Genel Muhasebe 1 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yabancı bir devletin tabiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirlerin Türkiye’de de faaliyette bulunmalarına ne şekilde izin verilebilir?


Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Başbakan’ın onayı ile
Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayı ile
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin izni ile
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin teklifi üzerine Başbakan’ın onayı ile
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

2.Soru

I. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde ödenecek olan borçlar
II. Ticari amaçla yapılan borçlanmalar
III. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde ödenmeyecek borçlar
IV. İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmadığı borçlar
V. Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesi beklenen borçlar
Yukarıdakilerden hangileri finansal durum tablosundaki kısa vadeli borçlardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, IV ve V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mizan çizelgesinde yer alan bilgilerden biri değildir?


Sıra no
Borç ve alacak kalanı
Madde çizgisi
Hesap adı
Borç ve alacak tutarı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin bilgi sistemi içinde mali karakterli olaylara sistemli bir şekilde düzenlediği işlemlerden biri değildir?


Sınıflandırmak
Satış yapmak
Kaydetmek
Özetlemek
Analiz etmek

5.Soru

İşletmenin varlıkları çoğaldıkça borç kaydı yapılan ve dönem sonu kalanı finansal durum tablosunda yer alan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?


Aktif
Pasif
Borç
Alacak
Maliyet

6.Soru

İşletmeler için normal faaliyet dönemi (döngüsü) genelde (özel durumlar hariç olmak üzere) ne kadardır?


12 ay
1 ay
3 ay
4 ay
6 ay

7.Soru

Muzaaf(çift taraflı) kayıt tutma sistemini ilkelerini yazılı hale getirerek muhasebe kurallarını geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Luca Paciolo

Antonio tagliente

Manzoni

Sachsenber

Mill


8.Soru

I – Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafında kayıt yapılır. II – İlgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez ya da verecekse alacak kalanı verir. III – İlgili dönem sonunda alacak kalanı veren pasif hesaplar, finansal durum tablosunun pasifini oluşturur. Kaynak hesapları için yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
II-III

9.Soru

Mali nitelikteki bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Belgelendirme
Kaydetme
Sınıflandırma
Özetleme
Mizan

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, bir borcun kısa vadeli olarak tanımlanması ve sınıflandırılması için karşılaması gereken kriterlerdendir?
I. Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi,
II. Öncelikle ticari amaçla elde tutulması
III. Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde ödenecek olması
IV. İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmaması.


I-II

III-II

I-II-IV

III-IV

I-II-III-IV


11.Soru

Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Bütün kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
II. Bütün kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
III. Bütün kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
IV. Bütün kaynak hesapları, ilgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez ya da alacak kalanı verir.


I-IV

I-III-IV

I-II-III-IV

I-II-III

II-IV


12.Soru

Aşağıdakilerden olaylardan hangisi Nazım Hesaplarda izlenmektedir?


Gayrimenkulün satıldığı durumlar
Gayrimenkulün satın alındığı durumlar
Gayrimenkulün ipotek altına alındığı durumlar
Gayrimenkulün kiranlandığı durumlar
Gayrimenkulün bakımı için yapılan harcamalar

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülkemizde muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak amacıyla görevlendirilen kurumdur?


Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu
Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği

14.Soru

I - Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri.II - Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri.III - Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları.IV - Vergi gideri.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları arasında yer alır?


I – II
II – III
III – IV
I – II – III
I – II – III – IV

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, etkin bir nakit yönetimi ile işletmelerin elinde nakit bulundurmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?


Günlük işlemlerin gerektirdiği ödemeleri eksiksiz yapabilmek
Planlanan ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapabilmek
İhtiyaç olmayan mal ve hizmet alımlarını yapabilmek
Mal ve hizmet alımlarındaki nakit iskontosundan yararlanabilmek
Ortaya çıkabilecek alternatif fırsat maliyetlerini karşı iş imkânlarını veya yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet ve gider hesaplarına ilişkin yapılacak muhasebe kayıtlarının temel özelliklerinden birisidir?


Dönem başında ilk kayıt alacak tarafına yapılır.
Dönem başında ilk kayıt hem alacak hem de borç tarafına yapılır.
Dönem içinde meydana gelen artışlar hesabın alacak tarafına kayıt yapılır
Dönem sonunda kalan verirse alacak kalanı verir.
Dönem içinde finansal nitelikli artışlara ilişkin kayıtlar hesabın borç tarafına yapılır.

17.Soru

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK) kaç yılında kurulmuştur?


2001
2002
2010
2011
2012

18.Soru

ABS İşletmesi 19 Ekim 2016 tarihinde Z Bankasından 4 ay vadeli 10.000.000 lira nakit kredi almıştır. Bu işlem 31.12.2016 tarihinde düzenlenen Nakit Akış Tablosunda hangi bölümde raporlanacaktır?


Finansman Faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri
işletmeye gelir ve nakit akışı sağlaması öngörülen kaynaklar için yapılan harcamalar
Finansal kurumlardan sağlanan kaynaklar

19.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan aktarımların matematiksel doğruluğunu test etmek amacıyla düzenlenen tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Mizan
Nakit Akış Tablosu
Finansal durum tablosu
Gelir tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu

20.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere rakamların doğru aktarılıp aktarılmadığını belirlemek amacıyla düzenlenen kontrol çizelgelerine ne ad verilir?


Defter-i kebir
Bilanço
Yardımcı defter
Envanter
Mizan