Genel Muhasebe 1 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I – İşletme faaliyetleri.II – Yatırım faaliyetleri.III – Finansman faaliyetleri.Nakit akım tablosunda nakit akışları yukarıdaki faaliyetlerden hangisini/hangilerini kapsamaktadır?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I – III
I – II – III

2.Soru

İşletmeler, kuruluş aşamasından itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için kaynağa (finans) ihtiyaç duymaktadırlar. Üçüncü kişi ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan kaynaklara ne denmektedir?


Öz kaynak

Sermaye

Otofinansman

Yabancı kaynak

Finansman


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?


Hesap
Bilanço
Hesap Planı
Envanter
Gelir Tablosu

4.Soru

Bilanço aşağıdakilerden hangisini göstermez?


İşletmenin finansal durumunu

İşletmenin öz kaynaklarını

İşletmenin varlıklarını

İşletmenin diğer işletmelerle olan ilişkilerini

İşletmenin yabancı kaynaklarını


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında yayımlanan Tekdüzen Hesap Çerçevesi hesap gruplarından biri değildir?


Nakit hesapları
Gelir tablosu hesapları
Öz kaynaklar
Dönen varlıklar
Maliyet hesapları

6.Soru

İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden, ve diğer ilgililerinden ayrı düşünülmesi, muhasebenin hangi temel kavramına dayanmaktadır?


İşletmeninin süreklililği

İhtiyatlılık

Kişilik

Sosyal sorumluluk

Dönemsellik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kasa ve bankasındaki parası, zaman içinde paraya dönüşecek ve işletme faaliyetinde kullanılacak unsurların tamamına verilen addır?


Kaynaklar
Yabancı Kaynak
Öz Kaynak
Varlıklar
Gelirleri

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların temel niteliksel özelliklerinden birisidir?


Karşılaştırılabilirlik

Doğrulanabilirlik

Zamanda sunum

Anlaşılabilirlik

Gerçeğe uygun sunum


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer alan hesap sınıflarından biridir?


Maliyet Hesapları
Gelir Hesapları
Gider Hesapları
Sonuç Hesapları
Kaynak Hesapları

10.Soru

İkinci sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu defter aşağıdakilerden hangisidir?


Yevmiye Defteri

Envanter Defteri

Defteri Kebir

İşletme Hesabı Defteri

Pay Defteri


11.Soru

Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi
Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması
Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi
Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler
İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi

12.Soru

İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarındaki artışa ne ad verilir?


Kâr

Sermaye

Öz kaynak

Varlık

Yabancı kaynak


13.Soru

Muhasebe sürecinin “dönem içi işlemler” aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Yevmiye kayıtları
Envanter kayıtları
Kesin mizan
Hesapların açılışı
Mali tablolar

14.Soru

I – Tahakkuk esasına göre satış hasılatı Y2 yılına aittir.II – Tahakkuk esasına göre satış hasılatı Y1 yılına aittir.III – Tahakkuk esasına göre satış hasılatı Y2 yılına borç olarak kayıt edilir. İşletme, Y1 yılının Kasım ayında 15.000 TL satış yapmış ve müşteri ödemeyi Y2 yılının Mart ayında gerçekleştirmiştir. Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I – III
II – III

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayanişletmelerin kendi ihtiyaçlarından ortaya çıkıp şekillenen belgelerden biridir?


Perakende satış fişi

Fatura

Stok kartları

Gider pusulası

Sevk irsaliyesi


16.Soru

A İşletmesi Z İşletmesinden olan 1.000 liralık alacağını vadesinde tahsil edememiştir. Tahsil edememe olasılığı da yüksek görünmektedir ve bu nedenle A İşletmesi bu alacağı zarar olarak kaydetmiştir. Tahsil edilememe olasılığı olan bu alacağın zarar olarak kaydedilmesi hangi muhasebe kavramı uyarınca yapılmıştır?


İhtiyatlılık Kavramı
Önemlilik Kavramı
Parayla Ölçülme Kavramı
Özün Önceliği Kavramı
İşletmenin Sürekliliği Kavramı

17.Soru

İşletme dönem sonunda kâr elde etmiş olmasına rağmen işletme sahiplerinin isteği üzerine zarar etmiş gibi gösterilmiştir. Yukarıdaki durum hangi muhasebe temel kavramına aykırı bir davranıştır?


Kişilik
Özün Önceliği
Tutarlılık
Tam Açıklama
Sosyal Sorumluluk

18.Soru

Kasa hesabı dışındaki hesapları ilgilendiren işlemlerin, yevmiye defterine kaydedilmeden önce düzenlenmesi gereken muhasebe fişi aşağıdakilerden hangisidir?


Tahsil Fişi
Fatura
Mahsup Fişi
Tediye Fişi
İrsaliye

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda yer alan kalemlerden biridir?


Stoklar

Ticari borçlar

Hasılat ve hasılatın maliyeti

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Demirbaşlar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirlerin faaliyet konularından birisi değildir?


İşletmelerin defterlerini tutmak, bilanço, kâr zarar tablosunu ve beyannamelerini düzenlemek

Vergi beyannamelerini tasdik etmek

İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek

İnceleme, analiz ve denetim yapmak

Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak