Genel İşletme Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Abraham Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi”nde piramidin (hiyerarşinin) tabanındaki ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?


Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı


2.Soru

I. İşgücü II. Malzeme III. Girişimci IV. Ürün Yukarıda numaralanmış olarak verilen elemanlardan hangisi/ hangiler,i üretim sistemi ögelerinden olan girdilere örnek olarak verilebilir?


I ve II
I ve III
II ve IV
I ve IV
III ve IV

3.Soru

“Bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesine ….. denir”

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Maliyet

Verimlilik

Etkinlik

Kapasite

Esneklik


4.Soru

Bir işletme yöneticisinin çalışanlardan bazı konularda bilgi toplaması, yönetici rollerinden hangisini açıklamaktadır?


Girişimci rolü

Sözcü rolü

Sorun çözücü rolü

Arabulucu rolü

Monitör rolü


5.Soru

Üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir? 


Yardımcı donatım
İşletme gereçleri
Hammaddeler
Endüstriyel hizmetler
İşlenmiş  maddeler ve parçalar

6.Soru

Yönetim işini yapan ve insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetici
Lider
Amir
Şef
Beyaz yakalı

7.Soru

Hangi çalışana ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini belirlemesi gereken işletme içindeki hangi taraflardır?


Yöneticiler
Paydaşlar
İnsan kaynakları bölümü
Yönetim danışmanları
Tedarikçi işletmeler

8.Soru

Aşağıda belirtilen cümle yada cümlelerden hangi yada hangileri doğrudur? I. Yönetici yönetim işini yapan , insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir II. Yönetici, başkalarına neyi nasıl yapacaklarını söyler, yapılan çalışmaları izler ve kontrol eder III. Yönetici, yönetim alanında birikmiş bilgi birikimine ilaveten kendi bireysel beceri ve yeteneklerini kullanarak başkaları ile birlikte çalışır ve yönetmekte olduğu birimi, amaçlarıyla birlikte çalıştığı kişiler vasıtasıyla ulaştırır IV. Yönetimi bir meslek olarak yapan profesyonel yöneticiler, karı ve riski başkasına ait olmak üzere mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini biraraya getirerek yönetir ve bunun karşılığında ücret alır V. Yöneticinin başarısı yönetmekle görevli olduğu birimin amaçlarına ne derece ulaştığına bağlı olarak değerlendirilir ve buda yöneticinin başarısının büyük ölçüde başkalarına bağlı olduğu anlamına gelir


I. Yalnız III
II. II ve IV
Yalnız IV
I, II, III, IV ve V
I, II, IV ve V

9.Soru

İşletmelerin sosyal sorumluluklarının ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Hayırseverlik sorumluluğu

Geleneksel sorumluluklar

Ekonomik sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar


10.Soru

Aşağıdaki yönetsel yeteneklerden hangisi alt yönetim kademesinde görev yapan yöneticiler için çok önemlidir?


Teknik yetenek
Temel yetkinlik
Hoşgörü yeteneği
Kavramsal yetenek
Karar verme yeteneği

11.Soru

Finansal planlamanın amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?


Gelecekte ihtiyaç duyulacak fonları belirlemek ve fonların etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
Yatırımdan sağlanan getirinin ve yatırımla ilgili risklerin değerlendirmesini sağlamak.
İşletmede yer alan her bölüm veya fonksiyon için ayrıntılı bütçe düzenlemek.
Sermayesinin nasıl finanse edileceği konusunu çalışmak.
İşletmenin elde ettiği kârın nasıl dağıtılacağını saptamak.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin unsurlarından biri değildir?


İşletmenin amaçları
Yönetimin işlevleri
İşi yapacak insanlar
Üretim
Etkililik ve verimlilik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresi sınırları içinde kalan alt sistemlerden biridir?


Vizyonu

Rakipleri

Müşterileri

Tedarikçileri

İşgücü piyasası


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girdiye örnek olarak verilemez?


Finansman
Duygular
İnsan
Bilgi 
Hammadde

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “Yönetimin Fonksiyonları”ndandır?I. YöneltmeII. LiderlikIII. PlanlamaIV. Örgütleme


I-III
II-III
III-IV
I-II-III
I-III-IV

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir?


Kapasite

Geri bildirim

Etkinlik

Esneklik

Verimlilik


17.Soru

AKS firmasının aşağıda belirtilen planlama süreçlerinden hangisini izlemesi gereksizdir? I. Örgütsel amaçların belirlenmesi II. Gelecekteki olası olayların ve varsayımların belirlenmesi III. Seçeneklerin belirlenmesi IV. Rakiplerin pazar analizlerinin yapılması V. En iyi alternatiflerin seçimi VI. Uygun alt planların hazırlanması VII. Planların uygulanması


II. V.
I. III. VI. VII.
Yalnız II.
Yalnız IV.
Yalnız III.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerinin belirlenmesinde kullanılan niteliksel ölçütlerden biridir?


Çalışan insan sayısı

Kullanılan sermaye miktarı

Teknolojik güç

Harcanan enerji

Pazarlık gücü


19.Soru

I- Dönemlik bir finansal tablodur

II- Faaliyetler sonucu sermayedar için artış yaratan olaylar hasılat olarak nitelendirilir

III- Gelir tablosu işletmenin fotoğrafını gösteren bir unsurdur 

Gelir tablosu ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


20.Soru

İşletmelerin ihtiyaç duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlara yatırılarak yönetilmesine ne denmektedir?


Yatırım

Finansal yönetim

Sermaye

Fon akımları

Nakit akımları