Genel Muhasebe 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pasif (Kaynak) hesapların işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Pasif hesaplar borç kalanı verir.
Pasif hesaplarda artışlarda borç kaydı yapılır.
Pasif hesapların açılışında borç kaydı yapılır.
Pasif hesaplardaki artışlarda alacak kaydı yapılır.
Pasif hesaplar bilançonun varlık bölümünü oluştururlar.

2.Soru

Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışların izlendiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?


Varlık hesapları

Maliyet hesapları

Kaynak hesapları

Gelir hesapları

Gider hesapları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesap türlerinden biri değildir?


Genel hesaplar
Pasif hesaplar
Aktif hesaplar
Gelir hesapları
Gider hesapları

4.Soru

Muhasebe ve Vergi Mevzuatımıza göre, mali işlemlerin günü gününe defterlere geçirilmesi esas olmakla birlikte, normal koşullarda işlemlerin defterlere kaydedilebileceği süre aşağıdakilerden hangisidir?


10 gün
60 gün
45 gün
30 gün
7 gün

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde finansal tablolar doğru olarak verilmiştir?


Finansal Durum Tablosu- Gelir Tablosu-Netleştirme Tablosu- Öz Kaynak Değişim Tablosu
Finansal Durum Tablosu- Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu- Öz Kaynak Değişim Tablosu
Finansal Durum Tablosu- Gelir Tablosu-Raporlama Tablosu- Öz Kaynak Değişim Tablosu
Raporlama Tablosu- Gelir Tablosu-Netleştirme Tablosu- Öz Kaynak Değişim Tablosu
Öz Kaynak Değişim Tablosu- Gelir Tablosu-Netleştirme Tablosu- Raporlama Tablosu

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikteki işlemlerin kaydedilmesinde uyulması zorunlu kurallardan biri değildir?


Defterler va kayıtlar Türkçe tutulur.
Defterlerin herhangi bir sayfasında yapılan hata, o sayfa ciltten çıkarılarak düzeltilebilir.
Defterlerde yazılmak üzere ayrılmış yerler, üzeri çizilmeksizin boş bırakılamaz, satır atlanamaz, satır aralarına yazılamaz.
Defterlere geçirilen harhangi bir kayıt, çizmek, kazımak veya silmek surtetiyle okunamaz hale getirilemez.
İşlemlerin defterlere en geç 10 gün içinde geçirilmesi gerekir.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların temel özelliklerinden biridir?


Anlaşılabilirlik

İhtiyaca uygunluk

Zamanında sunum

Karşılaştırılabilirlik

Doğrulanabilirlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı muhasebe bilgi kullanıcılarından birisi değildir?


Devlet
Sendikalar
Yatırımcılar
Yöneticiler
Sosyal yardımlaşma kurumları

9.Soru

Günlük mali işlemler, gerçekleşme sırasına göre ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?


Büyük defter
Yevmiye defteri
Geçici mizan
Yardımcı defter
Envanter defteri

10.Soru

I. İşletmelerin defterlerini tutmak
II. İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak,
III. İşletmelerin beyannameleri düzenlemek
IV. Tasdik işlerini yapmak
Yukarıdakilerden hangileri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin faaliyet konuları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

II, III ve IV


11.Soru

İşletmenin mal varlığını oluşturan çeşitli unsurlardaki ekonomik faaliyetlerin sonucunu oluşturan unsurların değişimlerinin para ile ifade edilerek kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?


Hesap planı
Gelir tablosu
Bilanço
Hesap
Envanter

12.Soru

Finansal bir olayın işletmeyi nasıl etkilediğini belirlemek ve kurumsal hafıza oluşturmak için gerçekleştirilen faaliyete ne denir?


Finansal durumu belirlemek

Ekonomik faaliyette bulunmak

Envanter çalışması yapmak

Kayıt yapmak

Faaliyet sonucunu belirlemek


13.Soru

Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin dikkate alınması gereğini ifade eden temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İhtiyatlılık
Maliyet esası
İşletmenin sürekliliği
Tarafsızlık ve belgelendirme
Tutarlılık

14.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından birisi değildir?


Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri

Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri

Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları

Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları


15.Soru

Finansal Tabloların Sunuluşu Satandardı' nda yer alan finansal tablo varsayımlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrulanabilirlik

Gerçeğe uygun sunum

Sunuluşun tutarlılığı

Karşılaştırılabilirlik

Zamanında sunum


16.Soru

Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilen, satılan veya tüketilmesi beklenen varlıklardır.
Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan varlıklardır.
Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır.
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilen varlıklardır.
Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere ayrılan nakit veya nakit benzeri varlıklardır.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin tanımında yer alan kavramlardan biri değildir?


İç kontrol
Kaydetme
Özetleme
İlgili kişilere bilgi sunma
Analiz

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel nuhasebe eşitliğini ifade etmez?


Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Varlıklar = Borçlar + Sermaye

Varlıklar = Kaynaklar

Aktif = Pasif

Gelirler = Giderler


19.Soru

İşletmelerin varlıklarında veya kaynaklarında artış veya azalış meydana getirmeyen, ancak karar alıcılar için önem arz ettiği için takip edilmesi gereken olaylar hangi hesaplarda izlenir?


Sermaye hesaplarında

Varlık hesaplarında

Nazım hesaplarda

Kaynak hesaplarında

Maliyet hesaplarında


20.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklı çalışan yani artışların, hesabın alacağında; azalışların ise hesabın borcunda izlendiği hesaplardır?


Nazım hesaplar

Duran varlıklar

Kaynak hesapları

Dönen varlıklar

Gider hesapları