Genel İşletme Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kişi veya grubun davranışlarının doğruluğunu ve yanlışlığını belirleyen kurallar ve ilkeler hangi kavramla ifade edilmektedir?


Etik

Gelenek

Kalite

Norm

Kültür


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yönetimin temel unsurları yer almaktadır? I. İşletmenin amaçları II. Siyasi Otorite III. Verimlilik IV. İnsan Kaynakları V. Yönetimin İşlevleri


I-III
II-III-IV
II-III-V
I-III-IV-V
II ve V

3.Soru

Bir marka, ürün, hizmet, düşünce, kişi, kurum veya işletmenin kitle iletişim araçlarını kullanarak tanıtılmasını sağlayan pazarlama iletişimi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Satış özendirme

Halkla ilişkiler

Dağıtım

Kişisel satış


4.Soru

Piyasa araştırması ve talep tahmini çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilere göre işletme ile ilgili hangi unsura karar verilir?


İşletmenin maliyeti
İşletmenin kuruluş yeri
İşletmenin büyüklüğü
İşletmenin yapısı
İşletmenin üreteceği mal

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer almaz?


İnsan kaynakları planlaması

Üretim planlaması

İşe alma

Eğitim ve geliştirme

Performans yönetimi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi ile ilişkilidir?


Dönen varlıklar

Duran varlıklar

Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Uzun vadeli yabancı kaynaklar

Öz sermaye


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Banka faiz oranları

Hammadde

Pazara yakınlık

Ulaştırma

İşgücü


8.Soru

Kar elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişiye ne ad verilir?


Yönetici

İşgören

Girişimci

Formen

Teknisyen


9.Soru

Muhasebe bilgisinin güvenilir bilgi olması özelliğinin ne anlama geldiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde açıklanmaktadır?


Bilginin kararları etkileme gücüne sahip olması, bilginin gelecekteki olayları tahmin etmek veya geçmiş olayları doğrulamaya yardımcı olması
Muhasebe bilgisi önemli hata ve ön yargı içermemesi, bilgi kullanıcılarına bilginin neyi açıklamayı hedefliyorsa onu temsil ettiğine güvenmeleri konusunda güvence verebilmesi
İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesini sağlayabilmesi
Finansal tabloların mümkün olduğu kadar ilgili tarafların kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde hazırlanmış olması
Finansal bilginin nihai kararların alınması sırasında kullanılır derecede önem taşıyan bilgiler olması

10.Soru

‘’Maliyet analizleri, karlılık raporları, bütçeler gibi araçlarla işletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak alan ……………….. olarak belirlenmiştir’’ ifadesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?


Genel Muhasebe
Finansal Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
Maliyet muhasebesi
Nakit akım tablosu

11.Soru

Stratejik düşünme, uzun dönemde işletmenin karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri öngörebilmek ve örgütün güçlü ve zayıf yönlerini bir bütün olarak değerlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?


Beşeri yetenek

Teknik yetenek

Lider rolü

Birleştirici rolü

Kavramsal yetenek


12.Soru

Belirli bir ürünü büyük miktarlarda üretmek için yapılan üretim biçimine ne ad verilir? 


Kitlesel üretim
Seri üretim
Tek üretim
Sipariş üretim
Montaj üretimi

13.Soru

Bir işletmenin var olma nedeni olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyon
Misyon
Yetenek
Yapı
Örgüt

14.Soru

Değerler hangi tür koşullarda etik karar almaya etki ederler?


Yasalarla düzenlenmiş koşullarda
Resmi kuralların olduğu koşullarda
Prosedürlerin belirlendiği koşullarda
Disiplin kurallarının olduğu koşullarda
Hiçbir belirgin kuralın olmadığı koşullarda

15.Soru

Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi planlamaya ait değildir?


Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir.
Planlama geleceğe dönük bir süreçtir.
Planlama örgüt çalışanları tarafından benimsenmelidir.
Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir.
Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.

16.Soru

"Varlıklar=Borçlar+Sermaye" ifadesinin "Varlıklar=Yabancı Kaynaklar+Öz Kaynaklar" şeklinde ele alınması daha doğru olmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Öz kaynağın büyüklüğü ile sermayenin büyüklüğü birbirinden farklıdır.
Sermaye işletmeye ortaklarca sağlanan kaynaklardır.
Öz kaynak işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder.
Öz kaynaklar ortaklarca ödenen sermayenin dışında işletmenin dağıtılmamış karını ve dönem karını da kapsamaktadır.
Yabancı kaynak işletme sahipleri ya da ortaklar dışındaki kişi ya da kurumların varlıklar üzerindeki haklarıdır.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olması gereken karar verici rollerinden biridir?


Girişimci rolü

Monitör rolü

Sözcü rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsuru arasında yer almaz?


İşletmenin amaçları
Etkililik ve verimlilik
Yönetimin işlevleri
İşletmenin faaliyet alanı
İşi yapacak insanlar

19.Soru

İşletmelerin sosyal yönünü vurgulayan ve iş ortamı içerisinde çalışanların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bunları kapsayan davranış süreçlerini ifade eden örgütlenme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


İş ile insan arasındaki düzenleme
İş ile iş arasındaki düzenleme
insan ile insan arasındaki düzenleme
Yönetici ile İşveren arasındaki düzenleme
Yönetici ile yönetici arasındaki düzenleme

20.Soru

I. Envanter işlenmelerinin yapılmasıII. Finansal tabloların hazırlanmasıIII. Yevmiye defterinin tutulmasıIV. Genel geçici mizanın hazırlanmasıV. Kesin Mizanın hazırlanmasıVI. Büyük defterin hazırlanmasıYukarıdaki muhasebe süreci adımlarının doğru sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?


III - II - IV - V - VI - I
II - VI - IV - I - V - III
V - II - I - IV - III - VI
III - VI - IV - I - V - II
I - V - IV - III - VI - II