Genel Muhasebe 1 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavilerlerin görev ve yetkileri arasında yer almaz?


Gerçek ile tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutmak
İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak
Mali tablolar ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek
Vergi beyannameleri ile bunların ekleri ve mali tablolarla ilgili tasdik işleri yapmak
İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek

2.Soru

''Cari döneme ait olan her türlü gelir ve gider, tahakkuk ettirilerek finansal tablo unsuru olarak sunulur. Gelir, tahsilat edildiği zaman ve gider de ödendiği zaman değil ortaya çıktığı zaman tanımlanır ve kaydedilir.'' Yukarıdaki ifade finansal tablo varsayımlarından hangisine aittir?


İşletmenin sürekliliği
Önemlilik ve birleştirme
Muhasebenin tahakkuk esası
Netleştirme
Karşılaştırmalı bilgi

3.Soru

I – Bilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye hâlinde bunların satışlarından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablodur;II – Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar; bilançoda gayrisafi değerleri ile gösterilirler;III – Net değer bilanço düzenlenmesinin gereği olarak indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında açıkça gösterilmesi esastır; Bilanço ilkeleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I
I – II
I – III
II – III
I – II – III

4.Soru

Muhasebe sürecinin ara noktalarında, işlemlerin matematiksel doğruluğunun sağlanması için ne düzenlenmektedir?


Dönem içi mali işlemlerin kayıtları
Geçici mizanlar
Genel geçici mizan
Envanter ve envanter kayıtları
Kesin mizan

5.Soru

Düzenlenen mizanda borç ve alacak tutar toplamları eşit çıkarsa aşağıdaki durumlardan hangisi kabul edilmiş olur?


Yevmiye defterinden büyük deftere rakamların doğru aktarıldığı kabul edilir.
Muhasebe fişlerinden büyük deftere rakamların doğru aktarıldığı kabul edilir.
Muhasebe fişlerinden yevmiye defterine rakamların doğru aktarıldığı kabul edilir.
Yevmiye defterinden muhasebe fişlerine rakamların doğru aktarıldığı kabul edilir.
Büyük defterden yevmiye defterine rakamların doğru aktarıldığı kabul edilir.

6.Soru

A işletmesinin 2001 yılı içerisinde ortakları, geçmiş yıllar kârlarının ₺10.000'si ile sermayeyi arttırmaya karar vermişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Geçmiş Yıllar Kârları, öz kaynak hesaplarından biridir.
Ortakların geçmiş yıllar kârlarının ₺10.000'si ile sermayeyi arttırmaya karar vermesi literatürde bedelsiz sermaye artışı olarak ifade edilir.
Öz kaynak hesabı ₺10.000 artmıştır.
Geçmiş Yıllar Kârları hesabı ₺10.000 borçlandırılmıştır.
Sermaye hesabında ₺10.000 artış olmuştur.

7.Soru

Hesapların temel özellikleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hesaplar, borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraflı çalışır.
Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması, alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir.
Borç ve alacak tutarları birbirine eşit ise hesap kapalı ifadesi kullanılır.
Bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.
Hesapların borç ve alacak tarafları, işletmenin satıcılara borcunu veya müşterilerden olan alacağını ifade eder.

8.Soru

Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir Tablosu Hesapları
Nazım Hesaplar
Yabancı Kaynak hesapları
Aktif Hesaplar
Öz Kaynak Hesapları

9.Soru

Seçeneklerden hangisi "temel finansal tablo" olarak anılır?


Finansal kaldıraç

Dipnotlar ve açıklayıcı notlar

Öz kaynak değişim tablosu

Nakit akış tablosu

Bilanço


10.Soru

Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Faaliyetine devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterlerini içinde bulundukları yılın Aralık ayı içinde
Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden önce
Vergi mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden hemen önce
Aynı defterleri ertesi yıl da kullanmak isteyenler kullanacağı yılın Ocak ayı içinde
D efterleri dolanlar devam tasdiki için kullanmaya başlamadan önce

11.Soru

Sermaye yedeklerinde dönem içinde gerçekleşen artış ve azalışın görülebileceği finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Öz kaynaklar değişim tablosu

Nakit akış tablosu

Kapsamlı gelir tablosu

Finansal durum tablosu

Fon akım tablosu


12.Soru

Maddi olan ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılması, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden hangisi ile ilgilidir?


Bilançonun dönen varlıklarına ilişkin ilkeleri

Bilançonun duran varlıklarına ilişkin ilkeleri

Bilançonun yabancı kaynaklarına ilişkin ilkeleri

Bilançonun öz kaynaklarına ilişkin ilkeleri

Gelir tablosu ilkeleri


13.Soru

I. Maliyet, gider ve zarar hesaplarında dönem içi ilk hareket her zaman borç tarafına kaydedilir.
II. Maliyet, gider ve zarar hesapları ile ilgili içinde meydana artışlar hesapların borç tarafına kaydedilir.
III. Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içi ilk hareket, her zaman alacak tarafına kaydedilir.
IV. Hasılat, gelir ve kârlarla ilgili dönem içinde meydana gelen artışlar, ilgili hesapların alacak tarafına kaydedilir.
V. Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içinde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun düzeltilmesi amacı ile borç tarafına kayıt yapılabilir.
Yukarıdakilerden hangileri maliyet, gider, zarar, hasılat, gelir ve kâr hesapları ile ilgili olarak yapılacak kayıtlarda dikkate alınması gereken temel özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


14.Soru


Yukarıdaki Açılış kaydı hangi tür yevmiye maddesi örneğidir?


Karışık madde

Basit madde

Birleşik madde

Sayısal madde

Fiziki madde


15.Soru

Türkiye’deki işletmeler tarafından uyulması zorunlu olan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” hangi tarihten itibaren düzenlenmiştir?


15 Şubat 2004
31 Aralık 1996
01 Ocak 1994
10 Temmuz 1991
01 Ocak 2001

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemelere tabi belgelere örnek olarak verilebilir?


Sevk irsaliyesi

Tahsilat makbuzları

İşletme içi sevkiyat belgeleri

Cari hesap ve stok kartları

Çek alındı verildi makbuzları


17.Soru

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Türkiye genelinde tüm işletmeler için uygulanması zorunlu olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hangi tarihten itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır?


1986

1994

1995

2002

2011


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemelere tabi belgelerden biridir?


Tahsilat makbuzları
Cari hesap kartları
Çek alındı verildi makbuzları
Adisyonlar
Stok kartları

19.Soru

I. Bir varlık hesabında artış, bir varlık hesabında azalış olmuştur.
II. Kasa hesabı varlık hesabıdır artış borcuna kayıtlanmıştır.
III. Bankalar hesabı varlık hesabıdır azalış alacağına kayıtlanmıştır.
IV. Kasa hesabı bir varlık hesabıdır ve hesap 50.000 Türk Lirası borçlandırılmıştır.

V. Kasada nakit mevcudu 50.000 Türk Lirası azalmıştır.

İlgili yevmiye kaydına göre yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III ve IV


20.Soru

Bir yevmiye kaydında üç hesap borçlu üç hesap alacaklı ise bu yevmiye maddesi ne tür bir yevmiye maddesi olarak adlandırılır?


Çift madde

Tek madde

Karışık madde

Basit madde

Bileşik madde