Genel Muhasebe 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Gelir ve giderler
II. Borçlar
III. Öz kaynaklar
IV. Nakit akışları
V. Kârlar ve zararlar
Finansal tablolar, karar alıcılara yukarıdaki unsurlardan hangilerine ilişkin bilgiler verir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


2.Soru

I - Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri.II - Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları.III - Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız II
I – II
I – III
I – II – III

3.Soru

I – Belgeleri toplamak;II – Belgeleri ve işlemleri sınıflandırmak;III – Belgeleri muhasebe defterlerine kaydetmek;IV – Sonuçları taraflara mali tablo şeklinde özetlemek;Muhasebenin fonksiyonları arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?


I – II – III – IV
II – III – IV
III – IV
I – II
I – III

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?


Aktif
Muhasebe
Borç
Sermaye
Nakit

5.Soru

İşletmenin mal varlığını oluşturan çeşitli unsurlardaki ekonomik faaliyetin sonucunu oluşturan unsurların değişimlerinin para ile ifade edilerek kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?


Bilanço
Hesap
Hesap Planı
Nakit Akış Tablosu
Gelir Tablosu

6.Soru

Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço akşamı işletmenin varlık ve kaynaklarının doğru olarak belirlenmesi için yapılan işlemlere ne denmektedir?


Hesap verme

Mizan çıkarma

Kaydetme

Bilanço düzenleme

Envanter yapma


7.Soru

"Finansal tabloların sınıflandırılmasında dönemler arasında farklılaştırma olmaması gerektiği varsayımı", finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisidir?


İşletmenin sürekliliği

Sunuluşun tutarlılığı

Önemlilik ve birleştirme

Netleştirme (mahsup etme)

Karşılaştırmalı bilgi


8.Soru

Arılar Anonim Şirketi yönetim binası olarak 5 katlı bir bina satın almıştır. Bu bina hangi finansal tabloda raporlanacaktır?


Finansal Durum Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Gelir Tablosu
Özkaynaklarda Değişim Tablosu
Nakit Akım Tablosu

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet sonucunun nasıl oluştuğunu gösteren finansal tablodur?


Bilanço
Nakit Akım Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Açıklayıcı Notlar

10.Soru

İşletmeler; dönem sonlarında varlıklarını ve borçlarını sayarlar, ölçerler, tartarlar, mutabakatlarla doğrularlar. Yapılan bu işleme ne ad verilir?


Geçici mizan

Envanter

Kesin mizan

Tediye

Mahsup


11.Soru

Mali olay gerçekleştiği anda işletme kasası ile ilgisi yoksa bu tip mali olaylara ait belgelerin toplandığı fiş aşağıdakilerden hangisidir?


Tahsil fişi

Tediye fişi

Kasa fişi

Mahsup fişi

Kayıt fişi


12.Soru

Muhasebenin temel kavramlarından hangisi, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder?


Tutarlılık

Para ile ölçme

Özün önceliği

İhtiyatlılık

Dönemsellik


13.Soru

Benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngören muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmenin Sürekliliği
Tam Açıklama
İhtiyatlılık
Dönemsellik
Tutarlılık

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemelere tabi belgelerden biridir?


Tahsilat ve tediye makbuzları
İşletme içi sevkiyat belgeleri
Cari hesap ve stok kartları
Çek alındı verildi makbuzları
Adisyonlar

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kapsamlı Gelir Tablosu’nda “ Brüt Kâr / Zarar ” grubunun unsurlarından biri değildir?


Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oluşturulan finansal tablo setinde yer alan finansal tablolardan birisi değildir?


Fon akım tablosu

Nakit akış tablosu

Özkaynak değişim tablosu

Döneme ait kapsamlı gelir tablosu

Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço)


17.Soru

Bir işletmenin muhasebe organizasyonunda, muhasebe uygulamalarını yürütmesinde ve mali tabloları düzenlemesi ve sunmasında; belli kişi veya grupların değil tüm toplumun çıkarlarını gözetmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranması muhasebenin hangi standardını uyguladığını göstermektedir?


Kişilik
Sosyal sorumluluk
Dönemsellik
İhtiyatlılık
Maliyet esası

18.Soru

Daha önce kredili olarak (veresiye) alınan 40.000 liralık ticari mal nedeniyle doğan borcun tamamı ödenmiştir. Aşağıdaki hangi seçenekteki ifade ödeme tarihinde gerçekleşen durumu doğru olarak göstermektedir?


Satıcılar hesabı 40.000 lira borçlandırılırken Kasa Hesabı 40.000 lira alacaklandırılır.
Ticari Mallar hesabı 40.000 lira borçlandırılırken Satıcılar hesabı 40.000 lira alacaklandırılır.
Satıcılar hesabı 40.000 lira borçlandırılırken Ticari Mallar Hesabı 40.000 lira alacaklandırılır.
Ticari Mallar hesabı 40.000 lira borçlandırılırken Kasa hesabı 40.000 lira alacaklandırılır.
Ticari Mallar hesabı 40.000 lira borçlandırılırken Sermaye hesabı 40.000 lira alacaklandırılır.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun bir bölümüdür?


Dönen varlıklar
Brüt satış karı veya zararı
Olağan kar veya zarar
Kısa vadeli borçlanma giderleri
Finansman faaliyetleri

20.Soru

İşletmenin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik defter aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük Defter
Yevmiye defteri
Envanter Defteri
Çek Defteri
Kayıt Defteri