Genel Muhasebe 1 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan birisidir?


Tam açıklama
Özün önceliği
İhtiyatlılık
Dönemsellik
Netleştirme

2.Soru

I. Mali olaylara ait belgeleri toplamak
II. Kayıt etmek
III. Sınıflandırmak
IV. Özetlemek
V. Analiz, yorum ve değerlendirme yapmak
Yukarıdakilerden hangileri muhasebenin temel işlevlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


3.Soru

5786 sayılı Meslek Yasası’na göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için en az kaç yıl staj yapmış olmak gerekir?


1
3
5
10
15

4.Soru

1. Yazar kasa fişleri2. Cari hesap kartları3. Tahsilat ve tediye makbuzlarıYukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin düzenlediği belgeler arasında yer almaktadır?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
2 ve 3

5.Soru

Hesap işlemlerinin genel sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi bilanço hesapları sınıfına girer?


Kaynak hesapları
Gelir hesapları
Sonuç hesapları
Gider hesapları
Maliyet hesapları

6.Soru

I – İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek;II –İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak;III – Mali tablolar ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak;IV – Banka ile kredi anlaşması sağlanmak;Serbest muhasebeci mali müşavirin faaliyet konular için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I – II
I – III
II – III
I – II – III
I – II – III – IV

7.Soru

İşletmelerin varlıklarında ve kaynaklarında artış veya azalış meydana getirmeyen, ancak karar alıcılar için önem arz eden olaylar hesap planında hangi sınıfta izlenir?


Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Nazım Hesaplar

Öz Sermaye

Maliyet Hesapları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özkaynak değişim tablosunda yer alan unsurlardan biridir?


Stoklar

İşletme faaliyetleri

Satış gelirleri

Genel yönetim giderleri

Kar yedekleri


9.Soru

I – Bilançoda, alacaklar 10.000TL olarak gösterilir.II – Bilançoda, alacaklar 4.000TL olarak gösterilir.III – Bilançoda, borçlar 6.000TL olarak gösterilir. Toplam alacakları 10.000 TL ve toplam borcu 6.000 TL olan bir işletmenin bilançosu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I – III
II – III

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Finansal Durum Tablosunda kısa vadeli borç değildir?


Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde de ödenmeyecek borçlar
Ticari amaçla yapılan borçlanmalar
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde ödenecek olan borçlar
Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesi beklenen borçlar
İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmadığı borçlar

11.Soru

Muhasebe sürecinde düzenlenen belgelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Belgeler, mali olaylara ait unsurlardır.
Belgeler, mali olayları ispat edici özelliğe sahiptir.
Belgeler, mali nitelikli bir işlemin taraflarını, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirler.
Düzenlenecek belgeler, yalnızca yasal düzenlemelerden kaynaklanır ve yasal düzenlemelere göre şekillenir.
Bazı belgelerde bulunması gereken asgari unsurlar işletmelerin kendilerince belirlenir.

12.Soru

Muhasebenin bugünkü şekli olan çift yanlı kayıt sisteminin 14. veya 15. yy. larda hangi ülke şehirlerindeki uygulamalar sonucu geliştiği anlaşılmaktadır?


Almanya

A.B.D.

İtalya

Rusya

İngiltere


13.Soru

'' Finansal tablolarda sunulan bilgiler; bilgi kullanıcıların işletme hakkında tahminlerinde kullanılabilecek, kararlarını etkileyebilecek nitelikte olmalıdır.'' Yukarıdaki ifade finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisine aittir?


Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
Anlaşılabilirlik
İhtiyaca uygunluk
Gerçeğe uygun sunum

14.Soru

31 Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir? 


Sonuçlandıran mizan
Genel geçici mizan
Ara mizan
İsteğe bağlı mizan
Kesin mizan

15.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisinde hesap kapalıdır?


Hesabın borç toplamı 1.200 TL’dır
Hesabın borç toplamı 200 TL ve alacak toplamı 200 TL’dır
Hesabın borç toplamı 100 TL ve alacak toplamı 800 TL’dır
Hesabın alacak toplamı 900 TL’dır
Hesabın borç toplamı 700 TL ve alacak toplamı 300 TL’dır

16.Soru

I. İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi,
II. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması,
III. Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi
IV. Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması.
Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur? 


Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Duran Varlıklar 
Özkaynaklar 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Dönen Varlıklar 

18.Soru

Dönem sonunda bir hesabın alacak tarafı toplamı, borç tarafı toplamından büyükse bu hesap aşağıdaki hesaplardan hangisi olabilir?


Satıcılar

Kasa

Binalar

Alıcılar

Demirbaşlar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?


Bireysel Bilgi
Kayıtlama
Özetleme
Sınıflandırma
Analiz ve Yorum

20.Soru

Bir faaliyet dönemi boyunca finansal tabloların hazırlanabilmesi için bilanço kalemlerinde ve gelir ve giderlerde ortaya çıkan değişmeleri saptamak amacıyla kullanılan defter aşağıdakilerden hangisidir?


Yevmiye Defteri
Pay Defteri
Envanter Defteri
Büyük Defter
İşletme Hesabı Esası Defteri