Genel İşletme Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden özellikle dört tanesi önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu öğelerden biri değildir?


Verimlilik
Etkinlik
Yönetim
Kapasite
Esneklik

2.Soru

Bir işletmede süreleri açısından bakıldığında hangi plan türü işletmeyi gelecekte ulaşmak istediği hedeflere taşıyabilir?


Kısa vadeli planlar
Uzun vadeli planlar
Orta vadeli planlar
Yakın gelecekte gerçekleşmesi hedeflenen planlar
Projeler

3.Soru

Bir işletmeye dair kısa vadelei yabancı kaynaklar, hazır değerler, geçici yatırımlar ve alacaklar bilinmektedir. Bu bilgilerle aşağıdaki likidite oranlarından hangisini veya hangilerini elde etmek mümkündür.I. Cari OranII. Asit-test oranıIII. Nakit oranı


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Temel Performans Değerlendirme Yöntemlerinden biridir?


Kritik Olay
Yazılı Kompozisyon
Hedeflere dayalı  değerlendirme  ölçekleri 
Grafik Değerlendirme Ölçeği
Çoklu Karşılaştırma 

5.Soru

İnsan faktörünün işletme hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi şeklinde ifade edilen.tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İnsan kaynağı 
İstek
Sistem
Yönetim
İnsan kaynakları yönetimi

6.Soru

Belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir tablosu
Bilanço
Nakit akım tablosu
Öz kaynaklarda değişim tablosu
Yevmiye defteri

7.Soru

........yönetim, bir işletmenin yönetiminde, sahipliğin, temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir .........üyelerinden oluşması durumudur. Ekonomik gelişme çabalarının başlangıcında geniş ölçüde rastlanan .......yönetimin en önemli özelliği, üst yönetim kademelerinin , özellikle belli bir .........üyelerine açık olmasıdır. Noktalı yerlere hangi kelime kökü gelmelidir?


Devlet
Kamu
Aile
Kurum
Siyaset

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tedarikçilik uygulamalarında tedarik zinciri yaklaşımının hızla gelişmesinin altında yatan nedenlerden biri değildir?


İşletmelerin orta seviyedeki hiyerarşik kademelerinin ortadan kalkması, çalışanların daha çok işlevi aynı anda yerine getirmesini ve daha büyük sorumlulukların altına girmesini zorunlu kılmaktadır
Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında hızın öneminin giderek artması, işletmecileri tedarikçilerle yakın ilişkiler kurmaya ve piyasaya sürülmesi planlanan ürünlerin tasarım süreçlerinden itibaren bir arada çalışmaya itmiştir
İşletmelerin girdi sağlama konusunda süreklilik talepleri, işletmelerin az sayıda güvenilir tedarikçiyle ilişkiler kurmasına neden olmuştur
Küreselleşme, işletmelerin girdi sağlama alanlarını oldukça genişletmiş, en kaliteli girdiyi, en ucuza sağlayabilen tedarikçilerin bulunması önemli bir çaba halini gelmiştir
İşletmeler kendi yaptıkları işe yoğunlaşmış, uzmanlık alanlarının dışındaki işleri, bu alanda uzman, diğer işletmelere yaptırma eğilimine girmişlerdir

9.Soru

Davranışa dayalı değerlendirme ölçeği
Çoklu karşılaştırma
Amaçlara göre yönetim değerlemesi
Pareto analizi
Balık kılçığı diyagramı
Yukarıdakilerin hangileri temel performans değerlendirme yöntemleri arasında sayılmaktadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.

I., II., III., IV. ve V.


10.Soru

Planlama süreci ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?


Gelecekteki olası olayların ve varsayımların belirlenmesi

Örgütsel amaçların belirlenmesi

Seçeneklerin belirlenmesi

En iyi alternatiflerin seçilmesi

Uygun alt planların hazırlanması


11.Soru

Yöneticinin işletmeyi pek çok yönden daha iyi hale getirmek için çevredeki gelişim ve yenilikleri izlemesi ve işletmeye kazandırması ile ilgili rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimci rolü

Monitör rolü

Bilgi yayma rolü

Lider rolü

Temsil rolü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için hukuki birleşme türlerinden biri değildir?


Kartel
Konsorsiyum
Arkadaşlık anlaşması
Tröst
Merger

13.Soru

İşletmeler, hangi felsefeye göre üretim yapmalıdırlar?


Piyasada en çok tutulan ürüne göre
‘’Neyi üretebiliyorsam, onu satarım’’ mantığına göre
Getirisi, girdilerine göre en yüksek ürüne
‘’ Neyi satabiliyorsam, onu üretirim’’ mantığına göre
En az çalışan ile en çok ürün üretmek mantığına göre.

14.Soru

Bir kişi veya grubun davranışlarının doğruluğunu ve yanlışlığını belirleyen kurallar ve ilkeler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak

Yasa

Etik

Yönetmelik

Kurallar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim yöntemine göre üretim biçimlerinden biri değildir?


Primer (Birincil) Üretim
Proje Tipi Üretim
Analitik ve Sentetik Üretim
Fabrikasyon
Montaj Üretimi

16.Soru

"Kısım müdürleri, ustabaşılar ve hat yöneticileri" gibi unvanlar, yönetim piramidi içerisinde hangi kademede yer alırlar?


Yönetsel görevi olmayan çalışanlar
Üst kademe yönetim
Orta kademe yönetim
Alt kademe yönetim
Hiyerarşik yönetim

17.Soru

İşletmelerde dönem başından dönem sonuna kadar meydana gelen tüm finansal nitelikli işlemlere ne ad verilir?


Tahakkuk esası
Önemlilik ilkesi
Finansal planlama
Kaynak temini
Muhasebe döngüsü

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme kuruluş yeri seçimi sürecinde yapılacak olan işlemlerden biri değildir?


Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğundan tescil ve ilan işlemleri

Ödenecek maaşların hesaplanması işlemleri

Sanayi Odası ya da Ticaret Odasına kayıt işlemleri

Belediyelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması

Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri


19.Soru

"Yöneticinin bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla çalışabilme becerisi" aşağıdaki yeteneklerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?


Birleştirici yetenek
Teknik yetenek
Kavramsal yetenek
Girişimci yetenek
Beşeri yetenek

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin dışarıdan insan kaynağı bulmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir?


İş ilanı verme
Online başvuru linki bulundurma
Çalışan tavsiyelerini alma/değerlendirme
Oryantasyon uygulama
Meslek ya da iş kuruluşlarından aday bulma