Genel Muhasebe 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cari dönemde veya on iki aydan daha kısa sürede paraya çevrilebilecek varlıklarla ilgili kayıtlar hangi hesap sınıfına yapılır?


Duran varlıklar
Öz kaynaklar
Maliyet hesapları
Dönen varlıklar
Gelir tablosu hesapları

2.Soru

I – Öz Kaynaklar Değişim TablosuII – Kapsamlı Gelir TablosuIII – Finansal Durum TablosuIV – Nakit Akış TablosuTürkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenmesi gereken tam tablo setinde yukarıdakilerden hangilerinin yer alması gerekir?


I – II
II – III
III – IV
I – II – III
I – II – III – IV

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli nedenlerle yapılan ödemelere ait belgelerin toplandığı muhasebe fişlerinden biridir?


Tahsil fişi
Yazar kasa fişi
Tediye fişi
Mahsup fişi
Perakende satış fişi

4.Soru

Finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan muhasebenin tahakkuk esasının uygulanmadığı tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal durum tablosu
Kapsamlı gelir tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu
Bilanço
Nakit akış tablosu

5.Soru

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Toplanan belgeler ve yapılacak kayıtlar sınıflandırılır.
Para ile ilgili olaylar muhasebe defterlerine muhasebe kurallarına uygun bir şekilde kaydedilir.
Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana getirmeyen sıradan olaylar özet olarak düzenlenen mali tablolarda yer alması için muhasebe defterlerine kaydedilir.
Muhasebe, tarafların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış olduğu çalışmaları belirli dönemler sonunda veya istenildiği zaman özet olarak hazırlar ve sunar.
Muhasebe özet olarak hazırlanan mali bilgileri taraflara analiz ve yoruma hazır şekle getirir.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikincil işlevidir?


Belgeleri toplamak
Muhasebe defterine kaydetmek
Yorum ve değerlendirme yapmak
Belgeleri sınıflandırmak
Özetlemek ve raporlamak

7.Soru

Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan finansal tablo varsayımlarından hangisine göre, finansal tabloların sınıflandırılmasında dönemler arasında farklılaştırma olmaması gerekmektedir?


Sunuluşun tutarlılığı
Mahsup etme
Önemlilik ve birleştirme
İşletmenin sürekliliği
Karşılaştırmalı bilgi

8.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi öz kaynaklar hesap sınıfında yer alır?


Sermaye
Alınan Çekler
Verilen Çekler
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
Arazi ve Arsalar

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubu içerisinde yer alan hesaplardan birisidir?


Hisse senetleri

Alıcılar

Alacak senetleri

Verilen çekler ve ödeme emirleri

Verilen depozito ve teminatlar


10.Soru

Vergi usul Kanunu'na göre fatura düzenlenme süresi kaç gündür?


45
25
20
10
7

11.Soru

İşletmelerin karşılaştıkları finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren defter aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük defter

Pay defteri

Defteri kebir

Günlük defter

Karar defteri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sadece muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?


Belge düzenlemek
Belgeleri toplamak
Belgeleri ve işlemleri sınıflandırmak
Belgeleri muhasebe defterlerine kaydetmek
Sonuçları taraflara mali tablo şeklinde özetlemek

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden çok hesap borçlu iken birden çok hesap alacaklı kaydedildiği yevmiye maddesi türüdür?


Basit madde
Bileşik madde
Karışık madde
Sayısal madde
Fiziki madde

14.Soru

Finansal tablolar aşağıdaki hangi muhasebe sürecinden sonra düzenlenir?


Kapanış kayıtları
Envanter ve envanter kayıtları
Açılış kaydı
Kesin mizan
Geçici mizan

15.Soru

1. Hazır değerler,2. Menkul kıymetler,3. Ticari alacaklar,4. Özel tükenmeye tabi varlıklarYukarıdaki hesaplardan hangileri dönen varlıklar altında yer almaktadır?


1, 2
1, 3
1, 2 ve 4
1, 2 ve 3
2, 3 ve 4

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların karar alıcılara sunduğu bilgilerden biridir?


Nakit akışları

Mali işlemin tarihi

Mali işlemin bağlantı Nosu

Mali işlemin tutarı

Mali işleme ait açıklama


17.Soru

Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço tarihinde işletmenin varlık ve kaynaklarının doğru olarak belirlenmesi için yapılan işlemlere ne ad verilir?


Envanter

Mizan

Hesap

Cari hesap

Endeksleme


18.Soru

Bilgileri, planlama yapmaya ve geleceğe yönelik olan ve yasal düzenlemeler ile şekillendirilmeyen muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Genel muhasebe
Muhasebe standartları
Maliyet muhasebesi
Tekdüzen muhasebe sistemi
Yönetim muhasebesi

19.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere rakamların matematiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını belirlemek için düzenlenen çizelge aşağıdakilerden hangisidir?


Envanter
Açılış kaydı
Mizan
Bilanço
Finansal tablo

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının özelliklerinden biridir?


Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
Dönem sonunda ya hiç kalan vermez ya da verecekse borç kalanı verir.
Finansal durum tablosunun pasifini oluşturur.