Genel Muhasebe 1 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Şirketin geçmiş yıllara ilişkin kârlarını sermayeye katmasına ne ad verilir?


Öz kaynak aktarımı

Sermaye aktarımı

Bedelsiz sermaye

Varlık hesabı

Nakit akışı


2.Soru

Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Herhangi bir hesabın herhangi bir tarafına ilk kez kayıt yapılmasına hesap açmak denir
Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir
Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir
Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır
Hesap borç tutarı toplamı, alacak tutarı toplamından büyük ise aradaki fark borç kalanıdır

3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı ile ilgili değildir?


Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri
Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları
Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları
Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar

4.Soru

Finansal tabloların destekleyici özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İhtiyaca Uygunluk-Karşılaştırılabilirlik-Zamanında Sunum-Anlaşılabilirlik
İhtiyaca Uygunluk-Karşılaştırılabilirlik-Zamanında Sunum-Doğrulanabilirlik
Karşılaştırılabilirlik-Gerçeğe Uygun Sunum-Zamanında Sunum-Doğrulanabilirlik
Karşılaştırılabilirlik-Doğrulanabilirlik-Zamanında Sunum-Anlaşılabilirlik
Gerçeğe Uygun Sunum-Zamanında Sunum-Doğrulanabilirlik-Anlaşılabilirlik

5.Soru

Bir yevmiye kaydında iki hesap borçlu iken, bir hesap alacaklı ise bu yevmiye madde türüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Bileşik madde

Basit madde

Karışık madde

Çift madde

Tek madde


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının özelliklerinden birisi değildir?


Bütün varlık hesaplarında açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Bütün varlık hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Bütün varlık hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Bütün varlık hesapları ilgili dönem sonunda hiç kalan vermez.

Dönem sonunda borç kalanı veren aktif hesaplar, finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.


7.Soru

İşletmenin 50000 TL'lik ticari mal satımı sonrası, temel muhasebe eşitliği ilkesi çerçevesinde aşağıdaki işlemlerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?1. Kasa hesabı satış tutarı kadar borçlandırılır.2. Kasa hesabı yalnızca elde edilen kar miktarı kadar borçlandırılır.3. Ticari mallar hesabı alacaklandırılır.


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3
1 ve 2

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Finansal durum tablosunun aktifini oluşturan hesapladır?


Gelir hesapları

Öz kaynak hesapları

Gider hesapları

Varlık hesapları

Yabancı kaynak hesapları


9.Soru

Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?


Mizan
Hesap
Gelir Tablosu
Bilanço
Muhasebe

10.Soru

Aşağıdaki işlemlerin hangisinin kaydında bir varlık hesabı borçlandırılırken, bir yabancı kaynak hesabı alacaklandırılmalıdır?


Bankaya kredi borcunun kasadaki paradan ödenmesi

Satıcılara olan borcun bankadaki mevduat hesabından ödenmesi

Müşteriden olan alacağın tahsil edilmesi

Peşin olarak ticari mal satın alınması

Satıcıdan kredili mal satın alınması


11.Soru

I. Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması, alacak tarafına kayıt yapılmasına, hesabın borçlandırılması denir.
II. Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.
III. Mali olay üzerindeki tutar, muhasebe kurallarına uygun bir şekilde ilgili hesabın borç veya alacak tarafına kayıtlanır.
IV. Kullanılan hesaplar, borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraflı çalışır.
V. Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait, ismini taşıyan bir hesap kullanılır.
Yukarıdakilerden hangileri hesapların temel nitelikleri ve hesaplarda yapılan işlemlerin genel özelliklerindendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

II, III, IV ve V

II, III ve V


12.Soru

İşletmenin dönen varlıklarının toplamı 12.000 TL, kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 8.000 TL, işletmenin ortaklarının verdiği değerler 15.000 TL ise işletmenin duran varlıklarının toplamı kaç TL’dir?


11.000
19.000
20.000
23.000
27.000

13.Soru

I - Hasılat ve hasılatın maliyetiII - Finansman maliyetleriIII - Öz kaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının kâr veya zarar paylarıIV - Toplam kapsamlı gelirKapsamlı gelir tablosunda söz konusu dönemle ilgili olarak yukarıdaki kalemlerden hangileri yer almaktadır?


I – II
II – III
III – IV
I – II – III
I – II – III – IV

14.Soru

"İşletmelerde gerçekleştirilen faaliyetleri sistemli bir şekilde kaydederek sınıflandıran, özetleyerek analiz ve yoruma hazır hale getiren sistem" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi işlem

Finansal yönetim

Ekonomi

İşletme

Muhasebe


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin konusu içinde yer alan finansal nitelikli bir işlem değildir?


İşletmenin borcunu ödemesi
İşletmenin bankaya para yatırması
İşletmenin tedarikçisinden iskonto talep etmesi
İşletmenin alacağını tahsil etmesi
İşletmenin mal satın alması

16.Soru

Temel muhasebe eşitliği ile ilgili olarak aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?


Öz Kaynaklar = Varlıklar + Sermaye
Aktif = Pasif
Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar
Kaynaklar = Varlıklar
Varlıklar = Borçlar + Sermaye

17.Soru

Seçeneklerden hangisi "finansal tabloların vereceği bilgilerden" değildir?


İşletmenin varlıkları

İşletmenin borçları

İşletmenin öz kaynakları

İşletmenin nakit akışları

İşletmenin konumu


18.Soru

Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Bütün varlık hesaplarında kapanış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesaplarında açılış için ilgili varlık hesabının borç tarafına kayıt yapılır. 
Bütün varlık hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. 
Bütün varlık hesaplarında azalışlar ilgili varlık hesabı alacak tarafına kayıt yapılır. 
Bütün varlık hesapları ya hiç kalan vermez veya verecek ise sadece borç kalanı verir. 

19.Soru

Herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?


İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmemesi

Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulmaması

Bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmemesi

Bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde ödenecek olması

Bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması


20.Soru

Tek düzen muhasebe sisteminde sonuç hesapları hangi kodla başlar?


3
4
5
6
7