü

Arabuluculuk rolü


14.Soru

El işçiliği sisteminin tersine ürünlerin, özel alıcıların kişisel isteklerine göre değil de, daha geniş bir alıcı kitlesinin genel ve olası istekleri dikkate alınarak üretildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?


İmalathane sistemi
Ev işçiliği sistemi
Fabrikasyon sistemi
Tek üretim sistemi
Geleneksel sistem

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi likidite oranlarından biridir?


Finansal Yapı Oranları
Faaliyet Oranları
Kârlılık Oranları
Disponibilite Oranı
Varlık Oranı

16.Soru

Bir üretim işletmesinin fabrikadan halka satış mağazası açması ne tür bir büyüme örneğidir?


Pazara nüfuz etme

Ürün farklılaştırma

Yatay büyüme

İleri doğru dikey büyüme

İleri doğru yatay büyüme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları bölümünün iç organizasyonuna dahil değildir?


İşe alma yöneticisi
Üretim müdürü
Eğitim yöneticisi
Ücret ve sosyal yardımlar yöneticisi
Endüstriyel ilişkiler yöneticisi

18.Soru

Başkaları vasıtasıyla iş görme tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Yönetim
İstek
Sistem
Üretim
İnovasyon 

19.Soru

İşletmenin ihtiyaç duyduğu kaynakların en uygun koşullarda sağlanmasını ve sağlanan kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını, yatırımlara dönüştürülmesini sağlamayı aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır ?


Muhasebe süreci
Finansman fonksiyonunun görevi
Yönetim fonksiyonunun görevi
Denetim departmanının işlevi
Yatırım araçlarının belirlenmesi

20.Soru

I. İnsanların yenilik arayışı işletme varlığının devamını sağlarII. İnsanların satın aldığı her ürün ve hizmet onların bir sorununu çözecektirIII. Refah ile işletmeler arasında bir ilişkinin varlığı kabul edilemezIV. Tekelleşme, işletme kurmayı teşvik etmektedirV. Yenilikçilik-yaratıcılık ve inovasyon kavramlarının işletme kavramı ile ilgisi bulunmamaktadırVI. İş motivasyonu, çalışanların karşılanmamış ihtiyacı karşılanarak sağlanamazVII. İhtiyaçları, hiyerarşik bir yapı dahilinde sınıflandıramayızYukarıda belirtilen ifadelerden hangi veya hangileri doğrudur?


I. ve II.
III.
IV.
V. ve VI.
VII.