Genel İşletme Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde küçülme yöntemlerinden biri değildir?


İşten çıkarma
Çalışanların giderlerini arttırma
Erken emeklilik
Ayrılma
Kısa dönemli işten çıkarma

2.Soru

Aşağıda örgütleme fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde izlenmesi gereken süreçler verilmiştir. Seçeneklerden hangisinde izlenmesi gereken süreçlerin sıralaması doğru olarak verilmiştir. I. Bu iş gruplarını kademeler itibariyle farklılaştırarak be yine belli kriterlere göre gruplayarak mevkileri, pozisyonları oluşturmak II. Amacı gerçekleştirmek için hangi görev, iş ve faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirlemek III. Bu görevleri anlamlı bir şekilde gruplayarak işleri oluşturmak IV. Bu pozisyonları yine belirli kriterlere göre biraraya getirerek bölümleri oluşturmak V. Bu işleri çeşitli kriterlere göre gruplayarak iş gruplarını veya faaliyetleri oluşturmak VI. Tüm bu görev, iş, iş grubu ve pozisyonlarla ilgili tanımları yapmak VII. Bu mevkilere getirilecek işgörenleri seçmek ve atamak


I. III. VII. II. IV. VI. V.
II. III. V. I. IV. VI. VII.
I. II. IIII. VII. V. IV. VI.
VI. III. II.VII. V. I. IV.
I. II. III. IV. V. VI. VII.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangi yada hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarıdır? I. İşe alma II. Eğitim ve geliştirme III. İnsan kaynakları planlaması IV. Performans yönetimi V. Ücret yönetimi VI. Kariyer yönetimi VII. Çalışma ilişkileri ve iş güvenliği VIII. Özlük işleri


II. V.
I. III. IV. VII.
Yalnız III.
Hepsi
Hiçbiri

4.Soru

Bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesi ya da yeni ürün üretimine kolaylıkla geçebilmesi olarak tanımlanan öge, aşağıdakilerden hangisidir? 


Esneklik
Fizibilite 
Yatırım
Performans
Kapasite           

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimciliğe verilen genel addır?


Kuruluş yeri
Yönetim fonksiyonları
İşletme fonksiyonları
Üretim faktörleri
İşletme amaçları

6.Soru

İşletmelerde aynı zamanda üretkenlik tanımı için de kullanılan, genellikle birim girdi başına üretilen çıktı olarak ölçülen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Esneklik
Geribildirim

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir?


Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Esneklik
İş güvenliği

8.Soru

Finansal tablolar mümkün olduğu kadar ilgili tarafların kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde açıklanmaktadır.Bu ifade  muhasebe bilgisinde sahip olunması gereken niteliklerden hangisini açıklar?


Anlaşılabilirlik
İlgililik
Güvenilirlik
Karşılaştırılabilirlik
Önemlilik

9.Soru

İşletme sınırları dışında kalan her şey olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme etkileşimi
İşletme çevresi
İşletme faaliyeti
İşletme girdisi
İşletme çıktısı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imalathane sistemi için söylenemez?


Sabit giderler düşüktür

Sermaye gereksinimi el işçiliğinden yüksektir

Bu sistemde kişi işletmeleri yaygındır

Geniş bir alıcı kitlesinin genel isteklerini dikkate alır

Maliyetler üretim kapasitesinin kullanımına bağlıdır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde planlamayı daha etkin kılmak için amaç ve hedeflerin sahip olması gereken niteliklerinden biri değildir?


Amaçlar, işletmenin temel sonuç alanlarına yönelik olmalı ve önemli sonuçlar üzerine odaklanmalıdır.
Amaçlar, iddialı, zorlayıcı fakat ulaşılabilecek düzeyde ve gerçekçi olmalıdır.
Amaçlar, açık ve anlaşılabilir, ölçülebilir ve eğer mümkünse sayısal olarak ifade edilebilir olmalıdır.
Amaçlar,  zaman belirtilmeden  belirlenmelidir.
Amaçlar, mümkünse belirli ödüllere bağlanmalıdır.

12.Soru

Çalışanın eline para olarak geçen temel ücret, maaş ve teşvik primlerini içeren ödeme aşağıdakilerin hangisidir?


Doğrudan ödeme

Dolaylı ödeme

Karşılıksız ödeme

Karşılıklı ödeme

Tekrar ödeme


13.Soru

Yöneticinin emrinde çalışanları motive etme ile ilgili sorumluluklarını kapsayan rolü aşağıdakilerin hangisidir?


Temsil rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü

Monitör rolü

Bilgi yayma rolü


14.Soru

İşletmenin amaçlarını, inançlarını ve değerlerini kapsayan ve işletmenin kendisini nasıl gördüğü gibi ifadeleri içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyon

 

Misyon

Etik kodlar

Amaçlar

Stratejik plan


15.Soru

Yöneticiler karar verme ile faaliyetlerine yerine getirirken aşağıdaki rollerden hangisini üstlenirler?


Temsil etme rolü

Liderlik rolü

Birleştirici rolü

Bilgi yayma rolü

Kaynak dağıtıcı rolü


16.Soru

 Üretim bütçesi tamamlandıktan sonra, malın üretim maliyetine doğrudan dâhil edilemeyen harcamalar için ..... bütçesi hazırlanır.Yukarıda verilen metindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?


ham madde ve malzeme 

nakit

reklam

genel imalat giderleri

iş gücü 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangi yada hangileri işletmelerin büyümesinin yarattığı sakıncalardandır? I. İşletmeler büyüdükçe yapılacak işler ve bürokrasi artabilir II. İşletme de çalışan sayısı arttıkça, çalışanlar olumsuz etkilenebilir III. İşletmeler büyüdükçe ekonomik kriz yaşama ihtimalleri artabilir IV. İletmenin büyümesi müşteri ve çalışan arasındaki koordinasyon sorununu artabilir V. İşletmeler büyüdükçe uluslararası bağlantıların artması ile ekonomik risk artabilir


III. V.
Yalnız II.
Yalnız IV.
Yalnız III.
I. II. IV.

18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Yalın Üretimin" özelliklerinden biri değildir?


Her süreçte sürekli gelişmeyi ve kaliteyi amaçlar
İnsan odaklı bir örgütlenme anlayışı vardır
Tedarikçilerle ilişkiler, sistemin en önemli desteklerindendir
İç ve dış paydaşların beklentilerini temel alır
Ürün ve üretim esnekliği sağlanmaz

19.Soru

İnsan kaynakları yönetimi aşağıdaki alanlardan hangisini kapsamaz?


Personel yönetimi

Eleman ihtiyacının belirlenmesi

Uygun elemanların seçimi

Çatışmaların çözümü

Müşteri ilişkileri


20.Soru

Mevcut bilginin kararları etkileme gücüne sahip olması, muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerden hangisinin kapsamında yer alır?


İlgililik

Güvenilirlik

Karşılaştırılabilirlik

Anlaşılabilirlik

Önemlilik