Genel İşletme Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde etik alanın yer aldığı bölge tam olarak anlatılmıştır?


Bir hukuk sistemi içinde değerler ve standartların yazılı halde bulunduğu yasalarla tanımlanmış davranışlara ait alan
Yasalarda hiçbir şekilde yer almayan davranışlara ait alan
Özgür seçim alanı ile hukuksal alan arasında kalan alan
Bireylerin herhangi bir yaptırımı göze almayarak sergilediği davranışların olduğu alan
Sadece değer yargılarına göre davranışların sergilendiği alan

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme ile ilgili faaliyetini yerine getirirken üstleneceği rollerden birisi değildir?


Girişimci Rolü
Sorun Çözücü Rolü
Arabulucu Rolü
Finansal Kaynak Yaratıcı Rolü
Kaynak Dağıtıcı Rolü

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemi yapısındaki “işlem elemanı” içinde yer almaz?


Hammadde
Fabrika
Taşıma
Servis
Araç-gereçler

4.Soru

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını  ve kaynaklarını  bir arada gösteren tabloya ne ad verilir?


Mizan
Mali durum tablosu 
Finansal tablo 
Gelir Tablosu 
Bilanço

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisini kullanan taraflar olarak işletme dışı bilgi kullanıcıları arasında yer almaz?


İşletmenin mal satın aldığı işletmenin satış bölümü yöneticisi 
İşletmeye mal satan satıcı işletmenin satış bölümü yöneticisi 
İşletmenin borç aldığı bankanın kredi yöneticisi 
İşletmenin pazarlama yöneticisi 
İşletmenin kayıtlı olduğu vergi dairesindeki birim yöneticisi 

6.Soru

İşletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?


Gelir tablosu
Nakit akım tablosu
Fon akım tablosu
Öz kaynaklarda değişim tablosu
Bilanço

7.Soru

İnsanların hayallerini, ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirmesi ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?


Doğal kaynaklar

 

İnovasyon

 

Emek

 

Sermaye

Girişimcilik


9.Soru

İşletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları faaliyetleri nasıl gruplandırırız?


Planlama ve analiz
Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim- satış faaliyetleri)
Fon giriş ve çıkışları
Fon kaynakları ve fon kullanımları
Defter tutma ve finansal analiz

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sınıflandırılmasında temel alınan kriterlerden değildir?


Büyüklük (ölçek)

 

Yaptıkları iş

 

Fizyolojik ihtiyaçlar

 

Sermayenin mülkiyeti

Kâr ve yasal statü


11.Soru

1. Beşeri Yetenek 2. Teknik Yetenek 3. Kavramsal Yetenek Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  yönetsel yeteneklerdendir?


Yalnız 1
Yalnız 3
2.3
1.2
1,2,3

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?


Finansal Analiz
Bir döneme ait nakit girişlerinin ve çıkışlarının raporlanması
Fonların sağlanması
Kar dağıtım kararları
Finansal planlama ve kontrol

13.Soru

Büyük işletmelerin pazarda fiyat belirleyici olmalarının sebebi nedir?


Tüketicilerin tanıdıkları işletmeleri tercih etmesi
Araştırma- geliştirme faaliyetlerine önem vermeleri
Yüksek satış rakamlarına kolayca ulaşmaları
Hammade kaynaklarına yakın olmaları
Büyük miktarda malzeme satın aldıkları için

14.Soru

I. Envanter kayıtlarından sonra tüm hesap kalanlarını kesin mizana işlemeII. Tüm hesap kalanlarını listelemeIII. Finansal nitelikli işlemlerin günlük olarak yevmiye defterine kaydıIV. Finansal nitelikli işlemlerV. Yevmiye kaydında kullanılan hesaplara aktarmaVI. Muhasebe dışı sayım ve değerleme, muhasebe içi ayarlama ve düzeltmeVII. Finansal tablolara işlemeYukarıdaki işlemler muhasebe sürecindeki aşamalara göre nasıl sıralanır?


IV, III, V, II, VI, I, VII
I, II, III, IV, V, VI, VII
II, III, V, I, IV, VII, VI
I, IV, V, III, II, VII, VI
IV, III, V, VI, I, VII, II

15.Soru

"İşletmenin tamamını ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, örgütsel amaç, politika ve stratejileri oluşturmak" yönetim piramidi içerisinde yer alan aşağıdaki hangi yönetim kademesinin görevidir?


Yönetsel görevi olmayan çalışanlar
Orta kademe yönetim
Üst kademe yönetim
Alt kademe yönetim
Hiyerarşi yönetimi

16.Soru

İşletmenin performansını analiz etmek ve gelecekteki finansal performansını tahmin etmek için finansal tablolardaki çeşitli kalemler arasında ilişkiler kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan sürece ne ad verilir?


Fizibilite
Gelir tablosu analizi
Finansal analiz
Performans analizi
Dönemsel analiz

17.Soru

İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesi hangisidir?


Üst kademe yönetimi

Orta kademe yönetimi

Alt kademe yönetimi

Tepe yönetimi

Kurmay yönetimi


18.Soru

I. KartelII. KonsernIII. TröstIV. KonsersiyumV. Centilmenlik AnlaşmasıYukarıda işletmeler arasında gerçekleşen birleşme şekilleri verilmektedir. Bu şekillerin hangilerinde işletmeler hukuki ve yasal bağımsızlılklarını kaybetmemektedirler?


I, II
IV, V
II, V
IV, II
I, III

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinin personel bulma yöntemlerinden biri değildir? 


İlan vererek personel bulma
Tanıdık kişileri işe alma 
Internet aracılığıyla personel bulma 
Araştırmalar,çalışan tavsiyesi 
Meslek kuruluşları yada iş kurumları 

20.Soru

Bir işletmenin finansal tablolarında yer alan iki unsurun ilişkisinin analizini ifade eden analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Oran Analizi
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Yüzde Yöntemi ile Analiz
Trend Analizi
Frekans Analizi